dnes je 22.5.2024

Input:

Nález 55/2007 SbNU, sv.44, K návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Boží Dar č. 1/2003 o místních poplatcích

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 44, nález č. 55

Pl. ÚS 20/06

K návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Boží Dar č. 1/2003 o místních poplatcích

Přímo z ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod vyplývá, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona. Obce tak mohou svými obecně závaznými vyhláškami zavést jen takové místní poplatky, jež jsou taxativně vymezeny zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a pouze v tom rozsahu, který tento zákon umožňuje. Podle přesvědčení Ústavního soudu je pak materie obsažená v zákoně o místních poplatcích zpracována v natolik komplexní a kogentní úpravě, že v otázkách spadajících pod režim citovaného zákona není obec oprávněna postupovat jinak než zákonem výslovně stanoveným postupem. Takto jednoznačně vymezený rámec právní úpravy neumožňuje obcím při zavádění místních poplatků vytvářet další pravidla či ukládat jiné povinnosti jdoucí mimo hranice právní úpravy,resp. zákonného zmocnění ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o místníchpoplatcích. Taktéž pozměňování pravidel zakotvených v zákoně o místních poplatcích ze strany obce není přípustné, neboť zákonná úprava má přednost před obecně závaznou vyhláškou; přijme-li zákonodárce pro danou oblast určitá pravidla, subjekt územní samosprávy nemůže tato duplicitně či v rozporu se zákony normovat.

Nález

pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ze dne 20. března 2007 sp. zn. Pl. ÚS 20/06 ve věci návrhu ministra vnitra Mgr. Františka Bublana na zrušení čl. 3 odst. 1, čl. 5, čl.6 odst. 1, čl. 8 odst. 2, čl. 10 odst. 4 a 6, čl. 12 odst. 2 a 5, čl. 13 odst. 1 písm.b) a c), čl. 16 odst. 1, čl. 18 odst. 1, čl. 21 odst. 1 a 2, čl. 22 odst. 2, čl. 30 odst. 2, čl. 31 odst. 1 a čl. 31 odst. 3 oddílu IX. obecně závazné vyhlášky obce Boží Dar č. 1/2003 o místních poplatcích (nález byl vyhlášen pod č. 164/2007 Sb.).

Výrok

I. Ustanovení čl. 3 odst. 1, čl. 5, čl. 6 odst. 1 věty třetí a čtvrté, čl. 8 odst. 2, čl. 10 odst. 4 a 6, části ustanovení čl. 13 odst. 1 písm. b) a c) znějící: „a poskytování služeb“, část ustanovení čl. 16 odst. 1 znějící: „aakce obdobného charakteru“, část ustanovení čl. 18 odst. 1 znějící: „a akcí obdobného charakteru“, ustanovení čl. 21 odst. 1 a 2, čl. 22 odst. 2, čl. 30 odst. 2, čl. 31 odst. 1, čl. 31 odst. 3 oddílu IX. obecně závazné vyhlášky obce Boží Dar č. 1/2003 o místních poplatcích se dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů zrušují.

II. Ve zbývající části se návrh zamítá.

Odůvodnění

I.

1. Dne 20. 3. 2006 doručil ministr vnitra Mgr. František Bublan (dále též jen „navrhovatel“) Ústavnímu soudu formálně bezvadný návrh na zrušení tam specifikovaných ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Boží Dar č. 1/2003 o místních poplatcích (dále jen „vyhláška“), v jehožrámci uváděl, že Ministerstvo vnitra při výkonu dozoru nad zákonností právních předpisů obecních

Nahrávám...
Nahrávám...