dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 31/1998 SbNU, sv.10, K odmítnutí opravného prostředku proti rozhodnutí správního orgánu pro neodstranění vad návrhu a k poučovací povinnosti soudu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 10, nález č. 31

II. ÚS 63/97

K odmítnutí opravného prostředku proti rozhodnutí správního orgánu pro neodstranění vad návrhu a k poučovací povinnosti soudu

Pokud byla zmocněnkyně zplnomocněna procesní plnou mocí pro jednání před správním orgánem, v případě podání opravného prostředku proti rozhodnutí správního orgánu (tj. v řízení vedeném podle části páté občanského soudního řádu) je nutné, aby toto podání doložila novou plnou mocí, která by prokazovala procesní zastoupení účastníků řízení v řízení před soudem.

Nedostatek této plné moci znamená vznik překážky řízení, kterou je však možno zhojit na základě poučení soudu. Soud však není povinen při neodstranění překážky v řízení opětovné poučení provést, neboť by šlo nad rámec ustanovení § 43 občanského soudního řádu v návaznosti na ustanovení § 5 občanského soudního řádu a znamenalo by porušení zásady rovnosti účastníků řízení.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 4. března 1998 sp. zn. II. ÚS 63/97 ve věci ústavní stížnosti Ing. J.J. a spol. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 12. 11. 1996 sp. zn. 22 Ca 497/96 o odmítnutí návrhu na přezkoumání rozhodnutí Okresního úřadu v Přerově, pozemkového úřadu z 23. 8. 1996 č. j. Poz. ú. 1070/91/W/HU-6-II, kterým nebylo vyhověno žádosti o restituci nemovitého majetku.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Stěžovatelé podali ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 11. 1996 sp. zn. 22 Ca 497/96, kterým tento soud odmítl opravný prostředek proti rozhodnutí Okresního úřadu v Přerově, pozemkového úřadu ze dne 23. 8. 1996 č. j. Poz. ú. 1070/91/W/HU-6-II.

Stěžovatelé uvedli, že v roce 1991 požádali jako oprávněné osoby o vydání zemědělského majetku, dříve zapsaného v kn. vl. 4011, 4655,4730 a 707 PK pro k.ú. P. Tyto nemovitosti byly dříve ve vlastnictví sourozenců K. a J.J.

Okresní úřad v Přerově, pozemkový úřad vydal na základě správního řízení rozhodnutí, ve kterém nepřiznal stěžovatelům vlastnictví k nemovitostem, na něž uplatnili nárok. Proti tomuto rozhodnutí podala zmocněnkyně stěžovatelů D.M. opravný prostředek, který označila jako odvolání. Podání bylo podepsáno zmocněnkyní a jak výslovně uvedla v návrhu, dle plných mocí oprávněných osob.

Usnesením ze dne 11. 9. 1996 sp. zn. 22 Ca 497/96 vyzval krajský soud zmocněnkyni stěžovatelů k odstranění vad podání a uložil jí, aby uvedla všechny účastníky správního řízení popř. jejich zástupce a doplnila, v čem spatřuje nezákonnost rozhodnutí pozemkového úřadu a porušení subjektivních práv.

Za této situace zmocněnkyně předala výzvu soudu a další listinné doklady JUDr. P. R., advokátu, kterému stěžovatelé udělili plné moci k zastupování před krajským soudem. Ve stanovené lhůtě právní zástupce vyhověl výzvě krajského soudu a vady návrhu odstranil, dopustil se však pochybení, že k podání nepřiložil plné moci pro zmocněnkyni, ze kterých by vyplývalo, že byla oprávněna za stěžovatele podat opravný prostředek.

Toto pochybení podle názoru stěžovatelů však nemohlo být tak závažnou vadou řízení, která by opravňovala

Nahrávám...
Nahrávám...