dnes je 20.5.2024

Input:

Nález 200/2007 SbNU, sv.47, K povinnosti obecných soudů racionálně, logicky a akceptovatelně uvést důvody, proč zvolily aplikaci jednoho oceňovacího předpisu namísto oceňovacího předpisu jiného, jehož aplikace přicházela také v úvahu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 47, nález č. 200

II. ÚS 446/06

K povinnosti obecných soudů racionálně, logicky a akceptovatelně uvést důvody, proč zvolily aplikaci jednoho oceňovacího předpisu namísto oceňovacího předpisu jiného, jehož aplikace přicházela také v úvahu

Postup a rozhodování odvolacího soudu je nutno považovat za svévoli, neboť při aplikaci vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa, na výpočet výše škody uplatnil důvody, jež evidentně žádnou relevanci nemají. To platí právě o to více s ohledem na okolnost, že odvolací soud ve vztahu k této otázce zaujal opačné stanovisko nežli soud prvního stupně, který se přiklonil k aplikaci vyhlášky Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). Tato okolnost klade vyšší požadavky na výslovné předestření racionálně logicky akceptovatelných kritérií stran aplikace vyhlášky č. 81/1996 Sb.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma - ze dne 21.listopadu 2007 sp. zn. II. ÚS 446/06 ve věci ústavní stížnosti J. K. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. 4. 2006 sp. zn. 7 Co 488/2006, jímž bylo rozhodnuto ve sporu o náhradu škody způsobené stěžovateli smýcením stromů na jeho pozemku.

Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. 4. 2006 sp. zn. 7 Co 488/2006 se ruší.

Odůvodnění

Stěžovatel se podanou ústavní stížností domáhá, s odvoláním na porušení svého ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces podle čl.36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), zrušení shora označeného rozhodnutí.

Jak Ústavní soud zjistil, v dané věci Okresní soud v Jindřichově Hradci vyhověl žalobě stěžovatele (a E. M., dále též „žalobci“) ohledně zaplacení částky 11 291 Kč s 6,5% úrokem (výrok I), a pokud jde o zbývající část nároku ve výši 1 829 Kč s příslušenstvím, byla žaloba zamítnuta jako nedůvodná (výrok II).

Proti tomuto rozsudku podali jak žalobci, tak žalovaný odvolání. Krajský soud v Českých Budějovicích (dále též jen „krajský soud“) ústavní stížností napadeným rozsudkem rozsudek soudu prvního stupně ve výroku II a ve výroku I ohledně částky 2 074,40 Kč s 6,5% úrokem potvrdil, výrok I ohledně částky 9 216,60 Kč s příslušenstvím pak změnil tak, že žalobu zamítl.

K ústavní stížnosti se vyjádřil na výzvu Ústavního soudu Krajský soud v Českých Budějovicích, který uvedl, že otázkou v řízení spornou byla především otázka rozsahu (množství smýcených stromů) a výše škody. Bylo na žalobcích, aby prokázali, které konkrétní stromy a v jaké době žalovaný pokácel. Krajský soud vyšel ze znaleckého posudku, jehož závěry se opíraly o osobní šetření znalce na místě, kde škoda vznikla (znalecký posudek Ing. P. A., CSc.); jeho závěry lépe vystihují charakter způsobené

Nahrávám...
Nahrávám...