dnes je 21.5.2019
Input:

Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2019

26.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.25.26.03
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2019

Ing. Růžena Klímová

Nařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019, nabývá  účinnosti dne 1. 1. 2019.

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 činí 30 156 Kč. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 činí 1,0843.

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019

  • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 14 388 Kč,

  • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 130 796 Kč.

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2019 činí 3 270 Kč.

Zvýšení důchodů v roce 2019

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2019 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2018 tak, že:

  • základní výměra důchodu se zvyšuje o 570 Kč měsíčně,

  • procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,4 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem, nebo se vyplácí ve výši poloviny, anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle předchozího odstavce písm. b), a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.

PRŮMĚRNÁ MZDA PRO ÚČELY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

Z výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu se stanoví průměrná mzda pro účely důchodového pojištění v r. 2019 a činí: 30 156 x 1,0843 = 32 698,15 Kč, zaokr. 32 699 Kč.

REDUKČNÍ HRANICE V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A PRO NÁHRADU MZDY PŘI DPN

Od 1. ledna 2019 se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění a pro výpočet průměrného výdělku pro stanovení výše náhrady mzdy v době prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti.

  2018   2019  
1. redukční hranice v nemocenském pojištění    1 000 Kč   1 090 Kč  
2. redukční hranice v nemocenském pojištění    1 499 Kč   1 635 Kč  
3. redukční hranice v nemocenském pojištění    2 998 Kč   3 270 Kč  
1. redukční hranice pro náhradu mzdy  při DPN   175,00 Kč   190,75 Kč  
2. redukční hranice pro náhradu mzdy  při DPN   262,33 Kč   286,13 Kč  
3. redukční hranice pro náhradu mzdy  při DPN   524,65 Kč   572,25 Kč  

S účinností od 1. 1. 2019 dochází ke zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění, které činí 3 000 Kč, neboť v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP”), se částka rozhodného příjmu zvyšuje od 1. ledna kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu. Konkrétně tedy 1l/10 z částky 32 698,15 Kč činí 3 269,82 Kč, po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu činí 3 000 Kč.

V této souvislosti je vhodné upozornit na zánik pojištění u některých zaměstnanců, kteří byli účastni nemocenského pojištění v rámci tzv. ostatního zaměstnání (viz § 6 odst. 1 ZNP). Podle § 10 odst. 4 písm. b) ZNP zaniká účast zaměstnance na pojištění podle § 6 dnem předcházejícím dni, od kterého dochází ke zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění.

Příklad č. 1

Zaměstnankyně má uzavřen pracovní poměr se zkráceným pracovním úvazkem a výše mzdy sjednaná v pracovní smlouvě činí v r. 2018 částku 2 800 Kč měsíčně. Nedojde-li ke zvýšení sjednané mzdy k 1. 1. 2019 alespoň na 3 000 Kč měsíčně, dojde ke změně zaměstnání ostatního na zaměstnání malého rozsahu z důvodu zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění a k zániku účasti zaměstnance na pojištění. Zaměstnavatel je povinen oznámit OSSZ skončení ostatního zaměstnání dnem 31. 12. 2018.

Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání alespoň ve výši rozhodného příjmu.

Příklad č. 2

Zaměstnanec měl uzavřenou dohodu o pracovní činnosti od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019 s rozsahem výkonu