dnes je 24.7.2024

Input:

Nález 85/2001 SbNU, sv.22, K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 22, nález č. 85

Pl. ÚS 2/2000

K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Oblast úpravy vyhlášky města Bíliny o zákazu prodeje a používání pyrotechnických předmětů mimo období 22. 12. - 1. 1. následujícího roku reguluje dostatečným způsobem zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, která tento zákon provádí. Obsahem této vyhlášky je mimo jiné úprava prodeje a používání pyrotechnických předmětů (§ 8), v níž se mimo jiné stanoví, komu mohou být pyrotechnické předměty jednotlivých tříd prodávány a kde se některé z nich nesmí používat.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 12. června 2001 sp. zn. Pl. ÚS 2/2000 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Teplicích na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny č. 23 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (nález byl vyhlášen pod č. 240/2001 Sb.).

I. Výrok

Vyhláška města Bíliny č. 23 ze dne 14. 11. 1996 o zákazu prodeje a používání pyrotechnických předmětů se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

Přednosta Okresního úřadu v Teplicích (dále též „navrhovatel“) podáním ze dne 6. 1. 2000 navrhl zrušení v záhlaví uvedené obecně závazné vyhlášky. Předmětná vyhláška zní:


Vyhláška města Bíliny č. 23

Městská rada v Bílině se usnesla dne 14. 11. 1996 vydat podle § 14, 16 a 45 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, jakož i v souladu s § 17 téhož zákona tuto obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Čl. 1

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku se stanovuje, že prodávat a používat pyrotechnické předměty pro zábavné účely třídy II. a III., jak jsou určeny vyhláškou ČBÚ č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, ve znění pozdějších změn a doplňků, lze v době od 22. 12. do 1. 1. následujícího roku. Mimo tuto dobu jsou prodej a používání zakázány.

Čl. 2

1/ Nedotčeny zůstávají další povinnosti vyplývající z jiných obecně závazných právních předpisů, zejména vyhl. ČBÚ 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, ve znění pozdějších změn a doplňků.

2/ Výjimku z ustanovení této vyhlášky může schválit městská rada.

3/ Dozor nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie v Bílině a další kontrolní orgány podle příslušnosti.

4/ Nedodržení této vyhlášky se postihuje podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, nejde-li o trestný čin postižitelný podle zvláštních předpisů.

Čl. 3

V souladu s § 16 odst. 4 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, nabývá tato vyhláška z důvodu naléhavého obecního zájmu platnosti a účinnosti dnem vyhlášení, t. j. 15. 11. 1996.


Navrhovatel opatřením ze dne 10. 12. 1996 č. j. 1288/96-KP pozastavil výkon vyhlášky města Bíliny č. 23 ze dne

Nahrávám...
Nahrávám...