dnes je 22.5.2019
Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při vyřizování stížností

28.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.22
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při vyřizování stížností

JUDr. Věra Bognárová

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při vyřizování stížností

Zaměstnavatel …………………………………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ………………

upravuje postup

při vyřizování stížností zaměstnanců.

1. Tento předpis upravuje postup při vyřizování stížností zaměstnanců ve věcech výkonu práv a povinností vyplývajících ze sjednaného pracovněprávního vztahu.

2. Zaměstnanci mají právo podat stížnost ve věci výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Právo podat stížnost mají všichni zaměstnanci konající práce u zaměstnavatele v některém z pracovněprávních vztahů, tj. konající práce v pracovním poměru, na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

3. Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv postupem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

4. Stížnost zaměstnanec podává zpravidla písemně. Stížnost je možné podat k rukám ředitele společnosti, na personální oddělení, případně do schránky k tomu určené v prostorách …………………… Ve stížnosti zaměstnanec uvede, v čem spatřuje porušení práv nebo povinností ze strany zaměstnavatele nebo jeho vedoucích zaměstnanců. Stížnost musí být zaměstnancem podepsána. Ve výjimečných případech může být podána stížnost i ústně. O jejím obsahu zaměstnavatel sepíše záznam, který podepisuje osoba sepisující záznam a zaměstnanec potvrzující hodnověrnost zaznamenaných údajů. Stížnost je podána doručením zaměstnavateli nebo sepisem záznamu.

5. Ke stížnostem, které budou podány anonymně, zaměstnavatel nepřihlíží a nešetří je. Je však možné po projednání s odborovou organizací šetřit i anonymní stížnost, pokud z jejího obsahu budou vyplývat závažná zjištění.

6. Stížnost zaměstnance vyřizuje podle jejího obsahu vedoucí zaměstnanec, který je zaměstnanci bezprostředně nadřízen. Stížnost zaměstnance nesmí vyřizovat nadřízený vedoucí zaměstnanec, proti kterému stížnost směřuje. V tom případě stížnost vyřizuje …………………. (vedoucí personálního oddělení nebo ředitel společnosti).

7. Pro šetření stížnosti se vytváří komise, která má nejméně……… (uvést počet) členů. Předsedou komise je vedoucí zaměstnanec, který je zaměstnanci bezprostředně nadřízen. Zbylé členy komise jmenuje a odvolává …………(uvést kdo, zpravidla ředitel nebo statutární orgán). Komise může jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

8. Pro šetření stížnosti je komise povinna si zjistit potřebné skutečnosti. K tomu je oprávněna zjišťovat skutečnosti od jiných zaměstnanců. Zaměstnanci jsou povinni komisi na požádání poskytovat potřebné údaje nebo listiny. Pokud se zjišťují skutečnosti výslechem zaměstnanců, sepíše o tom komise záznam, který podepíše ten, kdo výslech provádí, a vyslýchaná osoba. Pokud stížnost zaměstnance neobsahuje všechny údaje, vyzve komise zaměstnance k doplnění. Při šetření stížnosti musí být zajištěna ochrana osobních údajů zaměstnance, který stížnost podává, stejně jako osobních údajů zaměstnanců nebo jiných osob, pokud budou pro šetření potřebné.

9. Komise rozhoduje na základě předložených dokumentů a skutečností, které zjistí vlastním šetřením. Písemný závěr komise předloží nejpozději do 30 dnů od doručení stížnosti…………. (uvést komu, zpravidla řediteli nebo statutárnímu orgánu) k rozhodnutí. Ředitel (nebo statutární orgán) je povinen rozhodnout do 5 dnů od doručení písemného závěru komise.

10. Zaměstnanec je oprávněn zaměstnavatele požádat o to, aby jeho stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů byla projednána s odborovou organizací, případně radou zaměstnanců nebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokud o to zaměstnanec požádá, je zaměstnavatel povinen stížnost s konkrétním subjektem projednat.

11. Rozhodnutí o výsledku šetření stížnosti projedná zaměstnavatel se zaměstnancem. Bude-li stížnost důvodná, je vedoucí zaměstnanec, který je oprávněn stížnost šetřit, povinen stanovit nápravná opatření, která zajistí odstranění závadného stavu. Zaměstnanec, který podal stížnost, je informován také o přijatých opatřeních.

12. Náklady spojené se šetřením stížností a činností komise nese zaměstnavatel.

13. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

14. Tento předpis nabývá účinnosti dnem: ………………

………………………………….

razítko zaměstnavatele a

podpis jeho oprávněného zaměstnance

Komentář:

V pracovněprávních vztazích vzniklých podle zákoníku práce není vyřizování stížností zaměstnanců na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů právním předpisem upraveno. Je však nepochybné, že bez ohledu na to, že zákoník práce vlastní úpravu vyřizování stížností nemá a ani zaměstnanec nemá výslovné právo na podání stížnosti, jedná se o právo zaměstnance, které zaměstnanec i bez výslovného vyjádření má a nelze mu je odepřít. Zaměstnanec je při výkonu závislé práce v podřízenosti k zaměstnavateli, a proto musí mít právní nástroj pro to, aby mohl poukázat na porušování svých práv nebo povinností zaměstnavatele buď obecně, ve vztahu k určité skupině zaměstnanců, anebo týkající se jeho osoby.

Zákoník práce zmiňuje podání stížností ve dvou ustanoveních, jednak v § 346b odst. 4 ZP a v § 276 odst. 9 ZP. Podle prvního ustanovení nesmí zaměstnavatel zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Pokud je stížnost zaměstnancem podána, je zaměstnavatel povinen stížnost zaměstnance na výkon práv a povinností vyplývající z pracovněprávních vztahů s ním projednat. Zaměstnanec však může požádat o to, aby jeho stížnost byla projednána s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců anebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokud zaměstnanec takovouto žádost dá (za podmínky, že