dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 82/2007 SbNU, sv.45, K elektronickému podání opatřenému elektronickým podpisem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 45, nález č. 82

II. ÚS 218/06

K elektronickému podání opatřenému elektronickým podpisem

Povinnost uvedená v ustanovení § 42 odst. 3 občanského soudního řádu, tedy písemně doplnit elektronické podání do tří dnů, se nevztahuje na podání v elektronické podobě, jestliže je k němu připojen uznávaný elektronický podpis dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Postupem soudu, kterým bylo odvolání odmítnuto podle ustanovení § 208 odst. 3 občanského soudního řádu pro opožděnost pouze z důvodu, že soud nepřihlédl k elektronickému podání se zaručeným elektronickým podpisem, které nebylo v třídenní lhůtě podle ustanovení § 42 odst. 3 občanského soudního řádu doplněno písemně, bylo porušeno právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma - ze dne 17.května 2007 sp. zn. II. ÚS 218/06 ve věci ústavní stížnosti Ing. J. N. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. 2. 2006 sp. zn. 4Cmo 37/2006 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 11. 2005 sp.zn. 5 Cm 188/2004, jimiž bylo stěžovatelovo odvolání odmítnuto pro opožděnost.

Výrok

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. 2. 2006 sp. zn. 4Cmo 37/2006 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 11. 2005 sp. zn. 5 Cm 188/2004 se ruší.

Odůvodnění

Napadeným rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Brně, jímž bylo odvolání podané stěžovatelem proti usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na soudní poplatek odmítnuto pro opožděnost (§ 208 odst. 1 občanského soudního řádu, dále též jen „o. s. ř.“). Napadené usnesení soudu prvního stupně bylo stěžovateli doručeno dne 1. 6. 2005 a dne 16. 6. 2005 bylo soudu e-mailovou poštou doručeno odvolání opatřené zaručeným elektronickým podpisem advokáta stěžovatele. Protože elektronické podání nebylo v zákonné třídenní lhůtě v souladu s ustanovením § 42 odst. 3 o. s. ř. doplněno originálem, případně písemným podáním shodného znění, soud k němu dále nepřihlížel. Na základě oznámení této skutečnosti stěžovateli tento dne 27. 10. 2005 dodatečně originál zmíněného podání zaslal soudu. Krajský soud poté dovodil, že poslední den lhůty k podání odvolání připadl na den 16. 6. 2005, a vzhledem k tomu, že nelze přihlížet k elektronickému podání doručenému soudu dne 16. 6. 2005 a písemné odvolání bylo podáno k poštovní přepravě až dne 27. 10. 2005, je třeba posoudit odvolání podané stěžovatelem jako opožděné.

Proti usnesení krajského soudu podal stěžovatel odvolání, v němž zejména namítal, že postup soudu prvního stupně je v rozporu s občanským soudním řádem. Soud přehlédl, že elektronické podání je opatřeno tzv. zaručeným elektronickým podpisem, takže je učiněno písemnou formou. Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací dospěl ke shodnému závěru jako soud prvního stupně a jeho usnesení

Nahrávám...
Nahrávám...