dnes je 10.12.2019
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systému

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.16.3
Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systému

Mgr. Matěj Daněk

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

 

 

Zaměstnavatel .............. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ..............

 

vydává tento vnitřní předpis o provozování kamerového systému.

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

a) Tento vnitřní předpis se vztahuje na všechny zaměstnance, pokud jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru, popř. pracují v ......... (označení zaměstnavatele) jako dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce.

b) Zaměstnanec nastupující do pracovního poměru musí být seznámen s tímto vnitřním předpisem před nástupem do práce.

 

2. OBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

 

a) V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, informuje touto cestou zaměstnavatel zaměstnance o existenci a provozování kamerového systému v prostorách zaměstnavatele.

b) Zaměstnavatel monitoruje vymezené prostory na pracovišti na základě ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany zaměstnavatele před protiprávním jednáním zaměstnanců a třetích osob.

c) Hlavním účelem provozování kamerového systému a pořizování záznamů je ochrana právem chráněného zájmu zaměstnavatele (všeobecná ochrana majetku zaměstnavatele, ochrana před krádeží, před zneužitím).

 

3. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

a) Záznamy kamerového systému jsou zaměstnavatelem uchovávány po dobu ...... dnů, což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, krádeže apod.

b) Kamerový systém je zaměstnavatelem využíván pouze ve veřejných prostorách Zaměstnavatele. V místech, která jsou určena k soukromým účelům zaměstnanců (toalety, sprchy, prostory k převlékání) se tento kamerový systém nevyužívá. Použití kamerového systému na těchto místech je přísně zakázáno.

c) Všechna monitorovací zařízení včetně záznamu z kamerového systému musí být chráněna před přístupem neoprávněných osob, před zničením či zneužitím celého systému nebo záznamů.

d) Prostory, které jsou zaměstnavatelem monitorovány, musí být označeny zřetelným nápisem umístěným v monitorované místnosti nebo před ní.

 

4. ÚČINNOST

 

 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem .......................

 

 

V ....................... dne .......................

 

 

 

 

..................................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zástupce

 

 

 

Komentář:

 

Zda-li bude provoz kamerového systému v konkrétním případě považován za zpracování osobních údajů či nikoliv, upřesňuje stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2006 - Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů.

 

1. Provozování kamerového systému JE považováno za zpracování osobních údajů, pokud:

- je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů (tomu tak bývá vždy, pokud kamerový systém je vybaven záznamovým zařízením, které má za účel monitorovat činnost fyzických osob);

- v