dnes je 19.6.2019
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při výběrovém řízení

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při výběrovém řízení

JUDr. Věra Bognárová

 

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup

při výběrovém řízení

 

 

Zaměstnavatel ............................................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ..............

upravuje postup

při výběru zaměstnanců na uvolněná pracovní místa

 

1. Tento předpis upravuje postup při výběru fyzických osob (dále jen „zájemce") na uvolněná pracovní místa.

 

2. Výběrové řízení je podmínkou pro vznik pracovního poměru zaměstnance (uvést okruh). Ostatní pracovní místa se obsazují bez výběrového řízení. K návrhu na uzavření pracovní smlouvy je v tomto případě příslušný vedoucí zaměstnanec v rozsahu své působnosti. Návrh podává (uvést komu, např. personálnímu odboru), pracovní smlouvu sjednává (vedoucí personálního odboru). Vedoucí zaměstnanci jsou povinni oznamovat uvolnění pracovního místa a potřebu jeho obsazení (uvést komu, např. personálnímu odboru), a to bezprostředně poté, co je učiněn úkon vedoucí ke skončení pracovního poměru zaměstnance, který pracovní místo zastává.

 

3. Výběrové řízení vyhlašuje (uvést kdo) oznámením (v tisku, na webové stránce atd.). V oznámení se uvede:

a) druh práce a místo výkonu práce,

b) předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon práce,

c) jiné požadavky zaměstnavatele stanovené pro výkon práce, kterou má zájemce vykonávat,

d) výčet dokladů, které zájemce musí doložit k přihlášce,

e) případně způsob a výši odměňování či poskytování benefitů,

f) lhůta pro podání přihlášky,

g) místo a způsob podání přihlášky,

h) adresa, na kterou se přihláška odesílá,

i) případně další zaměstnavatelem stanovené požadavky..................

 

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul,

b) datum a místo narození,

c) místo trvalého pobytu,

d) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

e) datum a podpis zájemce.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výkonu požadované práce,

b) kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

c) jiné zaměstnavatelem požadované...........

 

4. Lhůta pro podání přihlášek na základě výběrového řízení je stanovena na (např. 15 kalendářních dnů).

 

5. Nemá-li přihláška náležitosti stanovené v bodě 3 nebo nejsou-li k ní připojeny doklady podle bodu 3, zaměstnavatel vyzve zájemce, aby náležitosti nebo doklady v přiměřené lhůtě doplnil. Po uplynutí lhůty 15 dnů pro podání přihlášek a případném uplynutí lhůty k doplnění přihlášky předá vyhlašovatel výběrového řízení přihlášky výběrové komisi.

 

6. Zájemce posuzuje výběrová komise. Výběrová komise má nejméně (uvést počet) členy. Předsedu a ostatní členy výběrové komise jmenuje a odvolává (uvést kdo, zpravidla ředitel nebo statutární orgán). Výběrová komise může jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výběrové komise.

 

7. Výběrová komise posoudí, zda zájemce předložil úplnou přihlášku a doklady podle bodu 3. Se zájemci provede výběrová komise pohovor (test či jinou formu ověření).

 

8. Na základě předložených přihlášek a provedeného pohovoru (testu či jiné formy ověření) vyhotoví výběrová komise písemný závěr, který obsahuje údaje o složení výběrové komise, seznam zájemců a seznam a pořadí zájemců, kteří předložili úplné přihlášky a doklady a kteří splňují požadavky stanovené zaměstnavatelem v oznámení o výběrovém řízení. Písemný závěr výběrová komise předloží nejpozději do 15 dnů od doručení přihlášek (uvést komu, zpravidla řediteli nebo statutárnímu orgánu).

 

9. (uvést kdo, zpravidla ředitel nebo statutární orgán) rozhodne o uzavření pracovního poměru, případně rozhodne o tom, že se žádným ze zájemců nebude pracovní poměr sjednán.

 

10. Zaměstnavatel je povinen informovat zájemce o výsledku výběrového řízení a vrátit neúspěšným zájemcům k přihlášce přiložené doklady nejpozději do jednoho týdne po přijetí rozhodnutí podle bodu 9. Písemný závěr výběrové komise je uložen v personálním oddělení a účastníkům výběrového řízení bude na požádání umožněno do něj nahlédnout.

 

11. Náklady spojené s výběrovým řízením, jeho vyhlášením a činností výběrové komise nese zaměstnavatel. Zájemce nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

12. Směrnice je uložena k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupna na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem ............................

 

 

..................................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

 

 

Komentář:

 

Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních způsobilostí je věcí zaměstnavatele, nevyplývá-li ze zvláštních právních předpisů jiný postup. Povinné výběrové řízení na obsazení pracovního místa je upraveno např. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, pro vedoucí úředníky a vyhl č. 247/1993 Sb., o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických zařízeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí.

 

Zaměstnavatel v ostatních případech může samostatně stanovit způsob výběru budoucích zaměstnanců na volná pracovní místa, která chce obsadit. Výběr fyzických osob, forma tohoto výběru, zvolený způsob atd. je plně v kompetenci zaměstnavatele. Fyzická osoba má zcela svobodné právo vybrat si, s kým sjedná pracovněprávní vztah, toto právo vyplývá z Listiny základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.). Stejné právo dobrovolnosti a svobodného rozhodnutí sjednat pracovněprávní vztah však vyplývá i pro zaměstnavatele.

 

Zaměstnavatel ani po ukončení výběrového řízení není povinen s některou z fyzických osob, které se do výběrového řízení přihlásí, sjednat pracovní poměr, a to ani pro případ, že fyzická osoba splňuje všechny požadované předpoklady a požadavky a může tak být pro výkon této činnosti nejvhodnější. I v případě