dnes je 14.6.2024

Input:

Nález 39/2005 SbNU, sv.36, K povinnosti správních orgánů dát účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí mohli vyjádřit k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 39

II. ÚS 329/04

K povinnosti správních orgánů dát účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí mohli vyjádřit k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění

Je porušením principu právního státu, který je zakotven v čl. 1 Ústavy České republiky, a práva na soudní ochranu a na soudní přezkum, vyplývajícího z čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod, pokud správní orgán nedal stěžovateli možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 správního řádu, a soud v rámci přezkumu správních rozhodnutí k této okolnosti nepřihlédl.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Jiřího Nykodýma a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Dagmar Lastovecké - ze dne 3. března 2005 sp. zn. II. ÚS 329/04 ve věci ústavní stížnosti K. P. proti rozsudku Nejvyššího správního soudu z 31. 3. 2004 sp. zn. 7 A 111/2002 o zamítnutí stěžovatelovy správní žaloby a proti rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu z 20. 6. 2002 č. j. 24654/02/4110 a rozhodnutí Okresního živnostenského úřadu - Okresního úřadu v Hradci Králové z 28. 3. 2002 sp. zn. RZ2/2/2/02/Du o uložení pokuty za neoznačení provozovny a nedoložení dokladů živnostenskému úřadu.

Výrok

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2004 č. j. 7 A 111/2002-39, rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 20. června 2002 č. j. 24654/02/4110 a rozhodnutí Okresního živnostenského úřadu - Okresního úřadu v Hradci Králové ze dne 28. března 2002 sp. zn. RZ2/2/2/02/Du se zrušují.

Odůvodnění

Stěžovatel se domáhal ústavní stížností, kterou Ústavní soud obdržel dne 1. 6. 2004 a jež byla na základě výzvy k odstranění vad doplněna dne 11. 8. 2004, zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí. V rámci správního řízení byla stěžovateli rozhodnutím Okresního živnostenského úřadu - Okresního úřadu v Hradci Králové ze dne 28. 3. 2002 sp. zn. RZ2/2/2/02/Du uložena pokuta ve výši 5 000 Kč, neboť neměl v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, trvale a zvenčí viditelně označenou svou provozovnu potřebnými údaji (jménem a příjmením podnikatele, identifikačním číslem, jménem odpovědné osoby, provozní dobou), neměl viditelně označené své místo podnikání pro účely doručování písemností, a dále nedoložil živnostenskému úřadu doklady o vlastnickém nebo jiném právu k objektům nebo místnostem, v nichž je umístěno jeho místo podnikání.

K odvolání stěžovatele Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodnutí prvostupňového správního orgánu změnilo svým rozhodnutím ze dne 20. 6. 2002 č. j. 24654/02/4110 pouze tak, že doplnilo právní kvalifikaci jednání stěžovatele o další ustanovení živnostenského zákona. Jinak dospělo k závěru, že rozhodnutí prvoinstančního orgánu bylo vydáno v souladu se zákonem a že se prvoinstanční orgán nedopustil žádného procesního pochybení a skutečný stav jím byl zjištěn přesně a úplně. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel správní žalobu, která byla

Nahrávám...
Nahrávám...