dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 207/2007 SbNU, sv.47, K poučovací povinnosti soudního exekutora

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 47, nález č. 207

II. ÚS 1331/07

K poučovací povinnosti soudního exekutora

Poučovací povinnost obecných soudů představuje jeden ze základních předpokladů práva na spravedlivý proces, zaručeného především v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Tomuto právu odpovídá povinnost soudů poskytovat účastníkům řízení poučení o jejich procesních právech a povinnostech (§ 5 občanského soudního řádu), včetně poučení o opravných prostředcích. Povinnost poučení o opravném prostředku jako jedna ze základních náležitostí soudního rozhodnutí vyplývá z ustanovení § 157 odst. 1 občanského soudního řádu, které se subsidiárně použije též pro řízení exekuční (§ 254 občanského soudního řádu, resp. § 52 exekučního řádu).

Tato povinnost se vztahuje i na soudního exekutora při výkonu svěřené státní moci - specificky moci soudní, jíž je třeba rozumět soudní řízení počínaje řízením nalézacím až po řízení vykonávací, který je proto povinen dbát a respektovat základní práva těch osob, ve vztahu k nimž přenesenou státní moc vykonává.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Elišky Wagnerové (soudkyně zpravodajka) - ze dne 27. listopadu 2007 sp. zn. II. ÚS 1331/07 ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti LUMBERJACK, a. s., se sídlem Žitná 1578, Praha 2, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 21. 3. 2007 č. j. 33 Nc 495/2006-28a, jímž bylo rozhodnuto o stěžovatelčině námitce podjatosti soudního exekutora JUDr. O. Svobody tak, že tento soudní exekutor není vyloučen z provedení exekuce, a dále ve věci stěžovatelčiných návrhů na přiznání odkladného účinku ústavní stížnosti a na vydání předběžného opatření a konečně stěžovatelčina návrhu na zrušení ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

Výrok

I. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 21. 3. 2007 č. j. 33 Nc 495/2006-28a bylo porušeno základní právo stěžovatelky garantované čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Toto rozhodnutí se proto ruší.

III. Návrh na zrušení ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, se odmítá.

IV. Návrhy na přiznání odkladného účinku podané ústavní stížnosti a na vydání předběžného opatření se odmítají.

Odůvodnění

I.

1. Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 22. 5. 2007 se stěžovatelka domáhala zrušení výše uvedeného rozhodnutí, neboť měla za to, že jím Obvodní soud pro Prahu 2 (dále též jen „obvodní soud“) porušil její základní právo garantované čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Dále se stěžovatelka domáhala, aby Ústavní soud zrušil ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Rovněž se domáhala, aby Ústavní soud vydal předběžné opatření, jímž by soudnímu exekutorovi JUDr. O. Svobodovi zakázal až do rozhodnutí o ústavní stížnosti činit jakékoli kroky v exekučním řízení vedeném před Obvodním

Nahrávám...
Nahrávám...