dnes je 20.2.2019
Input:

Nejčastější chyby v oblasti cestovních náhrad a jejich účinná prevence - 3. část

5.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.25.26.07
Nejčastější chyby v oblasti cestovních náhrad a jejich účinná prevence – 3. část

Ing. Karel Janoušek

Předkládáme Vám poslední porci rad, jak se ubránit častým omylům při vyúčtování cestovních náhrad.

Příklad č. 1

Z vícedenní zahraniční pracovní cesty přiletěl zaměstnanec v 19.50 hod. do Prahy. Má nárok i na tuzemské stravné, když po příletu pokračoval vlakem do Ostravy a pak ještě autobusem domů a pracovní cestu tak ukončil v 1.40 hod. další den? V součtu po příletu do České republiky byl na cestě v tuzemsku 5 hod. 50 min.

V uvedeném případě nemá zaměstnanec nárok na tuzemské stravné, protože to se stanoví u zahraniční pracovní cesty vždy za každý kalendářní den samostatně. Ustanovení § 163 odst. 4 ZP se u zahraniční pracovní cesty nepoužije.

Příklad č. 2

Zaměstnanec byl na zahraniční pracovní cestě, přičemž první den mu cesta na hranice České republiky trvala 2 hod. 30 min., v zahraničí byl 5 dní. Poslední den pracovní cesty mu tuzemská část pracovní cesty trvala 3 hodiny. Máme stanovit tuzemské stravné za dobu strávenou v České republice první a poslední den pracovní cesty celkem, tj. za 5 hod. 30 min., nebo máme tyto doby připočíst k době strávené první a poslední den v zahraničí?

Tuzemské stravné se u zahraniční pracovní cesty stanoví vždy za každý kalendářní den zvlášť, proto v uvedeném případě zaměstnanci žádné tuzemské stravné nepřísluší. Doba, za kterou zaměstnanci tuzemské stravné nepřísluší, se k době pro stanovení výše zahraničního stravného v žádném případě nepřičítává.

Příklad č. 3

Zaměstnanec byl na zahraniční pracovní cestě ve Švédsku. Poslední den zahraniční pracovní cesty probíhal tak, že letadlo přistálo v Praze v 10.30 hod. Do místa ukončení pracovní cesty přijel zaměstnanec ve 14.30 hodin. Tento den tak zaměstnanci právo na tuzemské stravné nevzniklo. Připočte se doba strávená v tuzemsku k zahraniční části pracovní cesty a zahraniční stravné se stanoví celkem za 14,5 hod., tj. ve výši 2/3 základní sazby zahraničního stravného, anebo jen za 10,5 hod., tj. ve výši 1/3 základní sazby?

Tuzemská část zahraniční pracovní cesty se nikdy k zahraniční části nepřičítá. Zaměstnanci tak uvedený den přísluší zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby platné pro Švédsko, tj. 1/3 z 50 EUR = 16,66 EUR.

Příklad č. 4

Zaměstnanec byl na zahraniční pracovní cestě, při které strávil v kalendářním dni v tuzemsku celkem 8 hod. 10 min. a v zahraničí 4 hod. 40 min. Přísluší mu tuzemské stravné i zahraniční stravné?

Pokud zaměstnanci vzniklo příslušný den právo na tuzemské stravné, přísluší mu podle § 170 odst. 3 ZP zahraniční stravné pouze v případě, že byl tento den v zahraničí déle než 5 hodin. Podle § 170 odst. 4 ZP se doba, za kterou zaměstnanci nepřísluší zahraniční stravné, připočítává k době rozhodné pro stanovení tuzemského stravného.

V uvedeném případě vzniklo zaměstnanci za dobu 8 hod. 10 min. právo na tuzemské stravné, což pro případ, kdy byl zaměstnanec stejný den v zahraničí pouze 4 hod. 40 min., znamená, že mu zahraniční stravné nepřísluší a že tuzemské stravné se stanoví za dobu 8 hod. 10 min. + 4 hod. 40 min. = 12 hod. 50 min. a tuzemské stravné tak zaměstnanci přísluší nejméně ve výši 119 Kč (ve státní a příspěvkové sféře pak maximálně 143 Kč).

Příklad č. 5

Zaměstnanec uskutečnil zahraniční pracovní cestu do Rakouska, kde první kalendářní den strávil celkem 10 hodin (hranice s Rakouskem překročil ve 14.00 hod.). Zaměstnanci byla bezplatně poskytnuta večeře. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům kapesné podle vnitřní směrnice ve výši 40 % zahraničního stravného. Kapesné počítáme procentem stanoveným ve vnitřní směrnici ze základní sazby zahraničního stravného. Můžeme tak postupovat?

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře může zaměstnanci poskytnout kapesné jakkoliv vysoké, bez přidanění zaměstnanci však pouze do výše, kterou může zaměstnanci poskytnout zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře. Podle § 180 ZP může takový zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě kapesné maximálně do výše 40 % zahraničního stravného, které zaměstnanci přísluší za daný kalendářní den podle doby strávené v zahraničí celkem, a to bez vlivu jeho snížení za bezplatně poskytnuté jídlo.

Ať zaměstnanci v uvedeném případě vzniklo, nebo nevzniklo právo na tuzemské stravné, činí podle § 170 odst. 3 ZP zahraniční stravné za 10 hodin strávených v zahraničí (Rakousko) 1/3 z 45 EUR = 15,00 EUR. Za jedno bezplatně poskytnuté jídlo se snižuje zahraniční stravné stanovené ve výši 1/3 základní sazby o 70 % a činí tak po snížení 4,50 EUR.

Maximální výše kapesného ve státní a příspěvkové sféře je 40 % ze zahraničního stravného zjištěného před povinným snížením za bezplatně poskytnuté jídlo, a činí tak v uvedeném případě 40 % z 15,00 EUR = 6,00 EUR. Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci kapesné vyšší, musí podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP rozdíl považovat za částku, která je u zaměstnance předmětem daně z příjmů podle § 6 ZDP a týž rozdíl zahrnout do vyměřovacího základu pojistného zaměstnance na veřejné zdravotní pojištění a vyměřovacího základu pojistného zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Příklad č. 6

Při stanovení výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady ze zahraniční pracovní cesty používáme k přepočtům měn kurzy uvedené ve vnitřní účetní směrnici. Postupujeme správně?

Při použití kurzů k přepočtu částek v různých měnách je potřeba přísně rozlišovat mezi přepočty prováděnými v etapě vyúčtování a přepočty prováděnými při účtování o účetním případu uskutečněném v cizí měně. V etapě vyúčtování cestovních náhrad, tj. při stanovení výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady a zjištění výše doplatku nebo přeplatku, který bude se zaměstnancem vypořádáván, se používají kurzy, které pro tento účel stanoví § 183 ZP a § 184 ZP. Výpočty prováděné v etapě vyúčtování ještě nejsou účetním případem.

Kurzy uvedené ve vnitřní účetní směrnici účetní jednotky se používají k přepočtu částek v cizí měně na českou měnu při účtování o účetním případu uskutečněném v cizí měně. Při účtování se tedy v zásadě používají jiné kurzy než kurzy uvedené v zákoníku práce, a proto kurzy používané účetní jednotkou při účtování o uskutečněném účetním případu nelze použít ke zjištění výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, výše doplatku nebo přeplatku, tj. částek, které budou se zaměstnancem v příslušné měně vypořádávány. Pouze výjimečně může dojít k tomu, že v obou uvedených etapách se použijí k přepočtu měn stejné kurzy.

Byla-li zaměstnanci poskytnuta na zahraniční pracovní cestu záloha (v jakékoliv měně), použije se v etapě vyúčtování cestovních náhrad podle uvedených ustanovení zákoníku práce k přepočtu měn kurz z dokladu o směně poskytnuté měny v zahraničí a kurzy vyhlášené ČNB a platné v den poskytnutí zálohy. Pokud zaměstnanci záloha na příslušnou zahraniční pracovní cestu poskytnuta nebyla, použijí se kurzy vyhlášené ČNB a platné v den nástupu na tuto zahraniční pracovní cestu. Nikoliv tedy kurzy účetní.

Příklad č. 7

Zaměstnanci zůstalo z  pracovní cesty 50 EUR, které nevrátil a použil na zahraniční pracovní cestu v dalším měsíci. Jaký kurz máme použít při vyúčtování cestovních náhrad, zjištění doplatku (přeplatku), když mu byla den před následující zahraniční pracovní cestou vyplacena další záloha 200 EUR? Je druhá záloha vyplacená před pracovní cestou v tomto případě doplněním nevyčerpané předchozí zálohy?

V uvedeném případě je nutno použít kurz ze dne poskytnutí zálohy před příslušnou pracovní cestou, tj. uvedených 200 EUR. Zbylých 50 EUR z předchozí pracovní cesty je pouze nevrácený přeplatek, nejde o zálohu na druhou pracovní cestu. Tento nevrácený přeplatek může být se zaměstnancem vypořádán samostatně, anebo při vypořádání cestovních náhrad druhé zahraniční pracovní cesty.

Příklad č. 8

Zaměstnanec dostal na zahraniční pracovní cestu do Velké Británie zálohu v USD. K vyúčtování cestovních náhrad přiložil doklad o směně EUR na GBP. Lze mu proplatit poplatek za tuto směnu a kurz uvedený na dokladu o této směně použít při vyúčtování cestovních náhrad k přepočtu částek uvedených na dokladech v GBP na EUR a následně na USD?

Pokud byla zaměstnanci poskytnuta záloha v USD, pak v případě, že by tuto měnu směnil na měnu státu, do kterého byl na pracovní cestu vyslán (v

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz