dnes je 18.2.2019
Input:

Očkování zaměstnanců z pohledu daně z příjmů

15.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.24.04
Očkování zaměstnanců z pohledu daně z příjmů

Ing. Martin Děrgel

Zaměstnanci, to jsou především lidé. A lidé sice mají obrovský potenciál vymýšlet a uskutečňovat řadu prospěšných věcí, ovšem nezbytným předpokladem je, že jsou zdraví. Přesněji řečeno, že jim zdravotní problém nebrání tvořit a pracovat, neboť v dnešním pojetí medicíny zdravý člověk neexistuje, jen nedostatečně vyšetřený pacient. Jedním ze způsobů, jak si někteří chtějí zdraví pojistit, je očkování. A právě na něj se zaměříme.

OČKOVÁNÍ Z PRÁVNÍHO HLEDISKA

Podle Ústavy ČR mohou být občanům ukládány povinnosti pouze zákony. Ohledně povinné vakcinace najdeme takovýto právní základ v § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, kde se uvádí, že fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, je povinna podrobit se pravidelnému očkování, které je upraveno v prováděcím právním předpisu. Avizovaným prováděcím právním předpisem je především vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, dle které se očkování proti infekčním nemocem člení na pravidelné, zvláštní, mimořádné, očkování při úrazech a očkování na žádost.

Jelikož nás zajímají hlavně pracovněprávní souvislosti, připomeňme, že podle § 106 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je každý zaměstnanec povinen:

 • „dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci…,

 • účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí,

 • podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy…”

Pro úplnost dodejme, že zaměstnancům zdravotně rizikových pracovišť nařizují speciální předpisy rozsáhlejší preventivní vakcinaci. Jde například o nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, zubní ordinace, záchranné služby, domovy pro seniory, azylové domy, tzv. terénní sociální pracovníci, dozorce věznic a další.

OČKOVÁNÍ HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU Z DAŇOVÉHO POHLEDU

Po tomto stručném právním zasvěcení do problematiky vakcinace se dále již budeme věnovat jen problematice daní z příjmů, kterou v souladu s očekáváním řeší především zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”). Tento daňový zákon má spadeno obecně na všechny druhy příjmů, přičemž je tristní skutečností, že jednoznačně nevymezuje, co považuje za „příjem”. Tato absence základního kamene se projevila výrazně po začlenění předmětů zaniklých daní darovací a dědické do rámce daní z příjmů. Doposud tak není jasné, kde začínají a končí „bezúplatné příjmy”. Většina lidí má za to, že zdanitelným příjmem jsou peníze, které nám od někoho přibudou na účtu nebo v kapse, které přirozeně v podnikání i zaměstnání převažují. Nicméně předmětem daně z příjmů jsou nepochybně i příjmy nepeněžní dosažené případně také směnou, jak výslovně uvádí § 3 odst. 2 ZDP.

V praxi provázejí zdaňování nepeněžních příjmů tři hlavní problémy. Tím prvním je, že si často ani neuvědomíme, že nám takovýto příjem vznikl, například když seniorovi jeho vnuk poseká zahradu, když si zaměstnanec ve firemní kuchyňce uvaří kávu, anebo věřitel dlužníkovi promine zbytek dlužné částky. Druhá potíž nastává s pokusem o ocenění identifikovaného nepeněžního příjmu a třetí neznámou bývá, co vše lze uplatnit jako související daňový výdaj (mnohdy rovněž v nepeněžní formě). Těmto praktickým problémům s nepeněžními příjmy vychází daňové právo vstříc a často je osvobozuje od daňové povinnosti a tím od starostí.

A přesně takové nejjednodušší daňové řešení se uplatní i při úhradě za očkování zdravotní pojišťovnou očkovaného pojištěnce v roli daňového poplatníka. Ačkoli si to asi málokdo uvědomí, tak tím, že dluh za své očkování, tj. za poskytnutí zdravotní služby, příslušnému zdravotnickému zařízení uhradil někdo jiný – jeho zdravotní pojišťovna – vznikl proočkovanému pojištěnci nepeněžní příjem. Obdobně jako když zaměstnavatel přispěje zaměstnanci na životní pojištění nebo na rodinnou rekreaci. Pro daňové účely je totiž obecně „příjmem” také úspora výdajů za dluh poplatníka, který za něj vyrovná třetí subjekt. Naštěstí zákonodárci tento příjem zahrnuli mezi příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob, jak vyčteme z § 4 odst. 1 písm. h) ZDP: „příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, důchodového pojištění …, sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění.…”

Není přitom podstatné, jestli takto za naše očkování platí zdravotní pojišťovna povinně ze zákona nebo dobrovolně v rámci svého ozdravného, případně bonusového programu pro své pojištěnce. Osvobození od daně znamená, že se očkovaný poplatník nemusí starat o zdanění těchto nepeněžních příjmů, neuvádí je do daňového přiznání ani neoznamuje zaměstnavateli pro účely ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti.

OČKOVÁNÍ HRAZENÉ ZAMĚSTNAVATELEM Z DAŇOVÉHO POHLEDU

I když je rozsah zdravotními pojišťovnami hrazených očkování velký a využívání tohoto typu zdravotní péče nepatří mezi oblíbené kratochvíle, tu a tam člověk podstoupí očkování, za které nezaplatí jeho zdravotní pojišťovna. Pokud za očkovaného tento jeho dluh vůči zdravotnickému zařízení vyrovná třetí osoba, vzniká mu bezúplatný příjem, který obecně podléhá dani z příjmů. Výslovně tento typ příjmu najdeme mezi „ostatními” příjmy v § 10 odst. 1 ZDP pod písmenem n). A kdo vydrží dočíst do konce odstavec 3 v § 10 ZDP, dozví se, že „ostatní” bezúplatné příjmy jsou osvobozeny od daně, pokud plynou od nejbližších příbuzných, nebo nepřesáhnou limit 15 000 Kč za rok od jednoho „dárce”. Tím se zdá být daňová záležitost vyřešena - tyto nepeněžní příjmy zkrátka poplatník prakticky nikdy nezdaňuje.

Chyba lávky a v praxi častý nesprávný závěr plynoucí ze zkratkovitého čtení daňového zákona. V § 10 ZDP jsou totiž uvedeny zbytkově pouze „ostatní” příjmy, které nelze zařadit do jiného ze čtyř druhů příjmů majících vyšší prioritu, tedy nejde-li o příjem ze závislé činnosti (ze zaměstnání), ze samostatné (podnikatelské) činnosti, z kapitálového majetku ani z nájmu. Přičemž předmětem našeho zájmu je očkování zaměstnanců, kde lze a priori předpokládat, že tak zpravidla půjde o zdravotní úkon související s výkonem zaměstnání dotyčného poplatníka (zaměstnance), například z důvodu práce ve zdravotně či hygienicky rizikovém prostředí nebo kvůli jeho pracovní cestě do vzdálenějšího zahraničí apod. Tím pádem úhrada za očkování od zaměstnavatele ulpí přednostně mezi příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP, a proto nepůjde o zbytkový „ostatní” příjem dle § 10 ZDP.

Příjem ze závislé činnosti není jen mzda či jiná odměna za výkon závislé práce, ale je vymezen obšírněji také coby příjem plynoucí v souvislosti s výkonem zaměstnání. A není přitom podstatné, jestli jej od zaměstnavatele dostává přímo zaměstnanec nebo jiná osoba anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v jeho prospěch. To je právě příklad úhrady za očkování zaměstnance provedené jeho zaměstnavatelem přímo na účet příslušného zdravotnického zařízení, které tuto službu poskytlo.

Z daňového hlediska

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz