dnes je 24.7.2024

Input:

Nález 44/2004 SbNU, sv.32, K hodnocení procesní podmínky řízení spočívající v překážce věci rozhodnuté (rei iudicatae)

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 32, nález č. 44

II. ÚS 83/03

K hodnocení procesní podmínky řízení spočívající v překážce věci rozhodnuté (rei iudicatae)

Při hodnocení procesní podmínky řízení spočívající v překážce věci rozhodnuté (rei judicatae) je pro určení totožnosti účastníků řízení nezbytné řádně objasnit otázku právního nástupnictví. Nesprávný závěr o právním nástupnictví ze strany obecných soudů vede k porušení práva na spravedlivý proces chráněného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 25. března 2004 sp. zn. II. ÚS 83/03 ve věci ústavní stížnosti Dr. J. Z. proti potvrzující části výroku usnesení Krajského soudu v Ostravě z 29. 10. 2002 sp. zn. 13 Co 234/2001, kterým bylo ve vztahu k 1. žalovanému potvrzeno usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 22. 11. 2000 sp. zn. 16 C 371/95, a proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 22. 11. 2000 sp. zn. 16 C 371/95 v části týkající se 1. žalovaného o zastavení řízení z důvodu překážky věci pravomocně rozhodnuté.

Výrok

Výrok usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 10. 2002 sp. zn. 13 Co 234/2001, kterým bylo potvrzeno ve vztahu k 1. žalovanému usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 22. 11. 2000 sp. zn. 16 C 371/95, a usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 22. 11. 2000 sp. zn. 16 C 371/95 v části týkající se 1. žalovaného se zrušují.

Odůvodnění

Stěžovatel se, s odvoláním na porušení práva na spravedlivý proces chráněného čl. 36 odst.1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), domáhá zrušení části výroku shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým bylo ve vztahu k 1. žalovanému D. p., s. p. v likvidaci, potvrzeno rovněž shora uvedené usnesení Okresního soudu v Ostravě o zastavení řízení z důvodu překážky věci pravomocně rozhodnuté (ve vztahu k 2. žalovanému D. p. M., a. s., a k 3. žalovanému E. T., spol. s r. o., bylo usnesení Okresního soudu v Ostravě o zastavení řízení zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení), a zrušení usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 22. 11. 2000 sp. zn. 16 C 371/95 v části týkající se 1. žalovaného.

V ústavní stížnosti stěžovatel vyjadřuje nesouhlas s právními závěry soudů, dle kterých projednání jeho žaloby o vydání předmětných nemovitostí podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, brání překážka věci rozhodnuté s odůvodněním, že o téže věci už mělo být rozhodnuto v řízení vedeném u Okresního soudu v Ostravě pod č. j. 17 C 119/92. Stěžovatel je přesvědčen, že v projednávané věci se nejedná o stejný předmět řízení a stejné účastníky řízení.

Žaloba stěžovatele se opírá o novelizaci zákona č. 87/1991 Sb. provedenou zákonem č. 116/1994 Sb., neboť je přesvědčen, že nároky založené tímto zákonem jsou nároky nové, a nelze dovozovat, že o nich už bylo rozhodnuto. Nedostatek totožnosti předmětu řízení vyplývá z toho, že ve věci vedené pod č. j. 17 C 119/92 byl uplatněn pouze nárok na vydání pozemku parc. č.

Nahrávám...
Nahrávám...