dnes je 21.9.2020

Input:

Nesouhlas zaměstnavatele se zvýšením kvalifikace formou studia

, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.7
Nesouhlas zaměstnavatele se zvýšením kvalifikace formou studia

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Nesouhlas zaměstnavatele se zvýšením kvalifikace formou studia

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený ………………………………………

a

Zaměstnanec …………………………… (jméno a příjmení), narozen dne ………………… číslo OP ………………….. trvale bytem ………………….…

Věc:

Nesouhlas zaměstnavatele se zvýšením kvalifikace formou studia podle § 231 odst. 2 ZP

Vážený pane (paní),

sdělujeme Vám, že nesouhlasíme se zvýšením kvalifikace formou studia na …………….. ve studijním programu na ………………, které se bude konat v době od ………… do …………. u (označit subjekt, u kterého studium nebo zvýšení kvalifikace bude prováděno).

Studium, k němuž žádáte o souhlas, není pro výkon práce v pracovním poměru u zaměstnavatele na žádné z pracovních pozic potřebné, celkově tak zvyšování kvalifikace není v souladu s potřebou zaměstnavatele. Znamená to, že předmětné zvýšení kvalifikace není zvyšováním kvalifikace podle § 231 odst. 2 ZP a nepřísluší Vám práva, která jsou při zvyšování kvalifikace upravena § 232 ZP. Zda se i za této situace zvyšování kvalifikace účastníte, je na Vašem rozhodnutí, které zaměstnavatel nemůže a ani nechce žádným způsobem ovlivnit. Z našeho nesouhlasu však plyne, že ke zvýšení kvalifikace může docházet pouze mimo pracovní dobu, po kterou jste povinen konat práci ve sjednaném pracovním poměru.

V ..................... dne ...................

.........................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 231 ZP

  • § 232 ZP

Komentář:

Zvyšování kvalifikace je změna hodnoty kvalifikace, rozumí se jím také její získání nebo rozšíření. Pro účely zákoníku práce je však zvyšováním kvalifikace pouze takové studium, vzdělávání, školení nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele. Účast na školení, studiu nebo jiné formě přípravy, v níž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, která je v souladu potřebnou zaměstnavatele, je překážkou na straně zaměstnance, zasahuje-li do pracovní doby. Podle § 205 ZP přísluší zaměstnanci při zvyšování kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu