dnes je 20.6.2024

Input:

Nález 61/2007 SbNU, sv.45, K právu účastníka exekučního řízení vyjádřit se k písemnostem, které jsou podkladem pro rozhodnutí souduK povinnosti obecných soudů vypořádat ses námitkami účastníka řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 45, nález č. 61

II. ÚS 417/06

K právu účastníka exekučního řízení vyjádřit se k písemnostem, které jsou podkladem pro rozhodnutí soudu
K povinnosti obecných soudů vypořádat ses námitkami účastníka řízení

Na exekuční řízení plně dopadají principy spravedlivého procesu, vyplývající zejména z hlavy páté Listiny základních práv a svobod. Oprávněný i povinný mají tedy i v tomto řízení přiměřeně obdobná práva jako účastníci jakéhokoliv jiného soudního řízení. Nesmí tedy dojít k tomu, aby měla jedna ze stran podstatnou výhodu vůči protistraně (srov. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 17.ledna 1970 ve věci Delcourt proti Belgii č. 2689/65, Série A č. 11, aj.). Obdobně ani orgán veřejné moci, proti jehož rozhodnutí směřuje opravný prostředek, nemůže jednat v rozporu s tímto principem, jakkoliv z formálního hlediska není takový orgán účastníkem řízení. Vyjádření dotčeného orgánu veřejné moci k opravnému prostředku proti jeho rozhodnutí je totiž nutné považovat za podklad pro soudní rozhodnutí, k němuž musejí mít účastníci řízení možnost se vyjádřit v souladu s čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

V posuzované věci nebylo stěžovateli doručeno obsáhlé a věcné vyjádření soudního exekutora k námitkám stěžovatele proti příkazu k úhradě nákladů exekuce. Povinnost doručit toto vyjádření účastníkům řízení přitom stíhala v prvé řadě soudního exekutora.

Rozhodnutí o nevyloučení osoby v postavení orgánu veřejné moci z řízení k námitce podjatosti zásadně není důvodem k ústavní stížnosti. To je dáno tím, že tato námitka zůstává zachována i pro případný opravný prostředek o věci samé. Přesto i na řízení o této námitce je nutno aplikovat principy spravedlivého řízení.

Skutečnost, že obecný soud ve svém rozhodnutí ignoroval podání stěžovatele reagující na výzvu k doplnění a upřesnění námitky podjatosti soudního exekutora, které se dostalo do jeho sféry vlivu před vydáním napadeného usnesení, tak představuje porušení zásad spravedlivého procesu.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu DagmarLastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma - ze dne 4. dubna 2007 sp. zn. II. ÚS 417/06 ve věci ústavní stížnosti L. F. proti usnesením Městského soudu v Brně ze dne 6. dubna 2006 č. j. 96Nc 5424/2004-124, kterým byl změněn příkaz k úhradě nákladů exekuce, a ze dne 29. srpna 2006 č. j. 96 Nc 5424/2004-133, kterým ke stěžovatelově námitce nebyl soudní exekutor vyloučen z projednávání a rozhodování věci.

Výrok

Usnesení Městského soudu v Brně ze dne 6. dubna 2006 č. j. 96 Nc 5424/2004-124 a ze dne 29. srpna 2006 č. j. 96 Nc 5424/2004-133 se zrušují.

Odůvodnění

Ústavní stížností, podanou telefaxem dne 7. července 2006 a doplněnou předložením originálu podání dne 10. července 2006, se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Brně ze dne 6. dubna 2006 č. j. 96 Nc 5424/2004-124, kterým byl změněn příkaz k úhradě nákladů exekuce. Tvrdí, že jím byla porušena jeho základní práva podle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2

Nahrávám...
Nahrávám...