dnes je 11.12.2018
Input:

Postřehy k zaměstnávání cizinců

6.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.03
Postřehy k zaměstnávání cizinců

Mgr. Matěj Daněk

V polovině srpna 2017, konkrétně dne 15. 8. 2017, nabyla účinnosti novela zákona o pobytu cizinců a některých dalších zákonů č. 222/2017 Sb., a to i přes nesouhlas Senátu, který Poslanecká sněmovna nakonec přehlasovala. Přestože byla hlavním důvodem přípravy a přijetí novely především potřeba transpozice dvou směrnic EU, Ministerstvo vnitra šlo ještě dále a připravilo poměrně zásadní novelu, která svým dosahem dokonce překračuje problematiku zaměstnávání cizinců. Níže však blíže pouze k hlavním změnám týkajícím se zaměstnávání cizinců.

Jak již bylo uvedeno, v případě zaměstnávání cizinců novela měla především za cíl implementaci dvou směrnic:

 • Směrnice 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti,

 • Směrnice 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci.

KARTA VNITROPODNIKOVĚ PŘEVÁDĚNÉHO ZAMĚSTNANCE

V případě první směrnice se jedná o uvedení nového typu povolení pro cizince, kteří jsou převáděni v rámci společnosti, respektive v rámci koncernu či nadnárodní společnosti (tito cizinci ovšem musí být zaměstnáni alespoň 6 měsíců před jejich převedením). Tímto novým povolením je „Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance,” která bude vydávána pouze zaměstnancům na pozicích, které lze označit jako manažery, specialisty či stážisty:

 • Manažerem se rozumí cizinec pracující ve vedoucí pozici, který především řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod a na jehož činnost obecně dohlíží nebo mu vydává pokyny zejména statutární orgán, nejvyšší orgán nebo kontrolní orgán; manažer řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod nebo jejich část, vykonává dohled nad dalšími zaměstnanci vykonávajícími dohledové, profesní nebo řídící činnosti a jejich kontrolu, a to včetně pravomoci přijímat nebo propouštět zaměstnance nebo doporučit jejich přijetí nebo propuštění nebo provedení jiných personálních opatření.

 • Specialistou se rozumí cizinec, který má specializované znalosti, které jsou zásadní pro oblast činnosti, postupy nebo řízení obchodní korporace nebo odštěpného závodu, a který má dále potřebnou úroveň dosažené kvalifikace a profesní zkušenosti, popřípadě je členem profesního sdružení, stanoví-li tyto požadavky zvláštní právní předpis.

 • Zaměstnaným stážistou se rozumí cizinec, který má řádně ukončené vysokoškolské vzdělání a je převáděn do České republiky za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení v oblasti obchodních technik a metod a kterému je po dobu převedení vyplácena mzda nebo plat.

V případě manažera a specialisty se vydává karta v případě jejího udělení na dobu až 3 let, což je významným posunem oproti současné maximální době 2 let u zaměstnaneckých a modrých karet (stážista nicméně může dostat kartu maximálně na 1 rok). Česká republika ale uznává i Karty vnitropodnikově převedených zaměstnanců vydané ostatními členskými státy EU. Cizinec dlouhodobě převáděný do České republiky z jiného členského státu EU bude moci v České republice požádat o „Kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU”. Podmínkou ovšem je, aby se jednalo o cizince, který byl zaměstnán v zemi, která není členským státem EU, byl převeden do jednoho ze států EU, kde se stal držitelem Karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a z tohoto členského státu EU byl následně vnitropodnikově převeden do České republiky, kde hodlá pobývat déle než 90 dnů (3 měsíce).

Další zajímavá novinka se týká mobility těchto zaměstnanců v rámci EU. Přestože doposud platilo, že otázky vstupu na trh práce si každý členský stát EU reguluje samostatně, zákon umožňuje, aby zaměstnanci s kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance měli možnost krátkodobě cestovat a především vykonávat práci i v dalších členských státech EU, samozřejmě v rámci daného koncernu či nadnárodní společnosti. Tato krátkodobá mobilita je omezena 90 dny v rámci referenčního období 180 dnů. Krátkodobě převedený zaměstnanec tedy nemusí žádat o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU, protože k pobytu na území České republiky bude oprávněn na základě bodu 5 § 18 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, a k výkonu práce bude oprávněn na základě § 98 písm. s) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

SEZÓNNÍ ZAMĚSTNANCI

Druhá směrnice se dotýká zaměstnanců vykonávajících práci v rámci sezónního zaměstnání (tedy konajících činnosti závislé na ročním období). O která odvětví se konkrétně jedná, určuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období.

V těchto případech ani směrnice ani novela neupravuje zvláštní typ pobytového povolení, dle dosavadní praxe budou tito zaměstnanci povinni požádat o povolení k zaměstnání a následně o krátkodobé či dlouhodobé vízum (v tomto případě však maximálně v délce 6 měsíců) za účelem sezónního zaměstnání. Zajímavou novinkou je však ustanovení, dle kterého bude žádost cizince, kterému bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti uděleno alespoň jedno vízum za účelem sezónního zaměstnání, posouzena zastupitelským úřadem či ministerstvem vnitra ČR (podle toho, zda bude žádáno o krátkodobé či dlouhodobé vízum) přednostně před žádostmi cizinců žádajících o vízum za stejným účelem poprvé.

VLÁDNÍ PROGRAMY

V současné době, zejména s ohledem na nedostatek pracovních sil v rámci ČR, se poměrně významně rozšířil okruh vládních programů, které jednak umožňují zefektivnit proces vyřizování povolení pro cizince či přímo takové zaměstnání vůbec umožnit (zejména v případě občanů Ukrajiny).

Dle schválené úpravy lze dovodit, že vláda i nadále počítá s existencí vládních programů, ba co víc, z navrhovaného znění je zřejmé, že se jejich využívání snaží dále zatraktivnit. V zásadě lze shrnout, že mezi nejproblematičtější kroky v rámci vyřizování povolení pro cizince patří shromáždění veškerých dokumentů přikládaných k žádosti a samotné podání žádosti, které dle současného znění zákona musí být uskutečněno na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Novela však umožňuje oba tyto kroky efektivně obejít.

Předně, zaměstnavateli je nově umožněno, aby v zastoupení cizince, který není běžně oprávněn podat příslušnou žádost na území ČR, tuto žádost (půjde zejména o zaměstnanecké karty) podal na příslušném pracovišti ministerstva vnitra ČR na základě plné moci. Dále, novela umožní, aby cizinec nahradil některé požadované dokumenty, sloužící jako přílohy jeho žádosti, potvrzením zaměstnavatele. Jedná se zejména o potvrzení následujících okolností:

 • druhu práce, místa výkonu práce a dnu nástupu do práce, včetně potvrzení doby, na kterou se pracovní smlouva či dohoda o pracovní činnosti uzavírá;

 • zajištění ubytování dle zákonem stanovených požadavků;

 • uzavření pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti či příslušné smlouvy o smlouvě budoucí, opět splňující zákonem stanovené požadavky;

 • odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání.

V této souvislosti je nicméně nutné zopakovat, že podmínkou, aby cizinec či jeho zaměstnavatel mohli výše uvedených ustanovení využít, je registrace či akreditace v konkrétním vládním programu, s tím, že tento program musí výše uvedený postup umožňovat. Pokud to ovšem tak bude, lze shrnout, že velká část administrativy, nákladů a vynakládaného času zaměstnavatelům odpadne a zaměstnávání cizinců může dále získat na atraktivitě.

UBYTOVÁNÍ SEZÓNNÍCH

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz