dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 6/1999 SbNU, sv.13, K zákonnému zmocnění orgánů územní samosprávy k vydávání právních předpisůK samostatné působnosti obcíK zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasové propagandy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 13, nález č. 6

Pl. ÚS 17/98

K zákonnému zmocnění orgánů územní samosprávy k vydávání právních předpisů
K samostatné působnosti obcí
K zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasové propagandy

Podle čl. 104 Ústavy České republiky může být působnost zastupitelstva obce stanovena jen zákonem, což znamená, že zastupitelstvo si nemůže samo tuto působnost rozšiřovat cestou obecně závazných vyhlášek. Z toho důvodu nemůže obecně závazná vyhláška zakázat určitý druh propagandy. Obsahově nejbližšími zákonnými ustanoveními jsou § 260 a 261 trestního zákona o podpoře a propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů. Jelikož tato ustanovení trestního zákona respektují požadavek čl. 39 Listiny základních práv a svobod, podle něhož jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku lze za jeho spáchání uložit, dostává se vyhláška obce zakazující fašistickou, komunistickou, nacistickou a rasovou propagandu do rozporu s čl. 39 Listiny základních práv a svobod, neboť vyhláška obce jakožto podzákonný předpis nemůže regulovat něco, co je výlučným předmětem regulace zákonem.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 19. ledna 1999 sp. zn. Pl. ÚS 17/98 ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 8/94 ze dne 9. 11. 1994 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasové propagandy (nález byl vyhlášen pod č. 28/1999 Sb.).

I. Výrok

Vyhláška města Jeseníku č. 8/94 ze dne 9. listopadu 1994 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasové propagandy na území města Jeseníku se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

1. Dne 22. 5. 1998 byl doručen Ústavnímu soudu návrh skupiny 27 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jejímž zastupováním byl v řízení před Ústavním soudem pověřen poslanec RSDr. Ing. Svatomír Recman, CSc., na zrušení obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 8/94, o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasové propagandy na území města Jeseníku.

Znění napadené vyhlášky je následující:


Město Jeseník

Obecně závazná vyhláška č. 8/94

o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasové propagandy na území města Jeseníku.

Městské zastupitelstvo v Jeseníku se usneslo na svém 34. zasedání dne 9. 11. 1994 vydat podle § 16 a 36 odst. 1 písm. l zákona č. 410/92 o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Fašistická, komunistická, nacistická a rasová propaganda se na území města Jeseníku zakazuje.

Článek 2

Fašistickou, komunistickou, nacistickou a rasovou propagandou se rozumí:

Požadavky na násilnou změnu ústavního pořádku.

Užívání symbolů těchto zločinných hnutí při jejich propagaci.

Zpochybňování zločinnosti režimů, která tato hnutí představovala.

Článek 3

Tato OZV, kterou schválilo Městské zastupitelstvo dne 9. 11. 1994, nabývá na základě § 16 odst. 4 zák. 410/92 účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Vyhlášeno 16. 11. 1994

Nahrávám...
Nahrávám...