dnes je 22.3.2019
Input:

Postřehy k zaměstnávání cizinců

6.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.03
Postřehy k zaměstnávání cizinců

Mgr. Matěj Daněk

V polovině srpna 2017, konkrétně dne 15. 8. 2017, nabyla účinnosti novela zákona o pobytu cizinců a některých dalších zákonů č. 222/2017 Sb., a to i přes nesouhlas Senátu, který Poslanecká sněmovna nakonec přehlasovala. Přestože byla hlavním důvodem přípravy a přijetí novely především potřeba transpozice dvou směrnic EU, Ministerstvo vnitra šlo ještě dále a připravilo poměrně zásadní novelu, která svým dosahem dokonce překračuje problematiku zaměstnávání cizinců. Níže však blíže pouze k hlavním změnám týkajícím se zaměstnávání cizinců.

Jak již bylo uvedeno, v případě zaměstnávání cizinců novela měla především za cíl implementaci dvou směrnic:

  • Směrnice 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti,

  • Směrnice 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci.

KARTA VNITROPODNIKOVĚ PŘEVÁDĚNÉHO ZAMĚSTNANCE

V případě první směrnice se jedná o uvedení nového typu povolení pro cizince, kteří jsou převáděni v rámci společnosti, respektive v rámci koncernu či nadnárodní společnosti (tito cizinci ovšem musí být zaměstnáni alespoň 6 měsíců před jejich převedením). Tímto novým povolením je „Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance,” která bude vydávána pouze zaměstnancům na pozicích, které lze označit jako manažery, specialisty či stážisty:

  • Manažerem se rozumí cizinec pracující ve vedoucí pozici, který především řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod a na jehož činnost obecně dohlíží nebo mu vydává pokyny zejména statutární orgán, nejvyšší orgán nebo kontrolní orgán; manažer řídí obchodní korporaci nebo odštěpný závod nebo jejich část, vykonává dohled nad dalšími zaměstnanci vykonávajícími dohledové, profesní nebo řídící činnosti a jejich kontrolu, a to včetně pravomoci přijímat nebo propouštět zaměstnance nebo doporučit jejich přijetí nebo propuštění nebo provedení jiných personálních opatření.

  • Specialistou se rozumí cizinec, který má specializované znalosti, které jsou zásadní pro oblast činnosti, postupy nebo řízení obchodní korporace nebo odštěpného závodu, a který má dále potřebnou úroveň dosažené kvalifikace a profesní zkušenosti, popřípadě je členem profesního sdružení, stanoví-li tyto požadavky zvláštní právní předpis.

  • Zaměstnaným stážistou se rozumí cizinec, který má řádně ukončené vysokoškolské vzdělání a je převáděn do České republiky za účelem rozvoje kariéry nebo zaškolení v oblasti obchodních technik a metod a kterému je po dobu převedení vyplácena mzda nebo plat.

V případě manažera a specialisty se vydává karta v případě jejího udělení na dobu až 3 let, což je významným posunem oproti současné maximální době 2 let u zaměstnaneckých a modrých karet (stážista nicméně může dostat kartu maximálně na 1 rok). Česká republika ale uznává i Karty vnitropodnikově převedených zaměstnanců vydané ostatními členskými státy EU. Cizinec dlouhodobě převáděný do České republiky z jiného členského státu EU bude moci v České republice požádat o „Kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU”. Podmínkou ovšem je, aby se jednalo o cizince, který byl zaměstnán v zemi, která není členským státem EU, byl převeden do jednoho ze států EU, kde se stal držitelem Karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a z tohoto členského státu EU byl následně vnitropodnikově převeden do České republiky, kde hodlá pobývat déle než 90 dnů (3 měsíce).

Další zajímavá novinka se týká mobility těchto zaměstnanců v rámci EU. Přestože doposud platilo, že otázky vstupu na trh práce si každý členský stát EU reguluje samostatně, zákon umožňuje, aby zaměstnanci s kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance měli možnost krátkodobě cestovat a především vykonávat práci i v dalších členských státech EU, samozřejmě v rámci daného koncernu či nadnárodní společnosti. Tato krátkodobá mobilita je omezena 90 dny v rámci referenčního období 180 dnů. Krátkodobě převedený zaměstnanec tedy nemusí žádat o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU, protože k pobytu na území České republiky bude oprávněn na základě bodu 5 § 18 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, a k výkonu práce bude oprávněn na základě § 98 písm. s) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

SEZÓNNÍ ZAMĚSTNANCI

Druhá směrnice se dotýká zaměstnanců vykonávajících práci v rámci sezónního zaměstnání (tedy konajících činnosti závislé na ročním období). O která odvětví se konkrétně jedná, určuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období.

V těchto případech ani směrnice ani novela neupravuje zvláštní typ pobytového povolení, dle dosavadní praxe budou tito zaměstnanci povinni požádat o povolení k zaměstnání a následně o krátkodobé či dlouhodobé vízum (v tomto případě však maximálně v délce 6 měsíců) za účelem sezónního zaměstnání. Zajímavou novinkou je však ustanovení, dle kterého bude žádost cizince, kterému bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti uděleno alespoň jedno vízum za účelem sezónního zaměstnání, posouzena zastupitelským úřadem či ministerstvem vnitra ČR (podle toho, zda bude žádáno o krátkodobé či dlouhodobé vízum) přednostně před žádostmi cizinců žádajících o vízum za stejným účelem poprvé.

VLÁDNÍ PROGRAMY

V současné době, zejména s ohledem na nedostatek pracovních sil v rámci ČR, se poměrně významně rozšířil okruh vládních programů, které jednak umožňují zefektivnit proces vyřizování povolení pro cizince či přímo takové zaměstnání vůbec umožnit (zejména v případě občanů Ukrajiny).

Dle schválené úpravy lze dovodit, že vláda i nadále počítá s existencí vládních programů, ba co víc, z navrhovaného znění je zřejmé, že se jejich využívání snaží dále zatraktivnit. V zásadě lze shrnout, že mezi nejproblematičtější kroky v rámci vyřizování povolení pro cizince patří shromáždění veškerých dokumentů přikládaných k žádosti a samotné podání žádosti, které dle současného znění zákona musí být uskutečněno na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Novela však umožňuje oba tyto kroky efektivně obejít.

Předně, zaměstnavateli je nově umožněno, aby v zastoupení cizince, který není běžně oprávněn podat příslušnou žádost na území ČR, tuto žádost (půjde zejména o zaměstnanecké karty) podal na příslušném pracovišti ministerstva vnitra ČR na základě plné moci. Dále, novela umožní, aby cizinec nahradil některé požadované dokumenty, sloužící jako přílohy jeho žádosti, potvrzením zaměstnavatele. Jedná se zejména o potvrzení následujících okolností:

  • druhu práce, místa výkonu práce a dnu nástupu do práce, včetně potvrzení doby, na kterou se pracovní smlouva či dohoda o pracovní činnosti uzavírá;

  • zajištění ubytování dle zákonem stanovených požadavků;

  • uzavření pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti či příslušné smlouvy o smlouvě budoucí, opět splňující zákonem stanovené požadavky;

  • odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání.

V této souvislosti je nicméně nutné zopakovat, že podmínkou, aby cizinec či jeho zaměstnavatel mohli výše uvedených ustanovení využít, je registrace či akreditace v konkrétním vládním programu, s tím, že tento program musí výše uvedený postup umožňovat. Pokud to ovšem tak bude, lze shrnout, že velká část administrativy, nákladů a vynakládaného času zaměstnavatelům odpadne a zaměstnávání cizinců může dále získat na atraktivitě.

UBYTOVÁNÍ SEZÓNNÍCH