dnes je 31.5.2020

Input:

Prohlášení zaměstnance, že je současně OSVČ a v rámci této své samostatné výdělečné činnosti platí alespoň minimální měsíční zálohy na pojistné jako OSVČ

1.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.12
Prohlášení zaměstnance, že je současně OSVČ a v rámci této své samostatné výdělečné činnosti platí alespoň minimální měsíční zálohy na pojistné jako OSVČ

Ing. Antonín Daněk

Vzor

Prohlášení zaměstnance, že je současně OSVČ a v rámci této své samostatné výdělečné činnosti platí alespoň minimální měsíční zálohy na pojistné jako OSVČ

Popis situace:

Příjem zaměstnance je nižší než minimální mzda. Aby zaměstnavatel nemusel odvádět pojistné z minimálního vyměřovacího základu (tedy formou dopočtu a doplatku pojistného do povinného minima), může mít například čestné prohlášení zaměstnance o tom, že si jako OSVČ platí alespoň minimální zálohy. Placením takových záloh je tak zajištěno minimum v rámci samostatné výdělečné činnosti, což současně znamená, že v zaměstnání je vyměřovacím základem dosažený příjem, tedy i částka nižší než minimální mzda. Čestné prohlášení je pro zaměstnavatele rozhodným dokladem pro placení pojistného zdravotní pojišťovně.

Vzor čestného prohlášení zaměstnance

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že samostatná výdělečná činnost je hlavním zdrojem mých příjmů a jako osoba samostatně výdělečně činná pravidelně platím ve zdravotním pojištění alespoň minimální zálohy na pojistné jako OSVČ.

Pokud nebudu jako OSVČ platit ve zdravotním pojištění zálohy na pojistné alespoň v minimální povinné výši, oznámím zaměstnavateli tuto skutečnost nejpozději do osmi dnů od data splatnosti poslední zálohy.

Ve ……….. dne………….

………….…………

podpis zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v platném znění

  • § 3 ZPZP

  • § 3a ZPZP

Komentář:

Jedná se o řešení jedné ze situací, kdy zaměstnavatel relevantně odvádí pojistné z příjmu nižšího než minimální vyměřovací základ.

Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností není ve zdravotním pojištění nijak mimořádnou situací. Z hlediska placení pojistného na zdravotní pojištění je důležité, kterou svoji činnost považuje pojištěnec za hlavní, resp. vedlejší zdroj příjmů. Hlavním zdrojem příjmů mohou být pro tento účel