dnes je 20.2.2019
Input:

Nemoci a úrazy na pracovišti - odpovědnost zaměstnavatele za škodu

21.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.03
Nemoci a úrazy na pracovišti – odpovědnost zaměstnavatele za škodu

JUDr. Pavla Hloušková

PŘEDPOKLADY VZNIKU POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE NAHRADIT ŠKODU

Na odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání se podílejí v zásadě tři základní systémy. Jde o nemocenské dávky (náhrada mzdy nebo platu) a invalidní důchody pobírané v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které jsou poskytovány ze systému sociálního zabezpečení prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení. Zdravotní péče je hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Tyto systémy jsou obecné, tj., v podstatě nerozlišující, zda úraz nebo nemoc z povolání vznikly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, nebo z obecných příčin. Speciálním systémem je poskytování náhrady škody nebo nemajetkové újmy podle zákoníku práce, který je systémem doplňujícím základní dávky příslušející poškozeným z obecných systémů.

Předpokladem vzniku povinnosti zaměstnavatele nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání je:

 • existence pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,

 • vznik škody,

 • příčinná souvislost mezi pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a vznikem škody.

Ze samotného principu nároku zaměstnance na náhradu škody a nemajetkové újmy podle zákoníku práce je existence pracovněprávního vztahu. Potencionální povinnost zaměstnavatele počíná dnem vzniku pracovního poměru zaměstnance a končí, až na stanovené výjimky, koncem kalendářního měsíce, v němž zaměstnanec dovršil věk 65 let, nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění.

O tom, co se podle zákoníku práce rozumí pracovním úrazem a co nemocí z povolání, bylo pojednáno v minulém vydání Zpravodaje. Dalším předpokladem pro povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci náhradu škody nebo nemajetkové újmy, je její vznik. Vedle škody v majetkové sféře se jedná o některé nemajetkové újmy, jako je vytrpění bolesti, omezení schopnosti vykonávat běžné životní úkony a zúžení možnosti uspokojovat životní a společenské potřeby. Poskytování bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění odpovídá pravidlům občanského soužití i pravidlům cítění, které pokládá toto odškodnění za součást spravedlivého vypořádání škody na zdraví.

Další specifičností tohoto druhu náhrady škody je, že obsah náhrady škody je vymezen jednotlivými složkami náhrady škody, které se projevují jako samostatné dílčí nároky. Škoda bývá charakterizována jako majetková újma vyjádřitelná, resp. vyčíslitelná v penězích. Škodu lze obecně dělit na skutečnou škodu, která představuje zmenšení majetku poškozeného, a jinou škodu, resp. ušlý zisk, která v případě škody způsobené úmyslně spočívá v tom, že u poškozeného nedojde k rozmnožení majetkových hodnot, ač se to s ohledem na pravidelný běh věcí dalo očekávat. S výjimkou případů, kdy je škoda způsobena zaměstnanci úmyslně, se hradí skutečná škoda, kterou představuje náhrada za ztrátu na výdělku, účelně vynaložené náklady spojené s léčením nebo věcná škoda a nemajetková újma, kterou je bolestné a ztížení společenského uplatnění. V případě, kdy dojde z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání ke smrti zaměstnance, pak je skutečnou škodou náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s pohřbem, náhrada nákladů na výživu pozůstalých a náhrada věcné škody, zatímco nemajetkovou újmou je jednorázové odškodnění pozůstalých.

Každý jednotlivý dílčí nárok na náhradu škody může vzniknout, aniž by současně vznikly i další nároky. Je třeba znovu zdůraznit, že zákoník práce jednotlivé dílčí nároky speciálně samostatně upravuje. Dílčí nároky vznikají i v různých dobách, které jsou většinou od sebe rozdílné a podle hmotného práva tedy zcela samostatné, neboť předpoklady jejich vzniku jsou odchylné a také k nim dochází v jinou dobu (R 28/1970).

PŘÍČINNÁ SOUVISLOST MEZI ŠKODOU A PRACOVNÍ ÚRAZEM (NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ)

Příčinná souvislost mezi pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a vzniklou škodou nebo nemajetkovou újmou je posledním předpokladem povinnosti zaměstnavatele nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu. O příčinnou souvislost se jedná tehdy, jestliže úraz byl příčinou důležitou, podstatnou a značnou, ale nemusel být příčinou jedinou. Příčinnou souvislost nevylučuje, jak jsme uvedli výše, ani určitá predispozice zaměstnance ke vzniku poškození na zdraví z doby před úrazem, jestliže pracovní výkon byl vyvolávajícím činitelem určitého poškození na zdraví. Ani pro vznik nemoci z povolání není rozhodné, zda měl zaměstnanec zvýšenou dispozici nebo predispozici pro nemoc z povolání, kterou byl postižen. Zaměstnanec nemusí prokazovat příčinnou souvislost mezi škodlivými podmínkami a vznikem nemoci z povolání. Příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a poškozením zdraví nemusí být dána vůči všem dílčím nárokům na náhradu škody. Při výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele vznikají specifické a komplikované úrazy, kdy se zaměstnavatel musí zabývat otázkou, zda se vůbec o pracovní úraz jedná. V takovém případě musí být vždy prokázáno, zda nastala příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a příslušným poškozením zdraví, přičemž, jak bylo uvedeno, stačí, když půjde o jednu z příčin, avšak důležitou, podstatnou a značnou.

Existence příčinné souvislosti má velký význam zejména pro právo zaměstnavatele zprostit se své povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, ať již zcela nebo zčásti. Tomuto tématu se budeme věnovat podrobněji, neboť je velmi důležité. Znalost o tom, kdy se může zaměstnavatel zprostit zcela nebo i zčásti odpovědnosti, může totiž předejít zbytečnému soudnímu sporu.

ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI NAHRADIT ŠKODU

Důvody pro zproštění zákoník práce taxativně stanoví ve svém ustanovení § 270 ZP. Podle dikce tohoto ustanovení se zaměstnavatel může zprostit povinnosti zcela v případě, prokáže-li, že škoda nebo nemajetková újma vznikla tím, že zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv byl s nimi řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány. Zprostit povinnosti zcela se zaměstnavatel může rovněž v případě, že škoda nebo nemajetková újma vznikla v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit. V obou dvou případech musí být uvedené skutečnosti jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy.

Jednou z podmínek zproštění je tedy zaviněné porušení předpisu nebo pokynu. Zavinění v tomto případě předpokládá minimálně vědomou nedbalost. Nevědomá nedbalost neodůvodňuje zproštění se povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy. K vyloučení zaměstnancova zavinění dojde též v situaci, kdy bude zaměstnanec pracovat na příkaz zaměstnavatele, ačkoliv tento příkaz bude v rozporu s bezpečnostními předpisy – zaměstnavatel se v tomto případě své povinnosti zprostit nemůže. Skutečnost, že zaměstnanec, i když je oprávněn odmítnout splnit pokyn, který je v rozporu s právními předpisy, takový pokyn splnil, je pro možnost zaměstnavatele zprostit se povinnosti zcela nerozhodná (R 11/1976).

Zčásti se povinnosti zprostí zaměstnavatel v případě, když prokáže, že zaměstnanec porušil svým zaviněním právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen, a že toto porušení bylo jednou z příčin škody, dále pak v případě, kdy jednou z příčin škody byla opilost postiženého zaměstnance nebo zneužití jiných návykových látek postiženým zaměstnancem, a v případě, kdy zaměstnanci vznikla škoda proto, že si počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ač neporušil právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně a musel si přitom být vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem vědom, že si může přivodit újmu na zdraví. Lehkomyslné jednání lze charakterizovat jako jednání, při kterém

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz