dnes je 18.2.2019
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při výběrovém řízení

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při výběrovém řízení

JUDr. Věra Bognárová

 

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup

při výběrovém řízení

 

 

Zaměstnavatel ............................................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ..............

upravuje postup

při výběru zaměstnanců na uvolněná pracovní místa

 

1. Tento předpis upravuje postup při výběru fyzických osob (dále jen „zájemce") na uvolněná pracovní místa.

 

2. Výběrové řízení je podmínkou pro vznik pracovního poměru zaměstnance (uvést okruh). Ostatní pracovní místa se obsazují bez výběrového řízení. K návrhu na uzavření pracovní smlouvy je v tomto případě příslušný vedoucí zaměstnanec v rozsahu své působnosti. Návrh podává (uvést komu, např. personálnímu odboru), pracovní smlouvu sjednává (vedoucí personálního odboru). Vedoucí zaměstnanci jsou povinni oznamovat uvolnění pracovního místa a potřebu jeho obsazení (uvést komu, např. personálnímu odboru), a to bezprostředně poté, co je učiněn úkon vedoucí ke skončení pracovního poměru zaměstnance, který pracovní místo zastává.

 

3. Výběrové řízení vyhlašuje (uvést kdo) oznámením (v tisku, na webové stránce atd.). V oznámení se uvede:

a) druh práce a místo výkonu práce,

b) předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon práce,

c) jiné požadavky zaměstnavatele stanovené pro výkon práce, kterou má zájemce vykonávat,

d) výčet dokladů, které zájemce musí doložit k přihlášce,

e) případně způsob a výši odměňování či poskytování benefitů,

f) lhůta pro podání přihlášky,

g) místo a způsob podání přihlášky,

h) adresa, na kterou se přihláška odesílá,

i) případně další zaměstnavatelem stanovené požadavky..................

 

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul,

b) datum a místo narození,

c) místo trvalého pobytu,

d) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

e) datum a podpis zájemce.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výkonu požadované práce,

b) kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

c) jiné zaměstnavatelem požadované...........

 

4. Lhůta pro podání přihlášek na základě výběrového řízení je stanovena na (např. 15 kalendářních dnů).

 

5. Nemá-li přihláška náležitosti stanovené v bodě 3 nebo nejsou-li k ní připojeny doklady podle bodu 3, zaměstnavatel vyzve zájemce, aby náležitosti nebo doklady v přiměřené lhůtě doplnil. Po uplynutí lhůty 15 dnů pro podání přihlášek a případném uplynutí lhůty k doplnění přihlášky předá vyhlašovatel výběrového řízení přihlášky výběrové komisi.

 

6. Zájemce posuzuje výběrová komise. Výběrová komise má nejméně (uvést počet) členy. Předsedu a ostatní členy výběrové komise jmenuje a odvolává (uvést kdo, zpravidla ředitel nebo statutární orgán). Výběrová komise může jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výběrové komise.

 

7. Výběrová komise posoudí, zda zájemce předložil úplnou přihlášku a doklady podle bodu 3. Se zájemci provede výběrová komise pohovor (test či jinou formu ověření).

 

8. Na základě předložených přihlášek a provedeného pohovoru (testu či jiné formy ověření) vyhotoví výběrová komise písemný závěr, který obsahuje údaje o složení výběrové komise, seznam zájemců a seznam a pořadí zájemců, kteří předložili úplné přihlášky a doklady a kteří splňují požadavky stanovené zaměstnavatelem v oznámení o výběrovém řízení. Písemný závěr výběrová komise předloží nejpozději do 15 dnů od doručení přihlášek (uvést komu, zpravidla řediteli nebo statutárnímu orgánu).

 

9. (uvést kdo, zpravidla ředitel nebo statutární orgán) rozhodne o uzavření pracovního poměru, případně rozhodne o tom, že se žádným ze zájemců nebude pracovní poměr sjednán.

 

10. Zaměstnavatel je povinen informovat zájemce o výsledku výběrového řízení a vrátit neúspěšným zájemcům k přihlášce přiložené doklady nejpozději do jednoho týdne po přijetí rozhodnutí podle bodu 9. Písemný závěr výběrové komise je uložen v personálním oddělení a účastníkům výběrového řízení bude na požádání umožněno do něj nahlédnout.

 

11. Náklady spojené s výběrovým řízením, jeho vyhlášením a činností výběrové komise nese zaměstnavatel. Zájemce nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

12. Směrnice je uložena k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupna na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem ............................

 

 

..................................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

 

 

Komentář:

 

Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních způsobilostí je věcí zaměstnavatele, nevyplývá-li ze zvláštních právních předpisů jiný postup. Povinné výběrové řízení na obsazení pracovního místa je upraveno např. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, pro vedoucí úředníky a vyhl č. 247/1993 Sb., o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických zařízeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí.

 

Zaměstnavatel v ostatních případech může samostatně stanovit způsob výběru budoucích zaměstnanců na volná pracovní místa, která chce obsadit. Výběr fyzických osob, forma tohoto výběru, zvolený způsob atd. je plně v kompetenci zaměstnavatele. Fyzická osoba má zcela svobodné právo vybrat si, s kým sjedná pracovněprávní vztah, toto právo vyplývá z Listiny základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.). Stejné právo dobrovolnosti a svobodného rozhodnutí sjednat pracovněprávní vztah však vyplývá i pro zaměstnavatele.

 

Zaměstnavatel ani po ukončení výběrového řízení není povinen s některou z fyzických osob, které se do výběrového řízení přihlásí, sjednat pracovní poměr, a to ani pro případ, že fyzická osoba splňuje všechny požadované předpoklady a požadavky a může tak být pro výkon této činnosti nejvhodnější. I v případě

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz