dnes je 22.5.2024

Input:

Nález 77/2007 SbNU, sv.45, K odpovědnosti organizátora mimoburzovního trhu za vzniklou škodu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 45, nález č. 77

III. ÚS 189/06

K odpovědnosti organizátora mimoburzovního trhu za vzniklou škodu

Se zřetelem k ustanovením § 53 odst. 3 a § 78 odst. 3 zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění účinném od 1. 1. 2001, nelze vyloučit splnění podmínky odpovědnosti organizátora mimoburzovního trhu - ve smyslu porušení právní povinnosti - za škodu vzniklou investorovi na tomto trhu nákupem akcií, obchodování s nimiž mělo být podle těchto ustanovení dříve pozastaveno.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaj) a soudců Jiřího Muchy a Jana Musila - ze dne 10. května 2007 sp. zn. III. ÚS 189/06 ve věci ústavní stížnosti Ing.J. Š. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 11. 2005 č.j. 5Cmo 195/2005-91, kterým byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti vedlejšímu účastníkovi RM-SYSTÉM, a. s., na náhradu škody.

Výrok

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 11. 2005 č. j. 5 Cmo 195/2005-91 se zrušuje.

Odůvodnění

Ústavní stížností, vycházející z ustanovení § 72 a násl. zákona č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), se stěžovatel domáhá, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označený rozsudek, kterým Vrchní soud v Praze k odvolání žalované společnosti RM-SYSTÉM, a. s., (dále též jen „žalovaný“) změnil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 2. 2005 č. j. 28 Cm 176/2003-59 tak, že žalobu o zaplacení 10 475,70 Kč s příslušenstvím zamítl. Jí se stěžovatel domáhal náhrady škody, jež mu měla vzniknout v důsledku porušení povinností žalovaného, který za tuto částku umožnil nákup „zcela bezcenných“ 619 ks akcií Bukoveckých papíren, a. s., (dále též „emitent“, „úpadce“), které na mimoburzovním trhu s cennými papíry (organizovaném žalovaným) nakoupil v období 26. 11. 2001 až 11. 12. 2001.

Soud prvního stupně žalobě vyhověl na základě úsudku, že žalovaný „nesplnil svoji povinnost dle článku 29 tržního řádu“ a obchodování se „zcela bezcennými cennými papíry Bukoveckých papíren a. s.“ nepozastavil, a vzhledem k tomuto porušení právních povinností vznikla žalobci (stěžovateli) škoda ve výši částky, za kterou akcie této společnosti nakoupil.

Odvolací soud v napadeném rozhodnutí dospěl k závěru opačnému. Byť ke zrušení konkursu na majetek Bukoveckých papíren, a. s., došlo k 11. 8. 2000 po splnění rozvrhového usnesení, a tím došlo i ke zrušení společnosti, přesto žalovaný „podle tehdejší úpravy zákona o cenných papírech a tehdy platného tržního řádu RM-S“ neměl jinou možnost, než akcie této společnosti „přijmout k obchodování, a to i za předpokladu, že by skutečně věděl o ekonomické situaci emitenta“ (což „bylo možno zjistit částečně ... z Obchodního rejstříku, ... a především z Obchodního věstníku ... a z těch nepochybně vyplývá důvod zrušení konkursu“). Tato zjištění o ekonomické situaci emitenta však podle odvolacího soudu nejsou relevantní, jelikož důvod k vyloučení akcií z obchodování na veřejném trhu podle tržního řádu tím dán nebyl; prohlášený konkurs mohl být zrušen, uvedl odvolací soud, nejen pro nedostatek majetku, „ale i ze zcela

Nahrávám...
Nahrávám...