dnes je 19.5.2024

Input:

Nález 39/2008 SbNU, sv.48, K rozpornosti údajů na obálce a podacím lístku při posuzování zachování lhůty podání k soudu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 48, nález č. 39

I. ÚS 4/06

K rozpornosti údajů na obálce a podacím lístku při posuzování zachování lhůty podání k soudu

Účelem právní úpravy doručování není kladení překážek osobám uplatňujícím právo, nýbrž stanovení formálního postupu pro jeho uplatňování. Rozhodujícím dokladem pro posouzení zachování lhůty k podání opravného prostředku je podací lístek, jímž pošta potvrzuje příjem zapsané zásilky.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Františka Duchoně (soudce zpravodaj) a Vojena Güttlera - ze dne 20. února 2008 sp. zn. I. ÚS 4/06 ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti R. A. M. E., s. r. o., proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. října 2005 č. j. 7 Afs 139/2004-37, kterým byla zamítnuta stěžovatelčina kasační stížnost, a proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. září 2004 č. j. 15 Ca 100/2004-18, jímž byla pro opožděnost odmítnuta stěžovatelčina žaloba proti rozhodnutí správního orgánu.

Výrok

I. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 10. 2005 č. j. 7Afs 139/2004-37 a usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. 9. 2004 č. j. 15 Ca 100/2004-18 došlo k porušení základních práv stěžovatelky, zakotvených v čl. 36 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 10. 2005 č. j. 7Afs 139/2004-37 a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. 9. 2004 č. j. 15 Ca 100/2004-18 se proto zrušují.

Odůvodnění

I.

Vylíčení skutkového a právního stavu

Ústavní stížností, podanou na poště dne 16. 1. 2006, navrhla stěžovatelka zrušení shora uvedených rozhodnutí obecných soudů pro jejich rozpor s čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“).

V odůvodnění uvedla, že podala ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem (dále též jen „krajský soud“) žalobu proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 29. 3. 2004 č. j. 03277/170/04/La. Toto rozhodnutí bylo stěžovatelce doručeno dne 31. 3. 2004, poslední den lhůty k podání žaloby tak připadl na 31. 5. 2004. Stěžovatelka podala žalobu prostřednictvím České pošty, s. p. (dále jen „pošta“). Na obálce, ve které byla žaloba podána, je štítek se strojově tištěným datem „01.06.04“ a dvě razítka, první s textem „31.-5.04.24“ a druhé „-1.-6.04-8.“ Krajský soud žalobu stěžovatelky odmítl jako opožděnou usnesením ze dne 1. 9. 2004 č. j. 15 Ca 100/2004-18 s tím, že podala žalobu až den následující po uplynutí lhůty k jejímu podání. Stěžovatelka toto usnesení krajského soudu napadla kasační stížností. V ní zejména uvedla, že žalobu podala k poštovní přepravě dne 31. 5. 2004, příslušný přístroj na poště ale tuto skutečnost nezaznamenal a označil obálku i podací lístek datem následujícího dne. Skutečnost, že žaloba byla podána k přepravě dne 31. 5. 2004, zaznamenala obsluha přístroje, ručním razítkem přerazítkovala podací lístek a pravděpodobně i obálku.

Nejvyšší správní soud

Nahrávám...
Nahrávám...