dnes je 30.11.2022

Input:

Prémiový řád

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.18.4
Prémiový řád

JUDr. Věra Bognárová

 

PRÉMIOVÝ ŘÁD

 

 

Zaměstnavatel .......................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený .............................................. vydává po projednání s odborovou organizací tento

 

 

prémiový řád

 

 

Čl. 1

Rozsah platnosti

 

Prémiový řád se vztahuje na ................... (uvést činnosti, jejich okruh, popř. pracoviště, pro které se tento řád vydává).

 

 

Čl. 2

Prémiové ukazatele

 

1. Prémie se zaměstnancům uvedeným v čl. 1 poskytne za splnění těchto ukazatelů: .................................... (uvést konkrétní úkoly, ekonomické ukazatele, popř. odkaz na prémiový list, ve kterém jsou jednotlivé ukazatele uvedeny a kde se vedou záznamy o jejich plnění).

 

2. S prémiovými ukazateli musí být zaměstnanci, uvedení v čl. 1, seznámeni vždy předem, nejpozději před začátkem prémiového období.

 

3. Kontrola a vyhodnocení plnění ukazatelů musí být provedeno písemně. Provádí jej ........................ (uvést jméno příslušného vedoucího zaměstnance). Záznam bude uložen u .................... (koho,uvést jméno) a s výsledky kontroly musí být seznámeni všichni zaměstnanci odměňovaní touto prémií vždy před jejím vyplacením.

 

Poznámka: je-li zavedena praxe prémiových listů, uvádějí se příslušné záznamy na těchto listech. V takovém případě je vhodné uvést ustanovení o prémiových listech do bodu 3.

 

Čl. 3

Způsob prémiování

 

Alt. 1

1. Prémie za splnění stanovených ukazatelů se poskytuje individuálně jednotlivým zaměstnancům.

 

2. Pokud se individuální prémie vypočítává v procentech základního tarifu zaměstnance, jde vždy o základní tarif přepočtený podle odpracované doby. Vypočítává-li se z ekonomického ukazatele vytvářeného pracovním kolektivem nebo v rámci organizační jednotky, krátí se individuální prémie v případě, že prémiovaný zaměstnanec neodpracoval v prémiovém období stanovenou pracovní dobu, úměrně k této neodpracované době. To neplatí, jde-li o prémii vypočtenou z dosažené úspory, o niž se zasloužil prémiovaný zaměstnanec.

 

Alt. 2

1. Prémie za splnění stanovených ukazatelů se poskytuje jako kolektivní, tj. celému kolektivu zaměstnanců pracoviště uvedenému v článku 1.

 

2. Mezi jednotlivé členy kolektivu rozděluje prémii ............................... (uvést jméno příslušného vedoucího zaměstnance).

Přitom je povinen přihlížet:

- k době odpracované jednotlivými zaměstnanci v prémiovém období;

- k pracovnímu výkonu a k pracovní iniciativě;

- k plnění stanovených úkolů a celkových zásluhách jednotlivých zaměstnanců na splnění stanovených ukazatelů

- ke kvalitě práce jednotlivých členů kolektivu.

 

3. Při rozdělování kolektivní prémie je vedoucí zaměstnanec povinen dbát, aby byly dodrženy zásady rovného zacházení a zmezeno jakékoli formě diskriminace ve shodě s ustanoveními antidiskriminačního zákona.

 

4. Pokud vedoucí některému zaměstnanci podíl na kolektivní prémii nepřizná, je povinen mu oznámit důvody svého rozhodnutí. Spočívají-li tyto důvody v neuspokojivých pracovních výsledcích, oznámí mu je písemně s upozorněním, že pokud zaměstnanec nedostatky v práci ve lhůtě do .... dnů neodstraní, může to být důvodem k výpovědi.

 

Čl. 4

Prémiová sazba

 

1. Za splnění ukazatelů uvedených v čl. 2 se poskytne prémie ve výši ............................ (uvede se zpravidla stanovené procento prémiové základny nebo pevná, předem stanovená částka nebo stanovené procento objemu dosažené úspory vyjádřené v Kč nebo stanovené procento konkrétního ekonomického ukazatele - např. tržeb apod.).

 

2. Za překročení ukazatelů uvedených v čl. 2 se prémie zvyšuje o ............ (uvést např. procentní závislost, pevnou částku apod.).

 

3. Při nesplnění ukazatelů se prémie:

Alt. 1: neposkytuje.

Alt. 2: krátí o .............. (toto krácení se uvede zpravidla obdobně jako při překročení).

 

 

Čl. 5

Prémiová základna

 

Výše prémie podle čl. 4 se vypočítává:

 

Alt. 1: ze základní tarifní mzdy zaměstnance přepočtené za dobu odpracovanou v prémiovém období;

Alt. 2: z úhrnu základních tarifních mezd takto prémiovaných zaměstnanců připadajících na prémiové období;

Alt. 3: ze stanoveného ekonomického ukazatele .................. (uvést konkrétní ukazatel);

Alt. 4: z dosažené úspory vyjádřené v Kč, a to ve výši..........% této úspory;

Alt. 5: ..............................................................

 

Pozn.: Tento bod se neuvádí, je-li prémie stanovena pevnou částkou.

 

 

 

Čl. 6

Prémiové období

 

Prémie se poskytují za ........................(měsíc, čtvrtletí, rok, výjimečně jiné časové období).

 

 

 

Čl. 7

Výplata

Nahrávám...
Nahrávám...