dnes je 20.2.2019
Input:

Podíl na zisku jako zaměstnanecký benefit

29.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.25.26.04
Podíl na zisku jako zaměstnanecký benefit

Ing. Martin Děrgel

Nejsou lidi. V dnešní době hospodářského, ale i byrokratického růstu a nulové nezaměstnanosti je těžké najít a udržet schopného pracovníka. Chybějí totiž všude – firmám, úřadům, neziskovkám. Na vyspělé roboty si musíme pár desetiletí počkat, a proto zaměstnavatelům nezbývá než se mezi sebou poprat o stále vzácnější, a tedy i zmlsanější pracovní sílu. Manažeři a personalisté většiny firem už nevědí, jakým lákadlem trumfnout konkurenční svody náborářů. Vysoká mzda mnohdy nestačí a klasické benefity v podobě stravenek, příspěvků na dovolenou, sport, kulturu se berou jako norma. Na pořad dne se tak dostávají neobvyklé zaměstnanecké výhody, které mají nádech exkluzivity a prestiže, například podíl na zisku zaměstnavatele.

PODÍLY NA ZISKU SPOLEČNÍKŮ

V normálních hospodářských poměrech náležejí podíly na zisku s. r. o. nebo a. s. jejím společníkům coby členům těchto obchodních korporací. Jedná se totiž a priori o formu odměny za kapitál vložený do firmy a riziko s tím spojené. Obdobně jako úrok ze zápůjčky či nájemné za pronajatou věc přirozeně patří věřiteli za riskantní dočasné přenechání majetku dlužníkovi. Logickou a spravedlivou vazbu – riziko majetkového vkladu společníka za příslib podílu na zisku – ale narušil příchod zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále „ZOK”), když umožnil vklady společníků s. r. o. v symbolické výši 1 Kč. Je proto otázkou, jestli stotisícové až milionové podíly na zisku lze v těchto případech ještě považovat za příjmy z majetkové účasti na s .r. o., nebo zda se již věcně jedná spíše o příjem za organizační a řídicíí práci dotyčného společníka, která nepochybně k dosažení zisku přispěla více než jeho majetkový minivklad. Jak si ukážeme, nejde jen o filozofickou disputaci, ale mohlo by to mít zcela zásadní a nepříjemný daňový dopad.

Daňový režim podílu na zisku s. r. o. i a. s. plynoucího jejich společníkům (členům) lze shrnout takto:

1. Společníkem je fyzická osoba - daňový rezident ČR

 • Podíl na zisku obchodní korporace patří mezi příjem z kapitálového majetku podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”).

 • Tento příjem podléhá konečné „srážkové” dani 15 % podle § 36 odst. 2 písm. a) ZDP (jde-li o podíl na zisku z účasti na a. s.) nebo § 36 odst. 2 písm. b) ZDP (v případě podílu na zisku z účasti na s. r. o.).

 • Srážkovou daň má za úkol srazit a odvést správci daně plátce příjmu, tedy dotyčná obchodní korporace. Poplatník obdrží příjem po zdanění a neuvádí jej do přiznání ani neoznamuje svému zaměstnavateli.

2. Společníkem je právnická osoba - daňový rezident ČR

 • Pokud je naplněn vztah „mateřská versus dceřiná společnost”, je příjem osvobozen od daně dle bodu 1 § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP. Překážkou je však likvidace „dcery”, není-li „matka” z jiného státu EU.

 • Vztah mateřská vs. dceřiná společnost podmiňující osvobození od daně vymezuje § 19 odst. 3 ZDP:

  • - právní forma podle směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. 11. 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států v aktuálním znění (v ČR jde o a. s., s. r. o., družstvo, a od loňského roku také svěřenský fond, rodinnou fundaci, obec nebo svazek obcí),
  • - daňová rezidence: musí být v některém členském státě EU a současně nikde mimo území EU,
  • - subjekt podléhá dani určené směrnicí Rady 2011/96/EU (v ČR daň z příjmů právnických osob),
  • - kvalifikovaný podíl: mateřská společnost má nejméně 10 % podíl na základním kapitálu dceřiné společnosti a drží jej nepřetržité nejméně 12 měsíců (tuto podmínku lze ale splnit i dodatečně).
 • V ostatních případech podíl na zisku podléhá konečné srážkové dani 15 %, tak jako u fyzických osob.

3. Společníkem je daňový nerezident ČR

 • Podle § 37 ZDP je nutno respektovat případná omezení práva Česka na zdanění stanovená mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a státem daňové rezidence poplatníka (společníka).

 • Obvykle je státu zdroje, odkud podíly na zisku alias dividendy plynou, tj. v případě české firmy České republice – ponecháno právo na zdanění, ovšem maximální sazba „srážkové” daně z příjmů bývá omezena mezinárodní smlouvou na 10 %. Výjimkou není ani nižší sazba daně 5 %, případně i 0 %, která je podmíněna tím, že společníkem je kapitálová společnost s podílem nad 25 % (výjimečně 10 %).

 • Ovšem pokud se jedná o daňového rezidenta z tzv. daňového ráje ve smyslu § 36 odst. 1 písm. c) ZDP, jedná se o stát, který není členem EU, EHP, ani s ním nemá ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění ani tzv. dohodu o výměně daňových informací – zvyšuje se naopak sazba české srážkové daně na 35 %.

Mohlo by se tedy zdát, že se zdaněním podílu na zisku společníka s. r. o. nebo a. s. – fyzické osoby - není problém. Prostě se paušálně uplatní konečná „srážková daň” 15 %, s případnou výjimkou u nerezidentů. Jenže s ohledem na oslabený význam vkladů společníků s. r. o. nabývá i v jejich případě na významu úvod § 8 odst. 1 ZDP podmiňující začlenění těchto příjmů mezi srážkovou daní řešené příjmy z kapitálového majetku: „Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 1 … jsou podíly na zisku obchodní korporace …”.

Ve zmíněném prioritním ustanovení § 6 odst. 1 ZDP jsou uvedeny příjmy ze závislé činnosti alias ze zaměstnání, mezi kterými najdeme rovněž příjmy za práci společníka s. r. o. a odměny člena orgánu právnické osoby. Přičemž společníci obou zmíněných kapitálových obchodních společností jsou a priori členy jejich nejvyššího orgánu – valné hromady. Navíc v praxi obvykle společníci s. r. o. i a. s. bývají současně členy jejich statutárních orgánů – jednatel (jednatelstvo) s. r. o., resp. představenstvo a. s. Tím vzniká dilema. Podíly na zisku v řádech statisíců a milionů Kč plynoucí společníkům – fyzických osobám – od s. r. o. či a. s. za hodnotově nevýznamné vklady (často o tři i více řádů nižších) patří skutečně ještě mezi „zbytkové” příjmy z kapitálového majetku, nebo přednostně uvíznou v kategorii příjmů ze závislé činnosti. Jak si asi každý trochu daní a pojistného znalý čtenář uvědomí, důsledky rozhodnutí jsou dramaticky rozdílné, v citelný neprospěch druhé varianty.

Příklad č. 1 – Jakým druhem příjmů jsou podíly na zisku společníka s. r. o.

Pan Jan založil obchodní společnost Honza, s. r. o., peněžitým vkladem 1 000 Kč. Kromě toho, že je jediným společníkem, je rovněž jediným jednatelem. Během roku si z titulu práce společníka a jednatele pro s. r. o. vyplácel hrubou odměnu 50 000 Kč měsíčně. V roce 2017 se firmě dařilo, její účetní zisk po uplatnění dani z příjmů právnických osob činí 10 milionů Kč a pan Jan zvažuje, jak tyto prostředky přesunout do své kapsy.

V praxi nejčastějším řešením je vyplacení celého (disponibilního) zisku s. r. o. 10 milionů Kč formou podílu na zisku společníka z titulu jeho majetkové účasti. Je však otázkou, zda je to „bezpečný” postup. Nejedná se spíše o odměnu za správná manažerská rozhodnutí jednatele, respektive za práci společníka pro s. r. o. nežli o důsledek jeho symbolického vkladu? Pak by ovšem podstatná část z vypláceného balíku 10 milionů Kč měla být daňově a pojistně v nepříjemně „drahé” kategorii příjmů ze závislé činnosti a nikoli mezi „zbytkovými” příjmy z kapitálového majetku. Přičemž podle daňového řádu je obecně v daních určující skutečný (materiální) stav a soudy i správci daně dnes již umějí pracovat s institutem zneužití veřejného práva. Prozatím odevšad slyšíme, že jde „samozřejmě” i přesto o příjem z kapitálového majetku, ale změn názorů finanční správy jsme už pár zažili…

PODÍLY NA ZISKU ZAMĚSTNANCŮ A TŘETÍCH OSOB

Přiznání podílů na zisku zaměstnavatele – v našem případě s. r. o. nebo a. s. – jeho zaměstnancům je jistě významným benefitem utužujícím sounáležitost k firmě, loajalitu a souznění s cíli vedení. Z psychologického hlediska je přínosem, že tato složka odměny je přímým odrazem hospodářských výsledků zaměstnavatele, takže nese poselství pro zaměstnance – když se budete snažit a firma to pozná na zisku, o to štědřejší podíly budou. Jde tedy o obdobu motivační složky mzdy závislé na výši tržeb či

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz