dnes je 3.12.2023

Input:

Nález 224/2006 SbNU, sv. 43, K zásadám soudního přezkumu voleb do obecních zastupitelstev

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 224

I. ÚS 768/06

K zásadám soudního přezkumu voleb do obecních zastupitelstev

Volební soudnictví je založeno na principu ochrany mandátu, a ne každé zjištěné a prokázané porušení zákona musí nutně vést k tak závažným důsledkům, jakým je nezvolení voleného zastupitelského orgánu.

Povinností volebního soudu je proto zkoumat, do jaké míry mělo nebo mohlo mít porušení zákona vliv na výsledek hlasování, který je nutno chápat nikoliv ve smyslu mechanického součtu odevzdaných hlasů v jednom volebním okrsku, nýbrž ve vztahu k účelu a cíli takového hlasování, kterým je rozhodnutí o zvolení konkrétních kandidátů a určení pořadí jejich náhradníků. „Výsledek“ hlasování v jednom volebním okrsku, ve smyslu počtu odevzdaných hlasů, nemá hodnotu sám o sobě, nýbrž až v rámci jeho zohlednění při určení zvolených kandidátů (příp. určení pořadí náhradníků).

Pokud však volební soud k závěru o neplatnosti hlasování či neplatnosti voleb na základě kvalifikovaného, tzn. dostatečně intenzivního, porušení zákona dojde, vede takový závěr vždy nutně k nezvolení zastupitelského orgánu [§ 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Ivany Janů a Jiřího Nykodýma - ze dne 12. prosince 2006 sp. zn. I. ÚS 768/06 ve věci ústavní stížnosti Ing. O. P. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 11. 2006 č. j. 30 Ca 203/2006-13, jímž bylo rozhodnuto, že hlasování ve volbách do zastupitelstva města a městské části, které proběhlo ve dnech 20.-21. 10. 2006 v okrese Brno-město, městské části Brno-Královo Pole, volebním okrsku č. 113, je neplatné.

Výrok

I. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11. listopadu 2006 sp.zn. 30 Ca 203/2006 bylo v části týkající se hlasování v okrsku č. 113, městská část Brno-Královo Pole, při volbách do zastupitelstva města Brna porušeno základní právo stěžovatele zaručené čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

II. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. listopadu 2006 sp.zn. 30 Ca 203/2006 se v části týkající se hlasování ve volbách do zastupitelstva města Brna, které proběhlo ve dnech 20.-21. října 2006 ve volebním okrsku č. 113 v městské části Brno-Královo Pole, okres Brno-město, zrušuje.

III. Ve zbývající části se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

I.

1. Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 27. listopadu 2006, stěžovatel napadá usnesení Krajského soudu v Brně (dále též jen „krajský soud“) ze dne 10. listopadu 2006 č. j. 30 Ca 203/2006-13 (dále jen „usnesení“), kterým bylo rozhodnuto, že hlasování ve volbách do zastupitelstva města a městské části, které proběhlo ve dnech 20.-21. 10. 2006 v okrese Brno-město, městské části Brno-Královo Pole, volebním okrsku č. 113, je neplatné. Stěžovatel navrhuje Ústavnímu soudu, aby toto usnesení zrušil v celém rozsahu, eventuálně pouze v části, týkající se voleb do zastupitelstva města Brna.

II.

Rekapitulace skutkového stavu

2. Na dny 20.-21. října 2006 byly rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 13.

Nejnavštěvovanější semináře
        Nahrávám...
        Nahrávám...