dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 89/1999 SbNU, sv.14, K vydání platebního výměru na základě revize provedené podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 14, nález č. 89

II. ÚS 318/98

K vydání platebního výměru na základě revize provedené podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

Výsledná zpráva revize podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, může být důkazem, na jehož základě teprve bude o právech a povinnostech rozhodnuto. Tento zákon ve svém § 22 stanoví, že kontrolní orgány předávají svá zjištění o nedostatcích příslušným orgánům, které ve své působnosti činí opatření k nápravě zjištěného stavu. Z toho vyplývá, že výsledek revize není meritorním rozhodnutím, nýbrž rozhodnutím předběžné povahy, na jehož základě teprve bude o právech a povinnostech rozhodnuto místně příslušným státním orgánem - správcem daně - v tomto případě vydáním platebního výměru. Místně příslušný správce daně je oprávněn považovat výsledky finanční revize, jež jsou obsaženy v revizní zprávě, pouze za důkazní prostředek podle § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), jímž je možno ověřit rozhodné skutečnosti pro správné stanovení daňové povinnosti.

Vydání platebního výměru správcem daně je až výsledkem správního řízení, neboť daňová povinnost může být stanovena správním orgánem až v další části řízení.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 9. června 1999 sp. zn. II. ÚS 318/98 ve věci ústavní stížnosti ...F. Y., v. o. s., proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 21. 4. 1998 sp. zn. 29 Ca 146/96 o zamítnutí žaloby proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze 7. 2. 1996 č. j. FŘ-5326/95-120, jímž byl potvrzen platební výměr Finančního úřadu v Břeclavi z 18. 9. 1991 č. 22/91 č. j. FÚ 1779-205/91 o doměření důchodové daně za rok 1990.

I. Výrok

Rozhodnutí správních orgánů, to je Finančního úřadu v Břeclavi ze dne 18. 9. 1991 č. j. FÚ 1779-2005/91 = platební výměrč. 22/91, Finančního ředitelství v Brně ze dne 7. 2. 1996 č. j. FŘ-5326/95-120 a rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 21. 4. 1998 sp. zn. 29 Ca 146/96 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatel ...F. Y., v. o. s., zaslal dne 14. 7. 1998 písemným podáním k Ústavnímu soudu stížnost proti pravomocnému rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 29 Ca 146/96 ze dne 21. 4. 1998 ve věci své žaloby proti pravomocným rozhodnutím správních orgánů - Finančního ředitelství v Brně ze dne 7. 2. 1996 č. j. FŘ-5326/95-120 a Finančního úřadu v Břeclavi ze dne 18. 9. 1991 č. j. FÚ 1779/205/91 - platebnímu výměru č. 22/91, kterými byla doměřena stěžovateli daňová povinnost na důchodové dani ve výši 43 123 850 Kčs za rok 1990.

Napadeným rozsudkem byla zamítnuta žaloba a tím potvrzeno rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně o odvolání.

Stěžovatel se domnívá, že napadeným rozsudkem Krajského soudu v Brně byla porušena jeho ústavní práva, a to čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), ze kterého vyplývá, že státní moc lze uplatňovat jen v mezích a způsoby, které stanoví zákon, čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), ze kterého je zřejmé, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a čl. 11 odst. 5 Listiny, ze kterého je zřejmé, že daně a poplatky lze

Nahrávám...
Nahrávám...