dnes je 13.12.2018
Input:

Pracovní úrazy a jejich posuzování z pohledu judikatury

2.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.01
Pracovní úrazy a jejich posuzování z pohledu judikatury

Mgr. Veronika Plešková, Mgr. Andrea Drozdíková

Pracovní úrazy jsou dalším z řady nevyčerpatelných témat pracovního práva, s nímž se dříve či později nutně setká každý zaměstnavatel. Ačkoliv základní definice obsažená v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP”)  vyvolává dojem, že už jasnější být nemůže, životní situace, do nichž se dostáváme, nás pravidelně přesvědčují o opaku. Dokonce i lyžování s klienty zaměstnavatele, při němž dojde k úrazu, může představovat úraz pracovní, jak si ukážeme na poměrně nedávném případu řešeném Nejvyšším soudem. Vezměme ale vše popořádku.

DEFINICE PRACOVNÍHO ÚRAZU

Nahlédneme-li do § 271k ZP, dozvíme se, že pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. V praxi je první část tohoto ustanovení srozumitelná bez obtíží. Komplikace obvykle nastává až u druhé části („…při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním”). Důvodem není nedostatek lidskosti zaměstnavatelů, ale zkrátka fakt, že uznání úrazu jako pracovního může mít nedozírné následky pro budoucí závazky společnosti. Pokud by zaměstnavatelé uznávali úrazy jako pracovní bez řádného prošetření, vystavovali by se riziku jejich neuznání ze strany pojišťovny a veškerá plnění by zaměstnancům - velmi pravděpodobně také bezdůvodně - museli hradit ze své kapsy.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE SPOJENÉ S PRACOVNÍM ÚRAZEM

Podle § 105 ZP je zaměstnavatel povinen vyšetřit okolnosti a objasnit příčiny pracovního úrazu, a to za účasti poškozeného zaměstnance, svědků a odborové organizace, působí-li u zaměstnavatele. Vyhodnocení, zda je úraz pracovním, je čistě na zaměstnavateli. Ten je v tomto ovšem kontrolován soudy v případném sporu týkajícím se daného pracovního úrazu.

Zaměstnavatel je dále povinen evidovat úraz v knize úrazůohlásit pracovní úraz příslušným osobám a institucím (viz § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, v platném znění.

V ustanovení § 105 odst. 4 ZP je vedle této ohlašovací povinnosti také zakotvena povinnost odeslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím, jejich konkrétní výčet je pak opět stanoven ve zmíněném nařízení, konkrétně pak v ustanovení § 6 nařízení vlády. Pro ohlašování úrazu v zásadě není stanovena forma, kdežto záznam o úrazu je přílohou č. 1 k nařízení vlády. Tento a případné další související formuláře jsou dostupné na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

V neposlední řadě je potřeba po úrazu přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů.

Všechny tyto povinnosti mohou být předmětem kontroly ze strany inspektorátu práce (viz § 17 a 30 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZIP”) a v případě zjištění nedostatků v této oblasti může inspektorát práce sankcionovat zaměstnavatele uložením pokut až do výše 400 000 Kč, 1 000 000 Kč, 2 000 000 Kč (podle konkrétně porušené povinnosti).

ZPROŠTĚNÍ SE ODPOVĚDNOSTI NAHRADIT ŠKODU NEBO MAJETKOVOU ÚJMU

Ačkoliv je jinak odpovědnost zaměstnavatele objektivní, tedy nezkoumá se jeho zavinění, přesto zákonná úprava přiznává zaměstnavateli možnosti, kdy se může zcela nebo zčásti zprostit povinnosti nahradit zaměstnanci poškozeného úrazem škodu či nemajetkovou újmu (dále jen „škoda”). Zcela se lze zprostit této povinnosti v případě, že zaměstnanec zaviněně poruší právní a ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění BOZP, ačkoliv byl s těmito řádně seznámen a jeho znalosti a dodržování těchto byly soustavně kontrolovány, nebo došlo-li k pracovnímu úrazu z důvodu opilosti (či zneužití jiných návykových látek) a zaměstnavatel tak nemohl vzniku škody zabránit.

Pokud byly výše uvedené skutečnosti jen jednou z příčin vzniku škody, zaměstnavatel se zprostí své povinnosti jen zčásti. Částečné zproštění je dále možné, choval-li se zaměstnanec v rozporu s obvyklým způsobem chování či jednal lehkomyslně, přičemž si musel být vzhledem ke svým zkušenostem a kvalifikaci vědom, že si může způsobit újmu na zdraví.

PŘÍKLADY Z PRAXE

Samozřejmě se tu a tam vyskytují učebnicové příklady - řidič autobusu je v pracovní době při řízení autobusu účastníkem dopravní nehody; skladník při přenášení krabic, jež má v popisu práce, uklouzne a zlomí si nohu apod. Pochybnosti však vnášejí nestandardní situace. K posouzení některých z nich nám může pomoci vymezení zakotvené v novelizovaném § 274 ZP a násl., jež uvádí, že v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů není:

 • cesta do zaměstnání a zpět,

 • stravování,

 • vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele.

Pro zhodnocení těch ostatních se pak musíme spolehnout na rozhodovací praxi soudů.

Stravování

Z judikatury již víme, že úraz způsobený na cestě za účelem stravování nebo zpět bude uznán jako pracovní, pouze pokud k němu dojde v prostorách spadajících do sféry zaměstnavatele. Tento závěr plyne z rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1824/2005 ze dne 6. 6. 2006, v němž Nejvyšší soud vyjádřil názor, že zkrátka nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby plnil svoje preventivní povinnosti v oblasti BOZP v objektech, které jsou mimo jeho sféru působení.

Naopak v jiném rozsudku (sp. zn. 21 Cdo 4410/2013 ze dne 12. 10. 2014), který se zabýval případem učitelky, jež uklouzla na mokré podlaze při cestě pro čaj do školní jídelny a způsobila si tím úraz,

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz