Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Plná moc k zastupování zaměstnance obecně

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.32
Plná moc k zastupování zaměstnance obecně

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Plná moc k zastupování zaměstnance obecně

Zaměstnanec …………………… (jméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo OP, pracovní zařazení)

Věc:

Plná moc k zastupování

 

Já, níže podepsaný ……………, zmocňuji ………………………… (jméno, příjmení),

bytem ………………………, č. OP ……………………, aby mě zastupoval a jednal mým jménem v pracovněprávním sporu o převedení na jinou práci, k němuž došlo písemným rozhodnutím zaměstnavatele ze dne ………… (příp. o odejmutí prémií za I. čtvrtletí 2017, o náhradu škody z pracovního úrazu, který se mi stal dne ………… apod.).

Zmocněnec je oprávněn v daném pracovněprávním sporu vykonávat veškerá právní jednání (příp. přijímat doručované písemnosti).

 

 

V ..................... dne ...................

 

 

 

.........................................

podpis zaměstnance

Přijímám zmocnění:

V ……… dne …………..

……………………………

podpis zmocněné osoby

Právní úprava:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • § 436 až § 449 NOZ

Komentář:

Zastoupení není upraveno zákoníkem práce, a proto se i na zastoupení v pracovněprávních vztazích na základě § 4 ZP použije občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb. Společná úprava pro všechny formy zastoupení je obsažena v § 436 až § 440 NOZ, smluvní zastoupení, které je v pracovněprávních vztazích nejčastější, je upraveno v § 441 až § 449 NOZ.

Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. Ten, kdo plnou moc uděluje, se označuje jako zmocnitel. Zastoupení na základě smluvního ujednání je dohodou, kterou si dvě strany sjednávají pravidla, za kterých k zastoupení dojde.

Pro plnou moc je nejvýznamnější vymezení rozsahu zástupčího oprávnění. Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Plnou mocí se prokazuje zmocněnec vůči ostatním osobám a prokazuje jim, že může určité právní jednání učinit. Plná moc slouží také jako důkaz o tom, že mezi zmocněncem a zmocnitelem došlo k dohodě o zastoupení. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, musí mít plná moc písemnou formu. Z této úpravy plyne, že plná moc pro jednotlivé právní jednání může být i ústní. Pro pracovněprávní vztahy by však i při zastoupení při jednotlivém právním jednání měla být plná moc činěna vždy písemně. Zákoník práce v některých případech vyžaduje výslovně písemnou plnou moc, např. při převzetí mzdy či platu, a to i za jediný kalendářní měsíc, a plná moc udělená ústně proto zaměstnavatele k ničemu nezavazuje.

Platí také zásada, že vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, nejčastěji se jedná o písemnou, udělí se v téže formě i plná moc. To platí např. pro sjednání pracovní smlouvy či její změnu, protože pracovní smlouva i její změna musí být učiněny písemně.

Zástupce jedná osobně. Dalšího zástupce může pověřit, je-li to se zastoupeným ujednáno nebo vyžaduje-li to nutná potřeba, odpovídá však za řádný výběr jeho osoby. Má-li zastoupený pro tutéž záležitost více zástupců, má se za to, že každý z nich může jednat samostatně.

Zmocnění zanikne především vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno. To platí např. v případě plné moci udělené pouze k určitému jednotlivému právnímu jednání. Zmocnění zanikne také v případě, že je zmocnitel odvolá nebo zmocněnec vypoví.

Jakmile se zaměstnavatel dozví, že plná moc byla zmocněncem vypovězena nebo zmocnitelem odvolána, musí nadále ve věci jednat buď s novým zmocněncem, je-li mu předložena jiná plná moc, anebo jedná přímo se zaměstnancem. Vypovězení a odvolání plné moci platí až pro budoucnost. Právní jednání učiněná na základě plné moci do jejího vypovězení či odvolání jsou následným vypovězením nebo odvoláním nedotčena.

Zaměstnanec má právo se nechat v pracovněprávních