dnes je 20.6.2024

Input:

Písemná informace zaměstnavatele o důvodech výpovědi z právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti (provedení práce) podle § 77 odst. 7 ZP

17.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

3.6.17
Písemná informace zaměstnavatele o důvodech výpovědi z právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti (provedení práce) podle § 77 odst. 7 ZP

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Písemná informace zaměstnavatele o důvodech výpovědi z právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti (provedení práce) podle § 77 odst. 7 ZP

Zaměstnavatel ..................................................... . (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený ...............................................

Zaměstnanec ................................... (jméno a příjmení), narozen dne ..................... .................................. trvalé bydliště ....................

Věc

Písemná informace o důvodech výpovědi – Vaše žádost o odůvodnění výpovědi z právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti (provedení práce) podle § 77 odst. 7 ZP ze dne......

Vážený pane/paní,

dopisem ze dne ........ jste požádal/a o informaci o důvodu výpovědi z právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti, která Vám byla doručena dne ........

Máte za to, že Vám výpověď byla dána proto, že jste se v posledních měsících domáhal/a práva na rozvržení pracovní doby předem podle § 74 odst. 2 ZP. Tento důvod však nebyl důvodem pro dání výpovědi.

Důvodem výpovědi je, že.................... např.

 • - práci, kterou na základě dohody o pracovní činnosti konáte, zaměstnavatel již nepotřebuje, protože bude vykonávána p. Janem Novákem, dosavadním zaměstnancem, který je u zaměstnavatele v pracovním poměru. Práce vzhledem k úbytku zakázek nemusí být konána v původním rozsahu.
 • - pro výkon práce, kterou na základě sjednané dohody o pracovní činnosti konáte, nemáte zaměstnavatelem požadovanou kvalifikaci.

V ..................... dne ...................

..................................

Zaměstnanec

Zaměstnanec převzal dne .......

Právní úprava

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 • § 74 odst. 2 ZP

 • § 77 odst. 4 ZP

 • § 77 odst. 5 až 7 ZP

 • § 77a ZP

 • § 77b ZP

 • § 191 ZP

 • § 227 až 230 ZP

 • § 241 ZP

 • § 241a ZP

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění

 • § 133a odst. 3 OSŘ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 • § 570 OZ

Komentář

Způsob skončení dohody o pracovní činnosti nebo provedení práce si smluvní strany mohou, pokud to budou považovat za potřebné, v dohodě o pracovní činnosti nebo provedení práce dohodnout. Pro případ, že způsob zrušení nesjednají, platí pro zrušení dohod způsoby uvedené v § 77 odst. 5 ZP.

Právní vztah založený dohodou o provedení práce je možné zrušit:

 • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,

 • výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo

 • okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží. Jedná se o jednání, které tak nemá žádné právní důsledky, z právního pohledu neexistuje.

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou ukončit právní vztah založený dohodou o provedení práce nebo pracovní činnosti výpovědí. Jde o jednostranné právní jednání, o němž rozhoduje jen ta strana právního vztahu, která nechce ve výkonu prací či v přidělování práce pokračovat. Nevyžaduje se souhlas ani jiná reakce strany, které je výpověď z dohody určena. Zákoník práce také, jak je shora uvedeno, nevyžaduje pro výpověď jakýkoliv důvod. Lze ji dát z jakéhokoliv důvodu, anebo – což je nejčastější varianta – bez uvedení důvodu. To se vztahuje i na výpověď danou zaměstnavatelem. I kdyby byl důvod ve výpovědi uveden, žádný právní význam nemá. Běh a délku výpovědní doby, která je vždy 15denní a začíná dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně, to neovlivňuje.

Přesto však novela zákoníku práce provedená zákonem č. 281/2023 Sb. s účinností od 1. 10. 2023 zavedla další povinnost zaměstnavatele při skončení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti jimi danou výpovědí. Níže popisovaná právní úprava se vztahuje až na výpovědi, které byly zaměstnanci doručeny po 1. 10. 2023. Není rozhodující, kdy byl právní vztah založený dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti založen. Právo zaměstnance domáhat se uvedení důvodu výpovědi a povinnost zaměstnavatele reagovat na žádost zaměstnance se vztahuje i na právní vztahy vzniklé před účinností novely zákoníku práce, tj. před 1. 10. 2023.

Uložené právo i povinnost vychází z § 18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (TPWC), jejíž transpozice do české pracovněprávní úpravy byla jedním z důvodů novelizace zákoníku práce z roku 2023. Tato úprava byla do zákoníku práce promítnuta úpravou § 77 odst. 7 ZP.

Má-li zaměstnanec za to, že mu dal zaměstnavatel výpověď podle odstavce 5 písm. b) proto, že

a) se zákonným způsobem domáhal

 • práva na informace při vzniku nebo změně právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti podle § 77a ZP nebo při vysílání zaměstnance na území jiného státu podle § 77b ZP,

 • práva na rozvržení pracovní doby předem podle § 74 odst. 2 ZP, nebo

 • práva na odborný rozvoj podle § 227 až § 230 ZP, nebo

b) zaměstnavatele požádal o zaměstnání v pracovním poměru podle § 77 odst. 4 ZP, o úpravu pracovních podmínek podle § 241 ZP nebo § 241a ZP, o čerpání

Nahrávám...
Nahrávám...