dnes je 13.12.2018
Input:

Spisový řád

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.18.5.1
Spisový řád

JUDr. Vladimír Treybal

 

Spisový řád

 

 

Zaměstnavatel .............. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

 

Tímto spisovým řádem se v souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), stanoví základní pravidla pro manipulaci s písemnostmi, jejich uchování a provádění spisové služby v....................(označení zaměstnavatele).

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Spisový řád je závazný pro všechny zaměstnance, kteří písemnosti zpracovávají, vyřizují nebo jinak s nimi manipulují.

 

Čl. 2

Vymezení pojmů pro účely spisového řádu

 

1. Písemnostmi se rozumí písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamy, které u zaměstnavatele vznikly z jeho činnosti. V souladu s ustanovením § 2 zákona č. 499/2004 Sb. se písemnosti rozlišují na archiválie a dokumenty. Přitom

a) archiválií se rozumí takový záznam, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií,

b) dokumentem se rozumí každý písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena u zaměstnavatele nebo mu byla doručena.

 

2. Rozsah dokumentů vzniklých u zaměstnavatele, které musí být uchovávány tak, aby z nich bylo možno příslušným archivem vybírat archiválie, je uveden v příloze č. 1 zákona.

 

3. Písemnostmi u zaměstnavatele jsou zejména dokumenty, a to

- spisy a jejich evidenční a archivní pomůcky (podací deník, doručovací kniha apod.),

- podání zaměstnanců, jiných fyzických a právnických osob,

- vnitřní předpisy vydané v působnosti zaměstnavatele (organizační a jiné předpisy, směrnice, pokyny, příkazy apod.),

- dokumenty z jednání orgánů zaměstnavatele (zápisy z porad, jednání apod.),

- statistické výkazy, nákresy, fotografie, mikrofilmy, plány, technická a stavební dokumentace, počítačové sestavy,

- došlé a odeslané e-maily,

- elektronické nosiče dat,

- ..... (další písemnosti).

Spis je soubor písemností, vztahujících se k téže věci.

4. Výkonem spisové služby je zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti zaměstnavatele, popřípadě jeho právního předchůdce. Jde tedy o soubor činností a organizačních opatření při manipulaci s písemnostmi od jejich doručení nebo jejich vzniku u zaměstnavatele až po jejich vyřazení nebo uložení do archivu.

 

5. Spisová služba zahrnuje:

- přijímání písemností nebo jejich vyhotovování u zaměstnavatele,

- evidenci písemností a jejich označení spisovým znakem,

- odesílání písemností,

- ukládání písemností,

- vyřazování (skartace) písemností podle zásad uvedených ve skartačním řádu.

 

Spisovou službu zabezpečuje ........ (podatelna a spisovna, centrální spisovna, útvarové spisovny, pověřený zaměstnanec apod.).

 

6. Spisovým znakem je označení, které zařazuje dokumenty do věcných skupin pro účely jejich budoucího vyhledávání, ukládání a vyřazování podle skartačního řádu.

 

7. Základní evidenční pomůckou je ......... (podací deník, podací protokol, doručovací kniha, elektronická evidence apod.), v níž se provádějí zápisy obsahující údaje o písemnostech a manipulaci s nimi [o datu dodání písemnosti nebo jejím vyhotovení, jejím původci, obsahu písemnosti (věc), způsobu vyřízení, datu odeslání odpovědi (vyřízení) adresátovi]. Zápisy jsou řazeny chronologicky podle čísel jednacích.

 

8. Skartační řízení (skartace) je vyřazování písemností, které nemají trvalou hodnotu, nemusí být archivovány a po jejich vyřazení jsou likvidovány (skartovány). Při skartaci a archivaci písemností se zaměstnanci řídí skartačním řádem.

 

Čl. 3

Příjem písemností a jejich třídění

 

1. Místem příjmu došlých písemností je ................ (podatelna, centrální podatelna, apod.). Na samostatných pracovištích zaměstnavatele přijímá písemnosti pověřený zaměstnanec.

 

2. Došlé písemnosti se roztřídí na:

- noviny, časopisy, firemní nabídky a jiné písemnosti, které nesouvisí s činností zaměstnavatele a nepodléhají evidenci,

- písemnosti soukromého charakteru, adresované jmenovitě jednotlivým zaměstnancům (jméno na prvním místě), které se předají adresátovi neotevřené, (případně uvést další druhy písemností, které se neotevírají, a postup při manipulaci s nimi),

- archiválie,

- dokumenty podléhající evidenci.

 

3. Došlé písemnosti se opatřují otiskem podacího (prezentačního) razítka zaměstnavatele, které obsahuje údaj o datu, počtu příloh a číslu jednacím; číslo jednací se uvede jen u písemností podléhajících evidenci. Dojde-li písemnost elektronicky (e-mailem), zaznamená se odesílatel, datum přijetí a komu je takové podání určeno, do evidence písemností. Tento postup platí i pro případ, kdy e-mail dojde přímo zaměstnanci, jemuž je určen.

 

 

Čl. 4

Evidence písemností

 

1. Všechny písemnosti podléhající evidenci se evidují v ......... (např. v podacím deníku) s uvedením těchto údajů:

- datum doručení (u písemností vznikajících u zaměstnavatele datum vzniku a odeslání),

- číslo jednací (pořadové číslo lomeno posledním dvojčíslím kalendářního roku),

- spisový znak,

- označení odesílatele (resp. příjemce),

- obsah spisu (věc), počet příloh,

- údaj o vyřízení a vypravení písemnosti,

- (případné další údaje).

 

2. Zjistí-li adresát písemnosti soukromého charakteru, kterému byla taková písemnost doručena neotevřená, že o takovou písemnost nejde, je povinen ji vrátit .............. (podatelně) k zaevidování.

 

3. V případě písemnosti vznikající u zaměstnavatele zajistí příslušný zaměstnanec v ..... (podatelně) její

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz