dnes je 27.11.2020

Input:

Odvolání výpovědi zaměstnancem

1.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.37
Odvolání výpovědi zaměstnancem

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Odvolání výpovědi zaměstnancem

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený ………………………………………

a

Zaměstnanec …………………………… (jméno a příjmení), narozen dne ………………… číslo OP

Věc:

Odvolání výpovědi z pracovního poměru doručené dne …..

Vážení,

pracuji u Vás na základě pracovní smlouvy jako……………

Dne ……………………..jsem zaměstnavateli doručil výpověď z pracovního poměru podle § 50 odst. 3 ZP. Důvodem podané výpovědi bylo………………..(výpověď ze stany zaměstnance být odůvodněna nemusí).

V souladu s ustanovením § 50 odst. 5 ZP výpověď ze dne ………. doručenou zaměstnavateli dne z důvodu ……………. odvolávám.

Žádám o písemný souhlas s odvoláním výpovědi ze dne ……………

V ..................... dne ...................

.........................................

podpis zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 48 ZP

  • § 50 ZP

Komentář:

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou pracovní poměr ukončit mimo jiné i výpovědí. Výpověď je jedním ze způsobů ukončení pracovního poměru uvedených v § 48 ZP. Výpověď je jednostranné právní jednání, které ke své platnosti nevyžaduje souhlas ani jinou reakci té strany, které je výpověď určena. O podání výpovědi rozhoduje pouze ta smluvní strana, která chce pracovní poměr ukončit. Souhlas či souhlasné stanovisko druhé smluvní strany k rozvázání pracovního poměru výpovědí se nepotřebuje. Zaměstnanec může dát výpověď z pracovního poměru z jakéhokoliv důvodu anebo i bez uvedení důvodu, zaměstnavatel může dát výpověď pouze z důvodů výslovně uvedených v § 52 ZP.

Rozhodnutí o ukončení pracovního poměru výpovědí musí účastník dobře zvážit, protože je-li výpověď doručena druhé straně, nastupují její právní účinky, kterými je skončení pracovního poměru po uplynutí výpovědní doby. Smluvní strana, která výpověď dá, je svým rozhodnutím ukončit pracovní poměr výpovědí vázána, a to i za situace, kdy se podmínky pro ukončení pracovního poměru v průběhu výpovědní doby změní a smluvní strana chce v pracovním poměru pokračovat. Např. se stane, že se zaměstnanci nepodaří sjednat si jiný pracovní poměr, se kterým při dání výpovědi počítal.

Pracovní poměr na základě výpovědi skončí po uplynutí výpovědní doby, která je dvouměsíční, není-li sjednána delší, a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Rozhodne-li se smluvní strana, která výpověď dala, svou výpověď odvolat, protože se změnily podmínky, za kterých byla výpověď dána, musí současně s odvoláním výpovědi požádat druhou smluvní stranu o souhlas s odvoláním. Odvolání výpovědi i k souhlas druhé smluvní strany s odvoláním musí být písemný.

Smluvní strana, které byla výpověď doručena, nemusí s odvoláním výpovědi souhlasit, záleží výhradně na její úvaze, zda s odvoláním vysloví