dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 205/2007 SbNU, sv.47, K doručování na adresu sídla advokáta v souvislosti se změnou adresy jeho kanceláře

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 47, nález č. 205

III. ÚS 703/06

K doručování na adresu sídla advokáta v souvislosti se změnou adresy jeho kanceláře

Řádně provedené uložení nemůže být v případě doručování advokátu prohlášeno za neúčinné; jestliže je zásilka doručována na adresu sídla advokáta, není ani rozhodné, že doručující orgán zjistil, že se adresát odstěhoval, resp. že není v místě doručení znám (§ 50a odst. 1 a 2 občanského soudního řádu, dále jen „o. s. ř.“). Neúčinným by mohlo být doručení advokátu jen tehdy, pokud by bylo prokázáno, že advokát o doručování „na jinou adresu v České republice“ než jeho sídla zapsaného v seznamu advokátů (§ 48 odst. 1 o. s. ř.) soud požádal.

Ústavněprávním požadavkem též je, aby soudy vydaná rozhodnutí byla řádně, srozumitelně a logicky odůvodněna (§ 157 odst. 2 o. s. ř.); tomu logicky odpovídá, že porušení práva na spravedlivý proces, vycházejícího z čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, představuje i okolnost, že se soud nevypořádal se všemi právně relevantními námitkami účastníka řízení. Tak je tomu i tehdy, jestliže odvolací soud nereaguje na námitky stěžovatelky obsažené ve vyjádření k odvolání vedlejší účastnice, že odvolání bylo podáno opožděně, opřené o tvrzení rozhodného sídla její právní zástupkyně (na adresu kterého bylo původně doručováno), doprovázené návrhem, aby odvolací soud dotazem u České advokátní komory ověřil sídlo právní zástupkyně odvolatelky.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaj) a soudců Jiřího Muchy a Jana Musila - ze dne 22. listopadu 2007 sp. zn. III. ÚS 703/06 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Podskalský a Ortner, spol. s r. o., se sídlem ve Strakonicích, ul. 5. května 149, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. 6. 2006 č. j. 29 Co 28/2006-89, jímž byl v neprospěch stěžovatelky jako žalované k odvolání žalobkyně změněn rozsudek soudu prvního stupně, kterým byla žaloba vůči stěžovatelce zamítnuta.

Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 7. 6. 2006 č. j. 29 Co 28/2006-89 se zrušuje.

Odůvodnění

Ústavní stížností, vycházející z ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se stěžovatelka domáhala, aby Ústavní soud pro porušení čl. 11 odst. 1 a „čl. 36 a násl.“ Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) zrušil v záhlaví označený rozsudek, kterým Krajský soud v Praze k odvolání žalobkyně M. P. - AVANTI (dále jen „vedlejší účastnice“) změnil zamítavý rozsudek Okresního soudu Praha-západ ze dne 2. 6. 2005 č. j. 7C 29/2005-63 a uložil žalované stěžovatelce povinnost zaplatit částku 44 541 Kč s příslušenstvím.

Soud prvního stupně žalobu zamítl na základě úsudku, že žalobou uplatněný nárok vedlejší účastnice na doplatek kupní ceny zanikl jednostranným započtením stěžovatelčiny pohledávky z titulu náhrady škody (§ 580 občanského zákoníku).

Měnící (stížností napadené) rozhodnutí založil odvolací soud na názoru vycházejícím z ustanovení § 440 odst. 2 obchodního zákoníku, podle něhož uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad zboží

Nahrávám...
Nahrávám...