dnes je 17.2.2019
Input:

Organizační změny a nadbytečnost zaměstnanců

29.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.03.03
Organizační změny a nadbytečnost zaměstnanců

Mgr. Tomáš Liškutín

Zaměstnavatelé průběžně vyhodnocují, zda jejich organizační struktura odpovídá jejich aktuálním ekonomickým a provozním potřebám. Na tato vyhodnocení navazují organizační změny, které mohou vést k přijímání nových zaměstnanců, ke změnám u současných zaměstnanců, nebo mohou vést k nadbytečnosti a propouštění vybraných zaměstnanců.

Pokud zaměstnavatel nedostojí zákonným povinnostem spojeným s propouštěním nadbytečných zaměstnanců, výpověď z pracovního poměru je neplatná a zaměstnanec může trvat na dalším zaměstnávání a žádat náhradu mzdy nebo platu za dobu trvání soudního sporu, po kterou mu není přidělována práce. Vzhledem k délce soudních řízení o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru se náhrada mzdy nebo platu obvykle vyšplhá u řadových zaměstnanců do řádů statisíců a u vedoucích zaměstnanců činí jednotky milionů korun.

Jelikož se jedná o drahou chybu zaměstnavatele, které je lépe předejít, zaměříme se v tomto příspěvku na správný postup při propouštění zaměstnanců z důvodu nadbytečnosti.

ORGANIZAČNÍ DŮVODY

Zákoník práce definici samotných organizačních důvodů výslovně neobsahuje, a proto se k jejich vymezení používají nejbližší ustanovení § 52 písm. a) až c) ZP, která stanoví, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

 1. ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 2. přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 3. stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Nutno doplnit, že vedle dání výpovědi z pracovního poměru mohou z těchto organizačních důvodů zaměstnavatel a zaměstnanec sjednat i dohodu o rozvázání pracovního poměru (včetně odstupného).

Rozdělení organizačních důvodů pod tři výše uvedené samostatné důvody znamená, že zaměstnavatelé musí věnovat patřičnou pozornost vymezení výpovědního důvodu při dávání výpovědi z pracovního poměru. Dá-li totiž zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, musí dle § 50 odst. 4 ZP výpovědní důvod skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem (jinak je výpověď neplatná). Důvod výpovědi navíc nesmí být dodatečně měněn.

V praxi občas činí zaměstnavatelům problém rozlišení mezi důvodem zrušení části zaměstnavatele (písmeno a) a důvodem personální nadbytečnosti (písmeno c). Podle dlouhodobé rozhodovací praxe Nejvyššího soudu platí, že část zaměstnavatele představuje určitý soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot spolu se zaměstnanci, kteří vytváří tzv. osobní prvek této organizační složky. Dochází-li ke zrušení části zaměstnavatele, musí se tato organizační změna přímo dotýkat nejen samotných zaměstnanců, ale i hmotných a nehmotných složek této části zaměstnavatele, k jejichž vypořádání musí dojít. V tomto případě je nutné výpověď skutkově vymezit tak, aby byla určitě a nezaměnitelně přiřaditelná pod výše uvedený výpovědní důvod písmene a).

Pro úplnost je vhodné připomenout, že výpovědní důvod spočívající v přemístění zaměstnavatele nebo jeho části (písmeno b) je možné použít výhradně v případě, kdy toto přemístění zaměstnavatele nebo jeho části proběhne do místa, které nespadá do teritoria sjednaného jako místo výkonu práce dotčeného zaměstnance. Pokud například zaměstnavatel se zaměstnancem sjednají místo výkonu práce Brno a zaměstnavatel se přemísťuje z městské části Vinohrady do městské části Bohunice, není taková změna platným výpovědním důvodem (v takovém případě má zaměstnavatel dle § 37 odst. 1 písm. b) ZP nejpozději do 1 měsíce ode dne této změny předat zaměstnanci příslušnou písemnou informaci a pracovní poměr nadále trvá).

Zaměstnavatelé občas podléhají mýtu, že pokud chtějí zaměstnance propustit a nemají k tomu žádný jiný výpovědní důvod, mohou kdykoliv zaměstnance propustit z důvodu uvedeného v § 52 písm. c) ZP a postačí, pokud mu vyplatí odstupné. Pro platnost výpovědi z tohoto důvodu je však potřeba splnit daleko více podmínek než pouze vyplatit odstupné.

Navíc má-li zaměstnanec v pracovní smlouvě se zaměstnavatelem sjednány dva druhy práce a organizační změna se týká nadbytečnosti zaměstnance pouze v oblasti jednoho z těchto sjednaných druhů práce, pak nenastává nadbytečnost zaměstnance, pracovní poměr nadále trvá a zaměstnavatel má povinnost zaměstnanci přidělovat práci podle druhého druhu práce.

NADBYTEČNOST ZAMĚSTNANCE

V prvé řadě musí existovat rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně, tudíž musí být zřejmé, který orgán zaměstnavatele o této změně rozhodl (statutární orgán nebo někdo jiný, na koho byla tato pravomoc statutárního orgánu delegována), kdy bylo toto rozhodnutí přijato, s jakou účinností k této organizační změně dochází a konečně v čem tato změna spočívá. V této souvislosti je nutné podotknout, že organizační změny nemusí nutně spočívat ve snížení celkového počtu zaměstnanců, jelikož zaměstnavatel je vedle celkového počtu oprávněn měnit také profesní složení svých zaměstnanců. Tudíž mohou obstát výpovědi z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti i za situace, kdy u zaměstnavatele dochází ke zvýšení celkového počtu jeho zaměstnanců (za podmínky změny jejich profesního složení).

Dále na základě rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně musí dojít ke vzniku nadbytečnosti zaměstnance. Tato nadbytečnost spočívá ve skutečnosti, že potřeba práce zaměstnance pro zaměstnavatele již není potřeba, a to může být způsobeno zpravidla některým z těchto tří důvodů – zánik, distribuce nebo náhrada.

K zániku potřeby práce zaměstnance pro zaměstnavatele dochází za situace, kdy tato práce nebude u zaměstnavatele nadále vykonávána. Nadbytečným se tak může stát projektový pracovník ruského oddělení zaměstnavatele, pokud vláda vyhlásí v příslušném odvětví embargo na obchodování s Ruskou federací. Nebo se

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz