dnes je 24.7.2024

Input:

Nález 197/2005 SbNU, sv.39, K právu obviněného být slyšen soudem před rozhodnutím o stížnosti proti usnesení státního zástupce o ponechání ve vazbě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 39, nález č. 197

IV. ÚS 414/05

K právu obviněného být slyšen soudem před rozhodnutím o stížnosti proti usnesení státního zástupce o ponechání ve vazbě

Okresní soud rozhodl o stížnosti stěžovatele proti usnesení státního zástupce okresního státního zastupitelství o ponechání ve vazbě v neveřejném zasedání za přítomnosti předsedy senátu, přísedících a zapisovatelky, ale bez přítomnosti stěžovatele a jeho slyšení. Tímto postupem okresní soud upřel stěžovateli právo být slyšen, jež ve svých rozhodnutích zařadil Evropský soud pro lidská práva mezi základní procesní garance aplikované v případech omezení svobody. Okresní soud tak učinil i přesto, že v době vydání napadeného rozhodnutí byl již nález pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/04, který takový postup v souvislosti s rozhodováním o dalším trvání vazby označil za porušení čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Jana Musila a Miloslava Výborného - ze dne 11. října 2005 sp. zn. IV. ÚS 414/05 ve věci ústavní stížnosti Mgr. I. B. proti usnesení Okresního soudu v Tachově č. j. Nt 69/2005-13 ze dne 29. června 2005, jímž byla zamítnuta jeho stížnost proti usnesení státního zástupce o ponechání stěžovatele ve vazbě.

Výrok

Usnesení Okresního soudu v Tachově č. j. Nt 69/2005-13 ze dne 29. 6. 2005 se zrušuje.

Odůvodnění

I.

Stěžovatel se svou včas podanou ústavní stížností domáhá s odvoláním na porušení čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) zrušení shora označeného usnesení Okresního soudu v Tachově.

Stěžovatel v ústavní stížnosti uvádí, že usnesením ze dne 16. 6. 2005 č. j. ZT 120/2005-695 státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Tachově rozhodl o ponechání stěžovatele ve vazbě z důvodů uvedených v ustanovení § 67 písm. a) a c) trestního řádu (dále též „tr. ř.“). Stěžovatel proti tomuto usnesení podal stížnost, ve které namítal, že i když zákon za trestné činy, pro které je stíhán, dovoluje uložit trest odnětí svobody v trvání 2 až 10 let, byl by nejspíše odsouzen v dolní polovině trestní sazby, což podle jeho názoru vylučuje, že by se skrýval či uprchl. Dále pak poukázal na svůj nepříznivý zdravotní stav. Okresní soud v Tachově však napadeným usnesením tuto jeho stížnost zamítl, přičemž stěžovatel nebyl před vydáním tohoto usnesení slyšen a nebyl při jeho vydání ani přítomen. Stěžovatel v tomto směru poukazuje na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/04 ze dne 22. 3. 2005 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 36, nález č. 60), vyhlášený ve Sbírce zákonů dne 17. 6 2005 pod č. 239/2005 Sb., kterým bylo dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů zrušeno ustanovení § 242 odst. 2 trestního řádu a který dále stanovil, že podle čl. 5 odst. 4 Úmluvy je nutné slyšení obviněného soudem předtím, než je rozhodováno o jeho stížnosti proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby. Pokud

Nahrávám...
Nahrávám...