dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 218/2005 SbNU, sv.39, K povinnosti obecných soudů rozhodovat bez zbytečných průtahů a v přiměřené lhůtě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 39, nález č. 218

IV. ÚS 392/05

K povinnosti obecných soudů rozhodovat bez zbytečných průtahů a v přiměřené lhůtě

Pro posuzování průtahů v řízení a nepřiměřené délky řízení není rozhodující, zda jsou případné průtahy způsobovány subjektivním faktorem stojícím na straně obecného soudu (tedy například liknavým jednáním rozhodujícího soudce) či objektivním faktorem spočívajícím v množství napadlých věcí, v právní úpravě organizace soudnictví či v nedostatečném administrativním a technickém zázemí obecných soudů. Z těchto hledisek proto není podstatné, zda k průtahům přispěl příslušný soudce svým subjektivním jednáním v posuzované věci nebo jsou průtahy vyvolávány objektivně s ohledem na jiné skutečnosti nezávisející bezprostředně na konkrétním jednání soudce v projednávané věci.

Pro účely posuzování průtahů v řízení je nicméně klíčovým faktorem skutečnost, zda průtahy spočívají toliko na straně státní moci nebo jsou vyvolávány také jednáním účastníků řízení či přímo stěžovatelem. Tuto premisu ostatně respektuje také judikatura Evropského soudu pro lidská práva, která rozlišuje důvody zapříčiněné postupem státu a postupem účastníků řízení, resp. za základní kritéria při posuzování porušení práva na přiměřenou délku řízení považuje objektivní složitost věci, chování účastníků řízení a jednání soudu a to, co bylo při sporu pro stěžovatele v sázce.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Miloslava Výborného a Elišky Wagnerové(soudce zpravodaj) - ze dne 30. listopadu 2005 sp. zn. IV. ÚS 392/05 ve věci ústavní stížnosti PhDr. E. T. a JUDr. M. K. proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spočívajícímu v průtazích řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 16 Cm 501/97 a Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 1 Cmo 52/2005.

Výrok

I. V řízení vedeném obecnými soudy pod sp. zn. 16 Cm 501/97 došlo v období od 8. 4. 1998 do 4. 7. 2001 k neodůvodněným průtahům, čímž bylo porušeno základní právo stěžovatelek na projednání věci bez zbytečných průtahů a v přiměřené lhůtě garantované čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Návrh na přiznání náhrady nákladů řízení před Ústavním soudem se zamítá.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností podanou dne 6. 7. 2005 se stěžovatelky domáhaly,aby Ústavní soud nálezem vyslovil porušení jejich základního práva na projednání věci bez zbytečných průtahů podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a práva na rozhodnutí v přiměřené lhůtě podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práva základních svobod (dále jen „Úmluva“), kterého se měly podle stěžovatelek dopustit Krajský soud v Ostravě a Vrchní soud v Olomouci při projednávání věci sp. zn. 16 Cm 501/97, resp. sp. zn. 1 Cmo 52/2005. Současně stěžovatelky v původním znění ústavní stížnosti požadovaly přiznání přiměřeného zadostiučinění ve výši 460 000 Sk a náhrady nákladů řízení před Ústavním soudem.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost vykazovala formální a obsahové vady, byly stěžovatelky Ústavním soudem

Nahrávám...
Nahrávám...