Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o požadavcích na oblékání a vzhled zaměstnanců (dress code)

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.4
Vnitřní předpis zaměstnavatele o požadavcích na oblékání a vzhled zaměstnanců (dress code)

JUDr. Věra Bognárová

 

Vnitřní předpis zaměstnavatele

o požadavcích na oblékání a vzhled zaměstnanců

(Dress CODE)

 

 

Zaměstnavatel ..................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ..............................

 

vydává tento

 

vnitřní předpis

o požadavcích na oblékaní a vzhled zaměstnanců

 

 

1. V zájmu zajištění jednotných pravidel oblékání a vzhledu zaměstnanců zaměstnavatel stanoví požadavky pro oblékání a vzhled zaměstnanců.

 

2. Zaměstnavatel obecně požaduje, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s klienty (je možné vymezit okruh zaměstnanců, kterých se požadavky týkají) přizpůsobili svůj vzhled a oblečení přiměřeně požadavkům činnosti zaměstnavatele a jeho oprávněným zájmům na určitý způsob reprezentace vůči klientům s cílem zajištění důvěryhodnosti a profesionality .

 

3. Požadované oblečení u mužů znamená oblek, košili, vázanku a společenskou obuv, u žen společenský oděv a společenskou obuv (je možné jinak či přesněji vymezit).

 

4. Zakázáno je tetování na viditelných místech těla a piercing. Šperky či hodinky musí být zvoleny přiměřeně oblečení. Nepřípustné jsou pro oděvy prosvítající materiály, sportovní oblečení jakéhokoliv druhu, včetně džín a sportovní obuv (je možné jinak či přesněji vymezit).

 

5. V pracovních dnech předcházejícím volným dnům je výjimečně připuštěn méně formální oděv, zákaz sportovního oblečení a sportovní obuvi platí i v tyto dny.

 

6. Zaměstnanci jsou povinni dbát toho, aby oděv byl čistý a aby používané parfémy byly decentní a byly používány přiměřeně. Zaměstnanci by se měli během pracovní doby vyvarovat konzumace aromatických potravin.

 

7. Za dodržování tohoto předpisu odpovídají všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu své působnosti. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni seznámit podřízené zaměstnance s touto směrnicí. Směrnice je uložena k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupna na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem ............................

 

 

..................................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

 

 

Komentář:

 

Zaměstnavatel má právo stanovit požadavky pro výkon práce. Toto oprávnění z žádného ustanovení zákoníku práce sice výslovně nevyplývá, nicméně zákoník práce s nesplňováním požadavků stanovených zaměstnavatelem pro výkon práce spojuje možnost zaměstnavatele podle § 52 písm. f) ZP ukončit pracovní poměr výpovědí, neplní-li bez zavinění zaměstnavatele zaměstnanec požadavky pro řádný výkon této práce. Zaměstnavatel může mimo konkrétních požadavků pro faktický výkon práce požadovat, aby zaměstnanci dodržovali jím určený způsob oblečení či vzhledu pro výkon sjednané práce. Zákoník práce obecně takovouto povinnost zaměstnancům neukládá, proto zaměstnavatel, který chce, aby zaměstnanci určitý způsob oblékání dodrželi, musí jej pro své zaměstnance stanovit a zaměstnance musí se stanovenými pravidly seznámit. Podle § 301 písm. c) ZP jsou zaměstnanci povinni