dnes je 22.5.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stravování zaměstnanců

8.2.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2.12.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stravování zaměstnanců

JUDr. Věra Bognárová, Ing. Ivan Macháček

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stravování zaměstnanců

Zaměstnavatel .............. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

zastoupený ..............

Podle § 305 ZP a § 236 odst. 2 ZP vydávám tento

vnitřní předpis ke stravování zaměstnanců.

1. Zaměstnavatel poskytuje (umožňuje) stravování ............ (uvést komu bude stravování poskytováno nebo umožněno - např. zaměstnancům ve všech směnách, důchodcům, kteří před odchodem do důchodu pracovali u zaměstnavatele, zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené, zaměstnancům po dobu jejich pracovní neschopnosti apod.) v závodní jídelně a kantýně (popřípadě uvést jiné místo, kde bude stravování poskytováno - např. veřejné stravovací zařízení).

2. Zaměstnavatel na stravování zaměstnanců uhrazuje ...... (např. 55 % ceny stravenky v rámci svých nákladů).

3. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu .........(nejméně jednoho roku)

4. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem.........

...........................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zástupce

Komentář:

K obecným podmínkám vydání vnitřního předpisu zaměstnavatele a jeho možného obsahu - viz Úvod.

Podle § 236 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. Zaměstnavatelé se však mohou rozhodnout, že zaměstnancům stravování nejen umožní, jak jim ukládá zákon, ale že jim toto stravování poskytnou. Zaměstnavatelé totiž mohou podle § 236 odst. 2 ZP ve vnitřním předpisu stanovit, že zaměstnancům se stravování poskytuje a mohou v něm stanovit podmínky pro vznik práva na stravování, výši finančního příspěvku zaměstnavatele, bližší vymezení zaměstnanců (bývalých zaměstnanců), kterým se stravování poskytuje, organizaci tohoto stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, pokud nejsou tyto otázky upraveny obecně nebo pro určený okruh zaměstnavatelů zvláštním předpisem. Tím nejsou dotčeny daňové předpisy.

Cenově zvýhodněné stravování může být poskytováno bývalým zaměstnancům, kteří u zaměstnavatele pracovali do odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené nebo po dobu jejich pracovní neschopnosti (§ 236 odst. 3 ZP).

Závodní stravování zaměstnanců organizačních složek státu se řídí vyhláškou č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích.

Závodní stravování zaměstnanců příspěvkových organiazacích zřízených územními samosprávnými celky se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

Zaměstnavatel může blíže vymezit okruh zaměstnanců, kterým bude stravování poskytnuto - např. zaměstnancům ve všech směnách, včetně zaměstnanců činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnancům v době omluvené nepřítomnosti v práci (např. v době pracovní neschopnosti), bývalým zaměstnancům (například důchodcům, kteří před odchodem do důchodu u zaměstnavatele pracovali) apod.

Zaměstnavatel může stravování zajišťovat například podáváním teplých hlavních jídel, popřípadě dietních jídel v průběhu pracovní směny, podáváním doplňkových jídel a potravin a nápojů k občerstvení v závodní jídelně nebo kantýně (ve vlastním stravovacím zařízení), může je zajistit i prostřednictvím veřejného stravovacího zařízení (např. restaurace).

Hledisko ZDP:

Podle znění § 6 odst. 9 písm. b) ZDP je u zaměstnanců od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena:

  • hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti, nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů (včetně poskytování stravenek). Na osvobození od daně z příjmů u zaměstnance nemá vliv výše daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) vynaložených zaměstnavatelem na stravování, a rovněž tak výše poskytnutého nepeněžního plnění zaměstnavatele, a to ani v tom případě, když zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stravování zdarma.

  • dále je u zaměstnanců osvobozen peněžitý příspěvek (stravovací paušál) poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Limit stravného vychází z §

Nahrávám...
Nahrávám...