dnes je 20.5.2024

Input:

Nález 228/2007 SbNU, sv.47, K podmínkám vyloučení aplikace protiústavního zákonaK právním následkům zrušení zákona Ústavním soudem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 47, nález č. 228

IV. ÚS 1777/07

K podmínkám vyloučení aplikace protiústavního zákona
K právním následkům zrušení zákona Ústavním soudem

Součástí zásady právního státu, která nachází své normativní vyjádření v čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky, je princip právní jistoty, jehož komponenty tvoří i zásada ochrany důvěry v zákon, jakož i zásada zákazu retroaktivity. Lze-li z ústavního pořádku dovodit určitý omezený retroaktivní účinek v případě, že právní předpis, který má být v dané věci aplikován, je v rozporu s ústavním pořádkem, nedochází tím automaticky k vyloučení výše uvedených komponentů principu právní jistoty v právních vztazích, v nichž některý z účastníků mohl být dotčen na svém ústavně garantovaném základním právu aplikací zrušeného právního předpisu.

Obecné soudy tím, že přiznaly ex tunc účinek zrušení § 36 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a konstatovaly neplatnost nedobrovolné dražby pro neexistenci právního titulu podle uvedeného ustanovení, porušily principy zákazu retroaktivity a ochrany důvěry v zákon podle čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky, a tím porušily právo stěžovatele na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. V důsledku tohoto postupu došlo ze strany obecných soudů rovněž k porušení práva stěžovatele vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť mu bylo v důsledku napadeného rozhodnutí toto právo odňato.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Pavla Rychetského - ze dne 18. prosince 2007 sp. zn. IV. ÚS 1777/07 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. J. Š. proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 5. června 2007 č. j. 21 Cdo 1534/2006-228 a rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. února 2006 č. j. 20 Co 24/2006-165, jimiž bylo rozhodnuto o neplatnosti nedobrovolné dražby.

Výrok

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. června 2007 č. j. 21 Cdo 1534/2006-228 a rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 15. února 2006 sp. zn. 20 Co 24/2006 se zrušují.

Odůvodnění

I.

1. Včas podanou ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 13. července 2007, jež i v ostatním splňovala podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, napadal stěžovatel v záhlaví uvedená rozhodnutí Nejvyššího soudu a Krajského soudu v Praze. Podle jeho názoru došlo těmito rozhodnutími k dotčení jeho ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), práva na pokojné užívání jeho majetku a na legitimní očekávání ochrany majetku garantovaného čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), ústavního principu rovnosti v právech zakotveného v čl. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 1 Listiny a blíže zaručeného vlastnického práva v čl. 11 odst. 1 Listiny, podle něhož vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu, ústavních principů právní jistoty a důvěry

Nahrávám...
Nahrávám...