dnes je 20.5.2024

Input:

Nález 56/2000 SbNU, sv.18, K odepření práva na soudní ochranu v důsledku nesprávného zjištění data podání opravného prostředku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 18, nález č. 56

I. ÚS 464/99

K odepření práva na soudní ochranu v důsledku nesprávného zjištění data podání opravného prostředku

Jestliže opravný prostředek stěžovatelů směřující proti rozhodnutí pozemkového úřadu byl odmítnut krajským soudem z důvodu opožděnosti, ale z vyjádření pozemkového úřadu nade vši pochybnost vyplynulo, že krajský soud byl o datu podání opravného prostředku informován mylně, když k pochybení došlo vinou podatelny úřadu, která místo správného data podání v pátek vyznačila datum v pondělí, je třeba mít za to, že došlo k porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který zakotvuje právo na soudní ochranu.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 12. dubna 2000 sp. zn. I. ÚS 464/99 ve věci ústavní stížnosti Ing. J. Z. a spol. proti usnesení Krajského soudu v Brně z 30. 6. 1999 sp. zn. 29 Ca 204/99, jímž byl odmítnut opravný prostředek podaný proti rozhodnutí pozemkového úřadu o restitučním nároku.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 1999 sp. zn. 29 Ca 204/99 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatelé podali včas návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podáním ze dne 17. 9. 1999, které Ústavní soud obdržel dne 20. 9. 1999.

Podaným návrhem se stěžovatelé domáhají, aby Ústavní soud zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze 30. 6. 1999 sp. zn. 29 Ca 204/99, kterým tento soud odmítl opravný prostředek, který stěžovatelé podali proti rozhodnutí Magistrátu města Brna - pozemkového úřadu ze dne 24. 3. 1999 č. j. 874/92, 2374/92-4/RNP+RN, jímž bylo rozhodnuto o restitučním nároku navrhovatelů a L. S.

Stěžovatelé jsou toho názoru, že uvedeným usnesením Krajského soudu v Brně bylo porušeno jejich právo na soudní ochranu zakotvené v čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), neboť krajský soud vycházel při svém rozhodování z toho, že opravný prostředek proti rozhodnutí Magistrátu města Brna byl podán až dne 10. 5. 1999, přičemž poslední den lhůty k podání opravného prostředku připadl na den 7. 5. 1999 (pátek). Stěžovatelé však opravný prostředek podali nikoli dne 10. 5. 1999, ale dne 7. 5. 1999, jak o tom svědčí kopie opravného prostředku opatřená podacím razítkem podatelny Magistrátu města Brna s datem 7. 5. 1999, kterou stěžovatelé předložili Ústavnímu soudu. Stěžovatelé mají za to, že vzhledem k tomu, že dne 7. 5. 1999 byl pátek, tak na podatelně Magistrátu města Brna došlo zjevně k pochybení, když pracovnice podatelny podání dne 7. 5. 1999 sice převzala, ale zapsala až následující pracovní den, tedy 10. 5. 1999. Krajský soud tedy nezjistil, kdy byl opravný prostředek skutečně podán.

Krajský soud v Brně ve svém vyjádření k obsahu ústavní stížnosti poukázal na to, že při svém rozhodování vycházel ze sdělení Magistrátu města Brna - pozemkového úřadu, kdy dotázaný orgán výslovně uvedl, že „opravný prostředek byl osobně podán dne 10. 5. 1999 na

Nahrávám...
Nahrávám...