dnes je 19.4.2024

Input:

Nález 231/2006 SbNU, sv. 43, K průtahům v soudním řízení; K otázce doručování účastníkům řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 231

II. ÚS 188/06

K průtahům v soudním řízení
K otázce doručování účastníkům řízení

Účinná a rychlá soudní ochrana musí být zajištěna nejen v abstraktní rovině, ale i ve svém praktickém důsledku; pokud soudy této povinnosti nedostojí, dochází k porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Konkursní řízení vedené v situaci, kdy není pravomocně rozhodnuto o odvolání proti rozhodnutí o zproštění funkce správce konkursní podstaty, tedy dlouhodobě zůstává nevyjasněna otázka osoby správce konkursní podstaty, je v rozporu s principy právní jistoty nejen ve vztahu ke stěžovateli, ale i ke všem účastníkům konkursního řízení.

Jestliže právní řád účastníku řízení umožňuje uplatnění opravného prostředku (odvolání proti rozhodnutí o zproštění funkce správce konkursní podstaty), je třeba v řízení postupovat tak, aby právo na jeho projednání a rozhodnutí o něm nebylo fakticky eliminováno, přičemž je třeba zvážit i to, že opožděné rozhodnutí může pro účastníka řízení ztratit smysl.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma - ze dne 20.prosince 2006 sp. zn. II. ÚS 188/06 ve věci ústavní stížnosti doc. Ing.J. V., CSc., proti jinému zásahu orgánu veřejné moci - průtahům v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 14 K 31/99 a u Vrchního soudu v Olomouci vedeném pod sp. zn. 3 UL 28/2005 a usnesení téhož soudu ze dne 9. 1. 2006 č. j. 3 UL 28/2005-104, kterým byl zamítnut návrh stěžovatele na určení lhůty Krajskému soudu v Ostravě k doručení usnesení o zproštění funkce správce konkursní podstaty všem zbývajícím věřitelům a k předložení věci s odvoláním stěžovatele proti tomuto usnesení Vrchnímu soudu v Olomouci.

Výrok

I. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 1. 2006 č. j. 3 UL 28/2005-104 se zrušuje.

II. Postupem Krajského soudu v Ostravě ve věci vedené pod sp. zn. 14 K 31/99 a Vrchního soudu v Olomouci ve věci vedené pod sp. zn. 3 UL 28/2005 bylo zasaženo do základních práv stěžovatele uvedených v čl. 36 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Odůvodnění

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá, aby Ústavní soud rozhodl, že usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 1. 2006 č. j. 3 UL 28/2005-104 a průtahy v shora uvedeném řízení, vedeném u Krajského soudu v Ostravě a u Vrchního soudu v Olomouci, došlo k porušení jeho práv chráněných čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), a uložil soudům nepokračovat v průtazích řízení, neprodleně jednat a rozhodnout.

Stěžovatel uvádí, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.4. 2002, vydaným v konkursní věci úpadce Moravia Banka, a. s., v likvidaci, byl výrokem I. zproštěn funkce správce konkursní podstaty (dále jen „usnesení“). Proti uvedenému usnesení podal stěžovatel ve lhůtě odvolání, odvolání podala též Municipální finanční společnost, a.s., - člen věřitelského

Nahrávám...
Nahrávám...