dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 85/2000 SbNU, sv.18, K souladu právních závěrů soudů s vykonanými skutkovými zjištěnímiK náležitostem příkazní smlouvyK náležitostem plné moci

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 18, nález č. 85

I. ÚS 220/98

K souladu právních závěrů soudů s vykonanými skutkovými zjištěními
K náležitostem příkazní smlouvy
K náležitostem plné moci

Nelze-li z odůvodnění rozhodnutí odvolacího i dovolacího soudu vyvodit jednoznačný závěr o skutečnostech, které obecné soudy zjistily, resp. zjistit mohly a měly, a jsou-li v důsledku toho jejich právní závěry v extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními, jsou v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (srov. např. sp. zn. III. ÚS 84/94 In: Ústavní soud České republiky: Sbírka nálezů a usnesení - svazek 3. Vydání 1. Praha, C. H. Beck 1995, str. 257; sp. zn. III. ÚS 166/95 In: Ústavní soud České republiky: Sbírka nálezů a usnesení - svazek 4. Vydání 1. Praha, C. H. Beck 1996, str. 255; sp. zn. III. ÚS 95/97 In: Ústavní soud České republiky: Sbírka nálezů a usnesení - svazek 8. Vydání 1. Praha, C. H. Beck 1998, str. 237).

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 6. června 2000 sp. zn. I. ÚS 220/98 ve věci ústavní stížnosti M. M. proti rozsudku Nejvyššího soudu ze 17. 12. 1997 sp. zn. 1 Odon 95/97 a proti rozsudku Vrchního soudu v Praze z 25. 2. 1997 sp. zn. 7 Cmo 420/96 v části, v níž se zamítá žaloba na vyslovení neplatnosti všech usnesení přijatých na mimořádné valné hromadě SPT Telecom, a. s.

I. Výrok

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 12. 1997 č. j. 1 Odon 95/97-108 a rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 2. 1997 č. j. 7 Cmo 420/96-84 v části, v níž se zamítá žaloba na vyslovení neplatnosti všech usnesení přijatých na mimořádné valné hromadě SPT Telecom, a. s., konané dne 13. 2. 1995, se zrušují.

II. Odůvodnění

Rozsudkem ze dne 10. 5. 1996 č. j. 34 Cm 345/95-49 rozhodl Krajský obchodní soud v Praze k návrhu žalobce M. M. (stěžovatele) proti žalovanému SPT Telecom, a. s., o neplatnosti usnesení valné hromady společnosti a o povinnosti vydat kopii zápisu o konání valné hromady a zápisu zakladatele o založení společnosti tak, že: I. soud prohlašuje všechna usnesení přijatá na mimořádné valné hromadě společnosti SPT Telecom, a. s., konané dne 13. 12. 1995, která jsou zapsána v notářském zápisu č. N 29/95, NZ 28/95, sepsaném Mgr. Š. Z., notářkou v Praze, za neplatná, II. žalovaný je povinen vydat žalobci kopii zápisu o konání valné hromady společnosti ze dne 15. 4. 1994 do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku, III. návrh, aby žalovaný byl povinen vydat žalobci kopii rozhodnutí zakladatele o založení společnosti, se zamítá, IV. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Toto rozhodnutí krajský obchodní soud odůvodnil - mimo jiné - tak, že plná moc ze dne 24. 8. 1993, která byla udělena zmocnitelem Fondem národního majetku České republiky (dále jen „FNM ČR“) jako akcionářem společnosti SPT Telecom, a. s., doc. Ing. Karlu Dybovi, CSc., je neplatná. Důvody neplatnosti soud spatřoval především v tom, že SPT Telecom, a. s., byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 16. 12. 1993 a do obchodního rejstříku byla zapsána dne 1. 1. 1994. Plná

Nahrávám...
Nahrávám...