dnes je 18.2.2019
Input:

Vnitřní předpis o poskytování příspěvků na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění se státním příspěvkem

1.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.1
Vnitřní předpis o poskytování příspěvků na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění se státním příspěvkem

JUDr. Jan Přib

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování příspěvků na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění se státním příspěvkem

Kolektivní smlouva

Čl. …

Zaměstnavatel přispívá zaměstnancům, kteří uzavřeli smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem, částkou ve výši ............... Kč za kalendářní měsíc (lze stanovit i některé podmínky pro příspěvek zaměstnavatele – například zaměstnavatel bude přispívat na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění těm zaměstnancům, jejichž pracovní poměr k zaměstnavateli trvá alespoň jeden rok; lze též částku příspěvku zaměstnavatele diferencovat podle stanovených kritérií). Zaměstnavatel bude příspěvek na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění poukazovat penzijní společnosti na číslo účtu, který zaměstnanec sdělí, a to nejpozději do 20. dne každého kalendářního měsíce; podmínkou je žádost zaměstnance s prokázáním účasti na doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění a uzavření smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o poskytování příspěvku zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění.

Vnitřní předpis zaměstnavatele

Pravidla pro účast zaměstnavatele na doplňkovém penzijním spoření a penzijním připojištění zaměstnanců

 1. Zaměstnavatel bude zaměstnancům v pracovním poměru, kteří uzavřeli smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem, poskytovat příspěvek ve výši ............. Kč za kalendářní měsíc.
 2. Zaměstnavatel neposkytuje příspěvek podle bodu 1 zaměstnancům v kalendářním měsíci, ve kterém trvá aspoň po část tohoto měsíce zkušební doba. Zaměstnavatel neposkytuje příspěvek v kalendářním měsíci, ve kterém má zaměstnanec neomluvenou absenci.
 3. Zaměstnavatel poskytne příspěvek podle bodu 1 jen těm zaměstnancům, jejichž příspěvek na doplňkové penzijní spoření nebo na penzijní připojištění byl sjednán ve výši alespoň ............. Kč za kalendářní měsíc.
 4. Zaměstnavatel poukazuje příspěvek podle bodu 1 přímo penzijní společnosti, a to na číslo účtu penzijní společnosti, který zaměstnanec zaměstnavateli sdělí. Zaměstnavatel poukazuje příspěvek za zaměstnance penzijní společnosti do 20. dne kalendářního měsíce. Podmínkou poukazovaní příspěvku je žádost zaměstnance s prokázáním jeho účasti na doplňkovém penzijním spoření nebo na penzijním připojištění se státním příspěvkem a uzavření dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o poukazování příspěvku; součástí této smlouvy je závazek zaměstnance neprodleně oznámit zaměstnavateli všechny skutečnosti, které mají vliv na poukazování příspěvku zaměstnavatele.

Komentář:

CHARAKTERISTIKA PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ A DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

Penzijní připojištění bylo zavedeno zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Podle tohoto zákona se penzijním připojištěním se státním příspěvkem rozumí shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění. Doplňkové penzijní spoření bylo zavedeno zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a to s účinností od 1. 1. 2013. Podle tohoto zákona se doplňkovým penzijním spořením rozumí shromažďování a umisťování příspěvků účastníka tohoto spoření, příspěvků placených za účastníka jeho zaměstnavatelem a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření. Doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění představují tzv. III. pilíř a spočívají na obdobných principech; doplňkové penzijní spoření vzhledem k tomu, že již od 1. prosince 2012 nelze uzavírat nové smlouvy o penzijním připojištění, fakticky nahradilo dosavadní penzijní připojištění, které tak nadále funguje jen pro dosavadní účastníky.

Významným principem penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření je zákonné stanovení pevných pravidel pro činnost nositelů doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění. Jedná se zejména o vymezení okruhu dávek penzijního připojištění a stanovení základních podmínek nároku na ně přímo v zákoně a dále o pravidla pro investování prostředků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a pro hospodaření penzijních společností, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost prostředků vložených do doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění.

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření je založeno na občanském principu, tj. na vztahu penzijní společnost – fyzická osoba. Penzijní připojištění se zakládalo smlouvou uzavřenou nejpozději do konce listopadu 2012; od 1. prosince 2012 již není možné uzavřít smlouvu o penzijním připojištění, takže od tohoto data je systém uzavřen a do penzijního připojištění nemohou vstupovat noví účastníci. Doplňkové penzijní spoření je rovněž dobrovolné a zakládá se od roku 2013 smlouvou uzavřenou mezi penzijní společností a občanem.

Stát podporuje penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření prostřednictvím státních příspěvků (které jsou penzijní společnosti povinny používat ve prospěch účastníků) a dále prostřednictvím daňových úlev.

Na penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření se mohou podílet též třetí osoby, a to tak, že za účastníka platí (s jeho souhlasem) příspěvky. Oprávněným z penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření však je pouze účastník, tj. fyzická osoba, která uzavřela smlouvu o penzijním připojištění nebo smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, nikoliv třetí osoba, která za účastníka příspěvky platí. Touto třetí osobou může být i zaměstnavatel účastníka, který může příspěvky, které platí za své zaměstnance, zahrnout do svých výdajů pro účely daně z příjmů.

Důvody účasti zaměstnavatelů na penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření

Účast zaměstnavatelů na penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření sjednaném zaměstnanci je motivována zejména:

 • stabilizací zaměstnanců a snahou ocenit jejich věrnost; příspěvky poskytované zaměstnavateli mohou být též jedním z prvků pro získání nových zaměstnanců,

 • zvýšením finančního ohodnocení zaměstnanců, které je pro zaměstnavatele vzhledem k úpravám v oblasti daní též ekonomicky výhodné,

 • zlepšením vztahů zaměstnavatele k zaměstnancům a k jejich odborovým organizacím, kdy je možné příspěvky zaměstnavatele zahrnout i do kolektivního vyjednávání,

 • posílením postavení a pozice zaměstnavatele, který dává najevo, že má dobré ekonomické výsledky a je firmou stabilní a perspektivní.

Zaměstnanec nemá nárok na to, aby se jeho zaměstnavatel podílel na penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření. Účast zaměstnavatele na penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření ve formě placení příspěvků (zcela nebo zčásti) za své zaměstnance závisí na jeho rozhodnutí a je tedy dobrovolná. Zaměstnavatel také může své rozhodnutí o této své formě účasti na penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření změnit. Zaměstnavatel může své závazky týkající se penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření zakotvit v kolektivní smlouvě a pak se nároky zaměstnanců v penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření vůči zaměstnavateli odvíjejí od kolektivní smlouvy (v případě státních zaměstnanců podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se bude jednat o kolektivní dohodu). Zaměstnavatel však nesmí nijak ovlivňovat své zaměstnance při výběru penzijní společnosti (např. tak, že by zaměstnavatel poskytoval příspěvky na doplňkové penzijní spoření svých zaměstnanců jen za podmínky, že zaměstnanci mají sjednáno doplňkové penzijní spoření jen u určité penzijní společnosti) ani nesmí přijmout od penzijní společnosti nebo od zprostředkovatele doplňkového penzijního spoření pobídku (tj. úplatu, odměnu nebo nepeněžitou výhodu) v souvislosti s poskytováním příspěvku na doplňkové penzijní spoření jeho zaměstnancům; za porušení těchto povinností lze zaměstnavateli, který je fyzickou osobou, uložit pokutu za přestupek až do výše 1.000.000 Kč a zaměstnavateli, který je právnickou osobou, pokutu za přestupek až do výše 5.000.000 Kč.

PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření mohou provádět pouze penzijní společnosti. Penzijní společnost je akciová společnost se sídlem na území České republiky, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti.

ÚČAST NA PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ A DOPLŇKOVÉM PENZIJNÍM SPOŘENÍ

Účastníkem penzijního připojištění se mohla stát osoba, která uzavřela před 1. prosincem 2012 smlouvu o penzijním připojištění podle zákona o penzijním připojištění.

Účastníkem doplňkového penzijního spoření může být pouze fyzická osoba, která uzavřela s penzijní společností smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Doplňkové penzijní spoření vzniká dnem, který je uveden v této smlouvě.

Zákon o penzijním připojištění ani zákon o doplňkovém penzijním spoření nepřipouští platit příspěvky současně u více penzijních společností, neboť vychází ze zásady, že každý účastník má nárok jen na jeden státní příspěvek. S jednou penzijní společností může účastník doplňkového penzijního spoření uzavřít pouze jednu smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Další smlouvu o doplňkovém penzijním spoření může účastník uzavřít, jen pokud mu byla zahájena výplata dávky. Účastník penzijního připojištění nemůže být zároveň účastníkem doplňkového penzijního spoření; může pouze do doplňkového penzijního spoření přestoupit.

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření může zaniknout jen v případech stanovených v zákoně. Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření může vypovědět účastník i penzijní společnost; penzijní společnost je však v možnosti výpovědi značně omezena. Účastník může penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření kdykoliv písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Penzijní připojištění dále zaniká dohodou, výplatou poslední penze nebo jednorázového vyrovnání místo poslední penze, výplatou odbytného při zániku penzijní společnosti, ukončením trvalého pobytu účastníka na území České republiky, ztrátou bydliště na území členského státu Evropské unie nebo ukončením účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění v České republice a úmrtím účastníka. Doplňkové penzijní spoření dále zaniká dohodou, ukončením výplaty starobní penze na určenou dobu nebo invalidní penze na určenou dobu, výplatou jednorázového vyrovnání nebo odbytného, úhradou jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu a úmrtím účastníka.

NÁROKY ÚČASTNÍKŮ PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ

Zákon o penzijním připojištění stanoví okruh dávek penzijního připojištění, které lze účastníkům penzijního připojištění poskytovat, a obecné podmínky vzniku nároků na tyto dávky. Konkrétní podmínky nároků na dávky penzijního připojištění jsou obsaženy v penzijním plánu. Nároky účastníků penzijního připojištění zůstávají zachovány i po roce 2012 podle dosavadních předpisů.

Z penzijního připojištění se poskytují tyto dávky:

 • penze, kterou se rozumí doživotní pravidelná výplata peněžní částky a v případě pozůstalostních penzí výplata peněžní částky po dobu stanovenou penzijním plánem a u starých smluv o penzijním připojištění uzavřených před účinností zákona č. 170/1999 Sb. pravidelná výplata peněžní částky po stanovenou dobu (tato doba může být stanovena počtem let pobírání penze nebo penze může být vyplácena doživotně),

 • jednorázové vyrovnání,

 • odbytné.

Z penzijního připojištění lze poskytovat penze starobní, invalidní, výsluhové a pozůstalostní. Každý penzijní plán musí upravit podmínky nároku na starobní penzi a na jednorázové vyrovnání. Stanovení nároků na ostatní druhy dávek penzijního připojištění záleží na penzijním fondu.

Základní podmínkou nároku na starobní penzi je dosažení věku stanoveného penzijním plánem, který nemůže být nižší než 60 let a musí být stejný pro ženy i muže. Dále je podmínkou nároku na starobní penzi určitá doba placení příspěvků na penzijní připojištění (tzv. pojištěná doba), která činí nejméně 60 kalendářních měsíců, přičemž tuto dobu nelze v penzijním plánu snížit; pojištěná doba jako podmínka nároku nesmí být přitom delší než 120 kalendářních měsíců.

NÁROKY ÚČASTNÍKŮ DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

Prostředky účastníka doplňkového penzijního spoření se použijí na výplatu těchto dávek:

 • starobní penze na určenou dobu,

 • invalidní penze na určenou dobu,

 • jednorázové vyrovnání,

 • odbytné,

 • úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi od pojišťovny,

 • úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší od pojišťovny.

Podmínkou vzniku nároku na starobní penzi na určenou dobu je dosažení věku 60 let nebo splnění specifických podmínek tzv. předdůchodu podle § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; další podmínkou je získání stanovené délky spořící doby, která činí nejméně 60 kalendářních měsíců, přičemž smlouva o doplňkovém penzijním spoření může stanovit delší spořící dobu, nejvýše však 120 kalendářních měsíců. Podmínkou nároku na invalidní penzi na určenou dobu je přiznání invalidního důchodu třetího stupně z důchodového pojištění a trvání spořící doby v délce nejméně 36 kalendářních měsíců; smlouva o doplňkovém penzijním spoření může stanovit delší spořící dobu, která však nesmí přesáhnout 60 kalendářních měsíců. Podmínkou nároku na jednorázové vyrovnání je dosažení věku 60 let a trvání spořící doby v délce nejméně 60 kalendářních měsíců, přičemž smlouva o doplňkovém penzijním spoření může stanovit delší spořící dobu, která však nesmí přesáhnout 120 kalendářních měsíců.

V případě, že v době započetí vyplácení starobní penze na určenou dobu splátka této penze činí aspoň 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované MPSV podle zákona o zaměstnanosti za kalendářní rok předcházejícímu kalendářnímu roku, v němž započalo vyplácení této penze (v roce 2018 činí těchto 30 % částku 8 629 Kč), je sjednána měsíčně v neklesající výši bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit a výplata této penze je rozvržena tak, aby započala nejdříve dosažením věku příjemce, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 ZDPo (při stanovení tohoto věku u žen se přitom postupuje stejně jako u mužů stejného data narození) a skončila nejdříve dosažením důchodového věku (výše uvedené pravidlo stanovení tohoto věku u žen platí i zde) sníženého o tři roky, jedná se o tzv. předdůchod. Výhodou tohoto tzv. předdůchodu je, že doba jeho pobírání se považuje za vyloučenou dobu pro účely výpočtu starobního důchodu (řádného i předčasného) podle zákona o důchodovém pojištění), tj. vlivem pobírání tohoto předdůchodu není pojištěnec poškozen při výpočtu starobního důchodu podle zákona o důchodovém pojištění, když již nepracuje nebo pracuje s nižším příjmem. Další výhodou tohoto předdůchodu je, že až do dosažení důchodového věku je jeho poživatel tzv. státním pojištěncem pro účely zdravotního pojištění, tj. pojistné na zdravotní pojištění za něho platí stát.

PŘÍSPĚVKY NA DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ A PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Účastník doplňkového penzijního spoření a účastník penzijního připojištění je povinen platit na své doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění penzijní společnosti příspěvky. Výše příspěvku účastníka se stanoví na kalendářní měsíc a platí se do konce tohoto měsíce; bylo-li sjednáno placení příspěvku na delší období dopředu, je takto stanovená výše příspěvku splatná do konce prvního kalendářního měsíce tohoto období.

Výše příspěvku účastníka doplňkového penzijního spoření i penzijního připojištění nesmí být nižší, než 100 Kč měsíčně. Maximální částku zákon nestanoví. Účastník má právo změnit výši svého příspěvku. Změna výše příspěvku však není možná zpětně. Smlouva o doplňkovém penzijním spoření může stanovit lhůtu pro nabytí účinnosti změny výše příspěvku, která však nesmí být delší než tři měsíce ode dne doručení oznámení účastníka o změně výše příspěvku účastníka.

Penzijní společnosti poskytuje Ministerstvo financí ze státního rozpočtu ve prospěch účastníků doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění státní příspěvky. Penzijní společnost je povinna evidovat státní příspěvky poskytnuté ve prospěch jednotlivých účastníků doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění. Výše státního příspěvku je odstupňována podle výše příspěvku účastníka. Podmínkou poskytnutí státního příspěvku je trvalý pobyt na území ČR nebo bydliště na území členského státu EU nebo státu Dohody o EHP a dále účast na důchodovém pojištění podle českých právních předpisů nebo pobírání důchodu z tohoto důchodového pojištění anebo účast na veřejném zdravotním pojištění v ČR.

Na každý kalendářní měsíc náleží účastníku, který včas zaplatil příspěvek ve výši aspoň 300 Kč, státní příspěvek, jehož výše je odstupňována podle výše příspěvku účastníka:

 • je-li výše příspěvku účastníka 300 Kč až 999 Kč, činí výše státního příspěvku 90 Kč a 20 % z částky přesahující 300 Kč,

 • 1 000 Kč

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz