dnes je 12.7.2020

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systému

1.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.16.3
Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systému

Mgr. Matěj Daněk

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele

o provozování kamerového systému

Zaměstnavatel ……………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený …………………

vydává tento vnitřní předpis o provozování kamerového systému.

1. Základní ustanovení

 • Tento vnitřní předpis se vztahuje na všechny zaměstnance, pokud jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru, popř. pracují v ……… (označení zaměstnavatele) jako dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce.

 • Zaměstnanec nastupující do pracovního poměru musí být seznámen s tímto vnitřním předpisem před nástupem do práce.

2. Obecné podmínky provozování kamerového systému

 • V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, informuje touto cestou zaměstnavatel zaměstnance o existenci a provozování kamerového systému v prostorách zaměstnavatele.

 • Zaměstnavatel monitoruje vymezené prostory na pracovišti na základě ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu ochrany majetku zaměstnavatele před protiprávním jednáním zaměstnanců a třetích osob jakož i ochrany majetku a zdraví zaměstnanců.

 • Hlavním účelem provozování kamerového systému a pořizování záznamů je ochrana práv a právem chráněných zájmů zaměstnavatele (všeobecná ochrana majetku zaměstnavatele, ochrana před krádeží, před zneužitím).

3. Způsob zpracování osobních údajů

 • Jednotlivé kamery jsou umístěné ve ………………. (vstupních prostorách/na recepci/ na chodbách atd.).

 • Záznamy kamerového systému jsou zaměstnavatelem uchovávány po dobu …… dnů, což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, krádeže apod.

 • Kamerový systém je zaměstnavatelem využíván pouze ve veřejných prostorách zaměstnavatele. V místech, která jsou určena k soukromým účelům zaměstnanců (toalety, sprchy, prostory k převlékání), se tento kamerový systém nevyužívá. Použití kamerového systému na těchto místech je přísně zakázáno.

 • Všechna monitorovací zařízení včetně záznamu z kamerového systému musí být chráněna před přístupem neoprávněných osob, před zničením či zneužitím celého systému nebo záznamů.

 • O přístupu k záznamům kamerového systému je třeba pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.

 • Prostory, které jsou zaměstnavatelem monitorovány, musí být označeny zřetelným nápisem umístěným v monitorované místnosti nebo před ní.

4. Účinnost

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem …………………..

V ………………….. dne …………………..

…………………………………………..

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zástupce

Komentář:

Zda-li bude provoz kamerového systému v konkrétním případě považován za zpracování osobních údajů či nikoliv, upřesňuje stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2006 - Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů.

1. Provozování kamerového systému JE považováno za zpracování osobních údajů, pokud:

 • je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů (tomu tak bývá vždy, pokud kamerový systém je vybaven záznamovým zařízením, které má za účel monitorovat činnost fyzických osob);

 • v záznamovém zařízení kamerového systému jsou uchovávány informace za účelem identifikace fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním (například k prokázání