dnes je 7.2.2023

Input:

Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023

11.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.23.02
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023

Ing. Růžena Klímová

Nařízení vlády č. 290/2022 Sb., které nabývá účinnosti 1. 1. 2023, stanoví údaje o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023.

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu

  1. Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 činí 38 294 Kč.
  2. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 činí 1,0530.

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu

Pro rok 2023 výše:

a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 17 743 Kč,

b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 16 1296 Kč.

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2023 činí 4 040 Kč.

Zvýšení důchodů v roce 2023

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2023 se zvyšují od 1. ledna 2023 tak, že:

  1. základní výměra důchodu se zvyšuje o 140 Kč měsíčně,
  2. procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,1 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle předchozího odstavce písm. b), a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle předchozího odstavce.

PRŮMĚRNÁ MZDA PRO ÚČELY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

Z výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu se stanoví průměrná mzda pro účely důchodového pojištění v r. 2023, která činí: 38 294 x 1,0530 = 40 323,582 Kč, zaokr. 40 324 Kč.

REDUKČNÍ HRANICE V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A PRO NÁHRADU MZDY PŘI DPN

Od 1. ledna 2023 se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění a pro výpočet průměrného výdělku pro stanovení výše náhrady mzdy v době prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Rok   2022   2023  
1. redukční hranice v NP   1 298 Kč   1 345 Kč  
2. redukční hranice v NP   1 946 Kč   2 017 Kč  
3. redukční hranice v NP   3 892 Kč   4 033 Kč  
1. redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN   227,15 Kč   235,375 Kč  
2. redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN   340,55 Kč   352,975 Kč  
3. redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN   681,10 Kč   705,775 Kč  

PODMÍNKY ÚČASTI NA NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

Od 1. ledna 2023 dochází ke zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění na částku 4 000 Kč. V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZNP"), se částka rozhodného příjmu zvyšuje od 1. ledna kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu.

Výpočet pro rok 2023: 1/10 z částky 40 323,582 Kč činí 4 032,36 Kč, po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu dolů činí 4 000 Kč.

V  souvislosti se zvýšením rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění od roku 2023 je vhodné upozornit plátce pojistného na zánik pojištění u některých zaměstnanců, kteří byli účastni nemocenského pojištění v rámci tzv. ostatního zaměstnání (viz § 6 odst. 1 ZNP). Podle § 10 odst. 4 písm. b) ZNP zaniká účast zaměstnance na pojištění podle § 6 ZNP dnem předcházejícím dni, od kterého dochází ke zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění.

Příklad č. 1

Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr s kratší pracovní dobou a výše mzdy stanovená mzdovým výměrem činí v r. 2022 částku 3 600 Kč měsíčně. Nedojde-li ke zvýšení mzdy k 1. 1. 2023 alespoň na 4 000 Kč měsíčně, dojde ke změně zaměstnání ostatního na zaměstnání malého rozsahu z důvodu zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění a k zániku účasti zaměstnance na pojištění. Zaměstnavatel je povinen oznámit OSSZ do 8. 1. 2023 skončení ostatního zaměstnání, které zaniklo dnem 31. 12. 2022.

V rámci ostatního zaměstnání plyne ochranná lhůta, zatímco u zaměstnání malého rozsahu nikoliv. Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání alespoň ve výši rozhodného příjmu, tedy v r. 2023 alespoň částky 4 000 Kč.

Příklad č. 2

Zaměstnanec měl uzavřenou dohodu o pracovní činnosti od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023 s rozsahem výkonu práce v průměru v jednotlivých týdnech 12 hodin týdně a odměnou 100 Kč za hodinu. Protože výkon práce v jednotlivých týdnech nebyl pevně určen (vykonával práce podle potřeb zaměstnavatele), jednalo se o zaměstnání malého rozsahu. V jednotlivých měsících bylo

Nahrávám...
Nahrávám...