dnes je 18.2.2019
Input:

Novinky v evropské právní úpravě vysílání zaměstnanců

7.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.20.01
Novinky v evropské právní úpravě vysílání zaměstnanců

Mgr. Jan Vácha

ÚVODEM

Dne 9. července 2018 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována směrnice revidující směrnici 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb jako směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (text s významem pro EHP). V současnosti je tedy s ohledem na příslušnou směrnici dokončen legislativní proces na evropské úrovni a pro členské státy začíná běžet transpoziční lhůta pro promítnutí změn a požadavků s novou směrnicí spjatých do vnitrostátních právních řádů.

Transpoziční lhůta pro členské státy uplyne 30. července 2020, a jelikož má nová směrnice do právní úpravy v oblasti vysílání zaměstnanců poměrně zásadní dopady, lze hodnotit jako přínosné již nyní veřejnost se změnami, které nová směrnice přináší, seznámit. Čtenář tak bude moci posoudit, zda se evropskému zákonodárci podařilo naplnit jím proklamovaný cíl v nové směrnici uvedený, kdy jeho hlavní snahou bylo nastavení správné rovnováhy mezi potřebou podporovat volný pohyb služeb a zajišťovat rovné podmínky na jedné straně a potřebou chránit práva vyslaných pracovníků na straně druhé.

ZMĚNY V OBLASTI ODMĚŇOVÁNÍ VYSLANÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Zatímco momentálně se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb odměňování vyslaných pracovníků řídí pravidly pro minimální odměny (minimum rates of pay)1 platnými v hostitelském státě, nově se bude řídit pravidly pro odměňování (remuneration). Změna tak spočívá především v rozšíření okruhu složek mzdy, na které má vyslaný pracovník nárok. Již nynější vymezení pojmu „minimální odměny” je ponecháno na členských státech a může vedle samotné minimální mzdy zahrnovat další příplatky, které právo hostitelského státu považuje za „minimální”.2 V české právní úpravě obsažené v ustanovení § 319 odst. 1 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP”), se pod v původní směrnici uvedený pojem „minimální mzda” řadí i příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy a v souladu s dikcí původní směrnice je v příslušném vnitrostátním ustanovení vyslaným zaměstnancům garantován i příplatek za práci přesčas. Nová směrnice toliko stanoví, že okruh příplatků aplikovaných na vyslané pracovníky musí zahrnovat všechny složky/příplatky (elements of pay), které se vyskytují v právu hostitelského státu a jejichž vyplácení, je mandatorní.

Revize současné směrnice o vysílání pracovníků tudíž nezavádí „stejnou mzdu za stejnou práci na stejném místě”, jak by se na první pohled mohlo zdát a jak by možná mohlo vyplývat z poměrně zavádějícího bodu 6 recitálu nově schválené revidující směrnice, ani nepředpisuje požadavek srovnání mezd vyslaných a místních pracovníků na stejnou úroveň. Revidovaná směrnice bude v principu stále předepisovat pouze minimální výši odměny vyslaného pracovníka, přičemž reálné ekonomické faktory stále mohou způsobovat, že aktuální tržní mzda místních pracovníků bude vyšší než mzda pracovníků vyslaných. Rozšíření aplikovatelných složek mzdy však povede k tomu, že nové „minimum” bude ve většině případů vyšší než „minimum” stávající.

Revidující směrnice pak ještě v bodu 18 recitálu obsahuje vyjasnění způsobu kalkulace a porovnání odměny, kdy se zde výslovně uvádí, že při porovnávání odměny vyplácené vyslanému pracovníkovi a odměny, která mu náleží podle vnitrostátního práva nebo zvyklostí hostitelského členského státu, by měla být brána v úvahu hrubá výše odměny. Namísto jednotlivých složek odměny, které jsou podle této směrnice považovány za povinné, by se měla porovnávat celková hrubá výše odměny. S cílem zajistit transparentnost a pomoci příslušným orgánům a subjektům při provádění inspekcí a kontrol je však nezbytné, aby složky odměny mohly být dostatečně podrobně identifikovány podle vnitrostátního práva nebo zvyklostí členského státu, z něhož byl pracovník vyslán. Pokud se zvláštní příplatky za vyslání netýkají výdajů skutečně vynaložených v důsledku vyslání, například cestovních výdajů a výdajů na stravu a ubytování, měly by být považovány za součást odměny a měly by být zohledněny pro účely porovnání celkové hrubé výše odměny. Stěžejní je tedy v daném ohledu skutečnost, že při způsobu kalkulace a porovnání odměny je třeba porovnávat celkovou částku, nikoli jednotlivé složky mzdy.

Přesný dopad nové úpravy odměňování není v tuto chvíli prozatím možné určit. Pojem „odměňování” právní řády většiny členských států totiž neznají a okruh aplikovatelných složek mzdy tak bude určen až při transpozici nové směrnice.3 Vymezení pojmu odměňování je ponecháno revidující směrnicí na právním řádu členských států, jelikož dle textu v rámci revidované směrnice přímo uvedeného platí, že pro účely této směrnice určují pojem „odměny” vnitrostátní právo nebo zvyklosti členského státu, na jehož území jsou pracovníci vysláni, a rozumí se jím veškeré povinné složky odměny stanovené vnitrostátními právními či správními předpisy nebo kolektivními smlouvami či rozhodčími nálezy, které byly v tomto členském státě prohlášeny za všeobecně použitelné nebo se jinak použijí v souladu s odstavcem 8 článku 3.

ROZŠÍŘENÍ TAXATIVNÍHO VÝČTU PRACOVNÍCH PODMÍNEK V ČL. 3 ODST. 1

V čl. 3 odst. 1 revidované směrnice je uveden seznam pracovních podmínek vyslaného pracovníka, které se řídí právem hostitelského státu. Tento výčet je nově revidující směrnicí rozšířen o následující instituty:

 • podmínky ubytování pracovníků, pokud toto ubytování poskytuje zaměstnavatel,

 • příplatky a cestovní náhrady při dodatečných pracovních cestách nad rámec samotného vyslání.

Pod ustanovení příplatky a cestovní náhrady při dodatečných pracovních cestách nad rámec samotného vyslání přirozeně výslovně nespadají náhrady a příplatky vyplývající z vyslání z vysílajícího do hostitelského státu, které se podle čl. 3 odst. 7 řídí právem vysílajícího státu a o kterých bude řeč níže v článku, nýbrž pouze případné další pracovní cesty podniknuté v rámci vyslání na území členského státu. Jak se upřesňuje přímo v textu revidující směrnice, bude se nově vložené písmeno i) do článku 3 odst. 1 vztahovat výlučně na cestovní výdaje a výdaje na stravu a ubytování vynaložené vyslanými pracovníky, pokud musí cestovat do obvyklého místa výkonu práce v členském státě, na jehož území jsou vysláni, nebo z tohoto místa, nebo pokud jsou z tohoto obvyklého místa výkonu práce svým zaměstnavatelem dočasně posláni na jiné místo výkonu práce. To znamená, že se bude vztahovat například na situaci, kdy je český pracovník vyslán na 3 měsíce do Berlína a během této doby vyvstane potřeba vyslat jej na týdenní pracovní cestu do Hamburku.

ROZŠÍŘENÍ PRAMENŮ PRACOVNÍCH PODMÍNEK

Podle současné směrnice se uplatní pracovní podmínky uvedené v čl. 3 odst. 1, které jsou stanoveny v právních či správních předpisech, anebo ve všeobecně použitelných kolektivních smlouvách nebo rozhodčích nálezech, které byly prohlášeny za všeobecně použitelné ve smyslu článku 3 odstavce 8, jestliže se týkají činností uvedených v příloze k revidované směrnici. Členským státům bude nově dána možnost rozšířit tyto prameny rovněž o kolektivní smlouvy/rozhodčí nálezy, které nejsou všeobecně aplikovatelné, nýbrž:

 • mají všeobecný účinek na všechny podobné podniky dotyčného odvětví nebo povolání v dané zeměpisné oblasti, anebo

 • byly uzavřeny nejvíce reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců na úrovni členského státu a uplatňují se na celém vnitrostátním území,

a to i v případě, kdy v příslušném členském státě existuje systém, který by prohlásil kolektivní smlouvy či rozhodčí nálezy za všeobecně použitelné ve smyslu prvního pododstavce článku 3 odst. 8 revidující směrnice. Tato možnost byla obsažena i ve stávající směrnici, doposud však byla omezena pouze na státy, v nichž neexistuje systém, který by prohlásil kolektivní smlouvy či rozhodčí nálezy za všeobecně použitelné. Nově tedy bude dána tato možnost všem členským státům.

Další změna spočívá v tom, že všeobecně použitelné kolektivní smlouvy se budou vztahovat mandatorně na všechny vyslané pracovníky. Dosud se mandatorně vztahovaly pouze na vybrané sektory uvedené v příloze revidované směrnice (především stavební sektor) s tím, že členské státy mohly fakultativně určit, že všeobecně použitelné smlouvy se na vyslané pracovníky mohou aplikovat i v dalších sektorech.

DLOUHODOBÉ VYSLÁNÍ

Současná směrnice nerozlišuje vyslání podle délky4 ani výslovně nestanovuje maximální délku vyslání, byť v definici obsažené v článku 2 odst. 1 říká, že se „vyslaným pracovníkem“ rozumí pracovník, který po omezenou dobu vykonává práci na území jiného členského státu než státu, ve kterém obvykle pracuje.5 V souladu s revidující směrnicí bude nově jasně rozlišeno mezi „normálním vysláním”, na které se budou i nadále vztahovat pracovní podmínky podle práva hostitelského státu taxativně uvedené v čl. 3 odst. 1 revidované směrnice, a dlouhodobým vysláním, na které se budou vztahovat všechny pracovní podmínky platné v hostitelském státě, s výjimkou postupů, podmínek a formálních náležitostí uzavírání a ukončování pracovních smluv, konkurenčních doložek a s výjimkou doplňkových podnikových systémů zaopatření v důchodu.

Dlouhodobé vyslání je vymezeno délkou vyslání

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz