dnes je 20.2.2019
Input:

Příloha č.3 - Skartační protokol

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.18.5.5
Příloha č.3 - Skartační protokol

JUDr. Vladimír Treybal

 

Vzor skartačního protokolu

 

 

Příloha č. 3 ke skartačnímu řádu

 

Protokol o skartaci písemností

 

Předmětem jednání byla skartace písemností v ............. Skartace byla připravena na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, v platném znění, vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, skartačního řádu ............ a skartačního návrhu č.j............ ze dne............. .

 

 

Jednání se zúčastnili : ......................... (zástupce archivního orgánu)

........................(zástupce zaměstnavatele)

 

Ke skartaci byly navrženy písemnosti typu S z let................ .v rozsahu cca ..........bm.

 

Do skupiny A byly přeřazeny písemnosti:.................................................... .Tyto písemnosti budou předány k trvalému uložení v archivu.

 

Ostatní písemnosti byly ponechány ve skupině S. Bylo zjištěno, že mají prošlé skartační lhůty a pro ........ (označení zaměstnavatele) již nemají žádný provozní význam. Protože nemají ani žádnou trvalou dokumentární hodnotu, ............ (označení archivního orgánu) souhlasí s jejich zničením a vydává k tomuto účelu skartační povolení č........ .

 

Celkem bylo skartováno cca......bm písemností.

 

 

V ......... dne .....................

 

 

 

.................................. ................................................

za (označení archivního orgánu) (označení zástupce zaměstnavatele)

 

 

Komentář:

 

Pro lepší přehlednost a orientaci v poměrně složité oblasti archivace a skartace písemností byla ustanovení týkající se této problematiky zahrnuta do samostatného vzoru skartačního řádu (který bezprostředně navazuje na spisový řád). Tuto oblast upravuje celá řada předpisů, které jsme se snažili uvést dále v seznamu, avšak s ohledem na jejich množství a též poměrně časté změny nemůžeme zaručit, že tento seznam je zcela aktuální a úplný. Předpokládáme však, že zaměstnanci zabývající se touto agendou mají lepší přehled o těch předpisech, které se týkají přesně té části agendy, kterou jsou pověřeni, a že nám případné menší nedostatky prominou

 

V oblasti archivnictví jde zejména o zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví, v platném znění, který např.:

I. vymezuje příslušné pojmy související s archivnictvím, zejména (z hlediska firem) pojem dokumentů jako písemných, obrazových, zvukových, elektronických nebo jiných záznamů [§ 2 písm. d)] a pojem výkonu spisové služby jako zajištění odborné správy dokumentů [písm. k)],

II. stanoví způsob výběru a evidence dokumentů a podmínky jejich zničení (skartace),

III. stanoví podnikatelům zapsaným v obchodním rejstříku povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií příslušnému archivu,

IV. v příloze č. 1 uvádí seznam dokumentů z činnosti podnikatelů, které jsou podnikatelé povinni uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií. Jde o poměrně široký okruh dokumentů od zakladatelských až po kolektivní smlouvy a zaměstnavatelé se s tím musí seznámit, aby se nevystavovali nebezpečí sankcí (§ 73 až 75 zákona)

 

Zákon byl již několikrát novelizován, významná je novela k 1. 7. 2009 zákonem č. 190/2009 Sb. Tato novela je velmi obsáhlá, mění značný počet dosavadních ustanovení zákona.

 

Naposledy byl zákon měněn letos k 1. lednu v souvislosti s přijetím nového zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Změny provedené v zákoně o archivnictví vyly obsahem části padesáté šesté zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Jedná o převážně změny legislativně technické - terminologické, pojem „občanská sdružení" je nahrazen pojmem „spolky". Dále se do textu zákona doplňují vedle nadací a nadačních fondů ústavy.

 

V té souvislosti je třeba upozornit, že právní formu nadací a nadačních fondů,které byly dosud upraveny zákonem č. 227/1997 Sb. nadacích a nadačních fondech, rekodifikace NOZ (včetně dosavadního označení) zachovává, ale zákon o nadacích prakticky ruší a právní úprava nadací a nadačních fondů je nově obsažena přímo v NOZ. NOZ nadace a nadační fondy upravuje v § 303 a násl. s tím, že je souhrnně označuje jako fundace (protiklad korporací).

 

Novinkou je právní forma ústav (§ 402 a násl. NOZ), což je nový typ právní formy kombinující prvky základních typů právnických osob, kterými jsou:

- korporace a

-. fundace.

 

Obecně prospěšné společnost i(jakožto zvláštní právní forma právnické osoby do r. 2013 upravené zákonem č. 248/1995 Sb.,o obecně prospěšných společnostech) již nově nebudou vznikat - počítá se s tím, že budou vznikat zejména v právní formě nadace či nadačního fondu nebo v právní formě ústavu. NOZ sice zákon o obecně prospěšných společnostech ruší, ale na základě přechodných ustanovení (§ 3050 NOZ) si budou moci tuto právní formu zachovat a potom se na ně bude zrušený zákon o obecně prospěšných společnostech dále vztahovat. Stávající obecně prospěšné společnosti přitom mají právo (nikoli povinnost) změnit svoji právní formu na ústav, nadaci či nadační fond podle NOZ.

 

Bližší úprava je obsažena v prováděcích předpisech k tomuto zákonu (zejména vyhlášky č. 645/2004 Sb. a č. 191/2009 Sb.).

 

Významná je v tomto směru také úprava v zákoně č. 563/1992 Sb., o účetnictví, v platném znění, který stanoví

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz