dnes je 22.5.2024

Input:

Nález 231/2007 SbNU, sv.47, K náhradě nákladů zastoupení při vyloučení věci k samostatnému projednání

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 47, nález č. 231

III. ÚS 455/07

K náhradě nákladů zastoupení při vyloučení věci k samostatnému projednání

Nepřiznal-li správní soud v samostatně vedeném řízení úspěšnému stěžovateli (§ 60 odst. 1 soudního řádu správního) náhradu nákladů advokátního zastoupení s odůvodněním, že tyto náklady již byly uhrazeny v jiném řízení, vykročil z mezí, v nichž lze vykonávat státní moc (čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), neboť použil argument v zákoně neobsažený a neočekávatelný z hlediska předchozího postupu. Pak nerespektováním čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod zasáhl do stěžovatelova práva na spravedlivý proces, garantovaného v čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaj) a soudců Jiřího Muchy a Jana Musila - ze dne 19. prosince 2007 sp. zn. III. ÚS 455/07 ve věci ústavních stížností stěžovatele R. D. proti rozsudkům Městského soudu v Praze ze dne 18.prosince 2006 č. j. 5 Ca 182/2005-41 a ze dne 17. ledna 2007 č. j. 5Ca 178/2005-42, jimiž nebyla stěžovateli přiznána náhrada nákladů právního zastoupení.

Výrok

I. Ústavní stížnosti zapsané pod sp. zn. III. ÚS 455/07 a sp. zn. III.ÚS 610/07 se spojují ke společnému řízení s tím, že obě věci jsou nadále vedeny pod sp. zn. III. ÚS 455/07.

II. Rozsudky Městského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2006 č. j. 5 Ca 182/2005-41 a ze dne 17. 1. 2007 č. j. 5 Ca 178/2005-42 se ve výrocích o nákladech řízení (sub II) zrušují.

Odůvodnění

Dvěma samostatnými ústavními stížnostmi se stěžovatel domáhá, aby Ústavní soud pro porušení čl. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) zrušil výroky o nákladech řízení, obsažené v záhlaví označených rozsudcích Městského soudu v Praze (dále též jen „městský soud“).

Žalobou proti rozhodnutí správního orgánu se stěžovatel domáhal zrušení celkem sedmnácti rozhodnutí žalovaného Celního ředitelství Praha vydaných v celním řízení. Městský soud v Praze usnesením ze dne 24. 5. 2005 č. j. 5 Ca 151/2005-16 vyloučil jednotlivé dílčí žaloby k samostatnému projednání [§ 39 odst. 2 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“)], jelikož seznal, že „s ohledem na potřebu přehlednosti řízení“ by společné řízení „nebylo vhodné“. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 22. 3. 2005 č. j. 10874/03-21/7 pak byla zapsána pod sp. zn. 5 Ca 182/2005 a žaloba proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 15. 3. 2005 č. j. 10874/03-21/3 pod sp. zn. 5 Ca 178/2005.

Napadenými výroky správní soud rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci (stěžovateli) na náhradě nákladů řízení částku 2 000 Kč, odpovídající uhrazenému soudnímu poplatku; ač odkázal na ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s. a stěžovatele pokládal za účastníka, jemuž svědčí plný úspěch ve věci, nepřiznal mu náhradu nákladů advokátního zastoupení zčásti proto, že mu náhrada byla již přiznána v jiné věci (ve výši 2 558,50 Kč za dva úkony právní služby - převzetí věci a sepsání žaloby po 1 000 Kč a dva paušální poplatky po 75 Kč, plus 19 % DPH),

Nahrávám...
Nahrávám...