dnes je 8.8.2020

Input:

Novinky ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2020

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.01.02.06
Novinky ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2020

Ing. Antonín Daněk

V oblasti zdravotního pojištění dochází k datu 1. 1. 2020 ke změnám, které se týkají všech skupin plátců pojistného, kterými jsou (kromě státu) zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. Podívejme se nyní blíže na nejdůležitější z těchto změn.

NOVÁ VÝŠE MINIMÁLNÍ MZDY

Zvýšení minimální mzdy na částku 14 600 Kč návazně ovlivní ve zdravotním pojištění v níže uvedených oblastech.

1. Placení pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance

Minimálním vyměřovacím základem zaměstnance je minimální mzda. Nedosahuje-li hrubý příjem zaměstnance v příslušném kalendářním měsíci aktuální výše minimální mzdy, případně její poměrné části ve smyslu ustanovení § 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPPZ”), provádí zaměstnavatel příslušný dopočet a následný doplatek pojistného do zákonem stanoveného minima.

Minimální vyměřovací základ řeší zaměstnavatelé vždy u:

  • pracovní smlouvy,

  • dohody o pracovní činnosti, resp. více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, jestliže úhrn příjmů činí v roce 2020 (viz dále) alespoň 3 000 Kč,

  • dohody o provedení práce (resp. více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele), pokud příjem zaměstnance činí více než 10 000 Kč.

Není-li u těchto pracovněprávních vztahů dodržen výší zúčtovaného příjmu minimální vyměřovací základ 14 600 Kč při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc, provádí zaměstnavatel příslušný dopočet a doplatek pojistného. Výjimkou, kdy nemusí vyměřovací základ zaměstnance činit alespoň 14 600 Kč, jsou osoby vyjmenované v ustanovení § 3 odst. 8 ZPZP, anebo tehdy, pokud se minimum snižuje na poměrnou část v důsledku existence skutečností uvedených v § 3 odst. 9 ZPZP.

Minimální vyměřovací základ platí ve zdravotním pojištění i pro:

  • osoby jako zaměstnance, účastné právě z titulu zaměstnání u českého zaměstnavatele všech systémů sociálního zabezpečení v České republice podle koordinačních pravidel Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 včetně prováděcího nařízení č. 987/2009),

  • cizince z tzv. „třetích” zemí, zaměstnané u zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky,

  • případy, kdy je pracovní vztah sjednán podle cizích právních předpisů apod.

2. Nekolidující zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti, může současně vykonávat závislou činnost (pracovní poměr, služební poměr, dohoda o pracovní činnosti), pokud příjem za kalendářní měsíc nepřevýší polovinu minimální mzdy, tj. od ledna 2020 částku 7 300 Kč. V rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání již nelze sjednávat dohody o provedení práce.

3. Placení pojistného osobami bez zdanitelných příjmů

Za osobu bez zdanitelných příjmů se ve zdravotním pojištění považuje pojištěnec, který není v rámci příslušného kalendářního měsíce ani jeden den zaměstnancem nebo OSVČ, anebo není osobou, za kterou platí pojistné stát. Platba pojistného osobami bez zdanitelných příjmů je dlouhodobě určena sazbou 13,5 % z minimální mzdy 14 600 Kč a činí tak od ledna 2020 částku 1 971 Kč.

ZVÝŠENÁ MINIMÁLNÍ ZÁLOHA A MINIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD OSVČ

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro rok 2020 je určen sazbou 50 % z částky průměrné mzdy 34 835 Kč, tj. 17 417,50 Kč. Minimální výše zálohy OSVČ pro rok 2020 se vypočte jako 13,5 % z částky 17 417,50 Kč a zvyšuje se tak od ledna 2020 z dosavadních 2 208 Kč na 2 352 Kč.

Pokud musí OSVČ dodržet ve zdravotním pojištění zákonné minimum, pak alespoň minimální:

  • zálohu za prosinec 2019 ve výši 2 208 Kč zaplatí nejpozději dne 8. 1. 2020,

  • zálohu za leden 2020 ve výši 2 352 Kč uhradí nejpozději dne 10. 2. 2020 (8. 2. je v sobotu),

a to již připsáním platby na účet zdravotní pojišťovny, určený pro samoplátce.

Od měsíce podání Přehledu za rok 2019 (tedy například od dubna 2020) platí OSVČ nadále zálohu 2 352 Kč i tehdy, pokud podle příjmů a výdajů za rok 2019 matematicky vyjde výše zálohy nižší než 2 352 Kč. Horní výše zálohy OSVČ není v roce 2020 (fakticky od roku 2013) omezena, což platí i pro celkovou výši pojistného za tento rok.

PLATBA POJISTNÉHO STÁTEM A UPLATNĚNÍ ODPOČTU

Od 1. ledna 2020 se zvyšuje vyměřovací základ u osob, za které platí pojistné stát, na částku 7 903 Kč. To znamená, že za každého tzv. „státního pojištěnce” obdrží příslušné zdravotní pojišťovny od 1. ledna 2020