dnes je 20.2.2019
Input:

Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek

16.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.1.1
Postup při provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek

Ing. Miroslava Horká, JUDr. Eva Dandová

Dodatek č. ….. k pracovnímu řádu

Postup pro provádění zkoušek při podezření z požití alkoholických

nápojů nebo jiných návykových látek

Zaměstnavatel .................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený .........................................

K provedení § 106 odst. 4 písm. i) ZP vydávám tento dodatek k pracovnímu řádu č.j.….…….., vydaného dle § 306 ZP.

1. Zaměstnanec je povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště; podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek.

2. Zaměstnavatel tímto určuje vedoucí zaměstnanci, kteří jsou oprávněni dát zaměstnancům příkaz podrobit se kontrole, popř. vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu, příp. jiné návykové látky: …………………………………………………………………………….

3. Zjištění ve smyslu bodu 1. se provádí podle níže uvedeného postupu:

Oprávněný vedoucí zaměstnanec za přítomnosti svědka (dalšího vedoucího zaměstnance zaměstnavatele) vyzve kontrolovaného zaměstnance, u něhož má být provedeno zjištění, zda není pod vlivem alkoholu, aby se úkonu podrobil.

V případě sporného výsledku nebo pochybností kontrolovaného zaměstnance o správnosti výsledku zkoušky se zkouška po 15 minutách opakuje. V průběhu této doby je kontrolovanému zaměstnanci zakázáno jíst, pít a kouřit. Trvá-li kontrolovaný zaměstnanec na krevní zkoušce, pak oprávněný vedoucí zaměstnanec neprodleně zajistí její provedení. Oprávněný vedoucí zaměstnanec zajistí doprovod kontrolovaného zaměstnance k lékaři.

Bude-li zjištěno, že u kontrolovaného zaměstnance přesahuje hladina alkoholu v krvi:

 • 0,30 promile při zkoušce analyzátorem,

 • 0,20 promile při krevní zkoušce plynovou chromatografií,

musí oprávněný vedoucí zaměstnanec o průběhu a výsledku zkoušky sepsat záznam dle vzoru uvedeném v příloze 1. Záznam archivuje personalista po dobu …… let (stanoví zaměstnavatel).

Před sepsáním záznamu musí oprávněný vedoucí zaměstnanec seznámit kontrolovaného zaměstnance s možností opakování zkoušky, případně s možností krevní zkoušky. Dále musí kontrolovaného zaměstnance upozornit, že je povinen v záznamu vyjádřit své stanovisko k výsledku zkoušky (souhlasím – nesouhlasím) a záznam podepsat.

Jiné návykové látky

V případě podezření na zneužití jiné návykové látky bude proveden test na drogy. Bude-li zjištěna orientační přítomnost návykových látek, musí oprávněný vedoucí zaměstnanec zaměstnavatele zajistit provedení zkoušky rozborem odebraného biologického materiálu.

Před odesláním kontrolovaného zaměstnance k lékaři musí oprávněný vedoucí zaměstnanec sepsat protokol o lékařském vyšetření dle přílohy 2. Dále se postupuje jako při zajištění krevní zkoušky.

3. Ve všech případech kontroly musí oprávněný vedoucí zaměstnanec zajisti přítomnost další osoby – svědka, která záznam rovněž podepíše.

4. Potvrdí-li výsledek zkoušky nebo klinického vyšetření podezření z požití alkoholu nebo zneužití jiné návykové látky, posuzuje se zaměstnanec od okamžiku, kdy obdržel příkaz podrobit se zkoušce až do konce směny, jako by byl neomluveně nepřítomen v práci a je povinen uhradit náklady na provedené lékařské vyšetření. Nepotvrdí-li se podezření na požití alkoholu nebo zneužití jiné návykové látky, posuzuje se doba, po kterou nemohl zaměstnanec vykonávat svou práci, jako překážka v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Náklady na lékařské vyšetření uhradí zaměstnavatel.

5. V případě, že u zaměstnavatele působí odborová organizace, projedná zaměstnavatel neomluvené zameškání směny zaměstnance s ní. Zaměstnanci může být za jeden den neomluvené absence krácena dovolená o jeden až tři dny.

6. Podle ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb.,, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek platí mimo jiné, že odmítne-li osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, podrobit vyšetření, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

7. Odmítne–li se kontrolovaný zaměstnanec podrobit dechové zkoušce, odběru biologického materiálu (v případě podezření ze zneužití návykové látky), případně odmítne-li podepsat záznam, je jeho jednání hodnoceno jako porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci s důsledky podle nebezpečnosti jednání zaměstnance až po uplatnění upozornění na možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele podle ustanovení § 52 písm. g) ZP, popř. okamžitého zrušení pracovního poměru podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP.

Předpis nabývá účinnosti dnem ..............

V ............ dne ..............

........................................

razítko zaměstnavatele

a podpis oprávněného zástupce

.......................................

podpis

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz