dnes je 27.3.2023

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující předání agendy při skončení pracovněprávního vztahu

10.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.12
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující předání agendy při skončení pracovněprávního vztahu

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující předání agendy

při skončení pracovněprávního vztahu

Zaměstnavatel ....................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)

zastoupený ..............

upravuje postup při předání agendy při skončení pracovněprávního vztahu.

 1. Povinnosti uvedené v tomto předpisu se vztahují na předání práce a pracovních úkolů a činností (dále jen "předání agendy") při skončení pracovního poměru na pracovních pozicích vymezených v bodě 2 tohoto vnitřního předpisu. Je-li práce na vymezených pracovních pozicích konána v právním vztahu založeném dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce, postupuje se obdobně. Při předání agendy na vymezených pracovních pozicích se postupuje stejně bez ohledu na formu či důvod ukončení pracovního poměru nebo právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti.

 2. Podle tohoto vnitřního předpisu se při předání agendy postupuje při skončení pracovního poměru na pracovních pozicích .............. např.:
  1. generální ředitel
  2. ředitel
  3. náměstek
  4. vedoucí sekcí, úseků, odborů
  5. vedoucí oddělení.

 3. Podle tohoto vnitřního předpisu se postupuje obdobně při předání agendy také při zániku pracovního poměru smrtí zaměstnance.

 4. Podle tohoto vnitřního předpisu se postupuje při předání agendy při skončení pracovního poměru i u jiných než vymezených pracovních pozic, jestliže o tom v konkrétním případě rozhodne ................ (např. ředitel).

 5. Podle tohoto vnitřního předpisu se při předání agendy postupuje také, rozhodne-li ........ (např. ředitel) o předání agendy i v průběhu trvání pracovního poměru pro dlouhodobou nepřítomnost zaměstnance v práci na pracovních pozicích vymezených v bodě 2.

 6. K předání agendy se ustavuje v každém jednotlivém případě alespoň 3členná komise. Předsedu a členy komise jmenuje a odvolává ........... (uvést kdo, zpravidla ředitel nebo statutární orgán) zpravidla ze zaměstnanců. Členem komise může být i jiná osoba než zaměstnanec. Členem musí být vždy nadřízený zaměstnanec zaměstnance, jehož agenda se předává.

 7. Předseda komise stanoví termín předání agendy a uvědomí o tom členy komise a předávajícího zaměstnance. Předávající zaměstnanec je povinen se předání účastnit. Pokud se předání nezúčastní, provede komise předání agendy bez jeho účasti. Je-li známa osoba, která práci po předávajícím zaměstnanci převezme, účastní se předání agendy.

 8. O předání agendy se vyhotovuje ve dvojím vyhotovení písemný protokol, který obsahuje zejména identifikaci členů komise, pracovní pozici, jméno předávajícího zaměstnance, případně zaměstnance přebírajícího, předávané práce (spisy), zpracované práce a práce nedokončené (spisy) s termíny a lhůtami k vyřízení. Jsou-li předávány originály písemností, dokumentů nebo smluv či jiných právních jednání, které měl předávající zaměstnanec k dispozici, uvede se tato skutečnost u jednotlivých předávaných spisů. Při předání agendy se mohou také předávat přístupová hesla a kódy, které zaměstnanci sloužily k výkonu činnosti a která mohou být na místě znehodnocena, aby se zamezilo jejich zneužití.

 9. Jestliže je evidence spisů vedena elektronicky, musí se provést předání agendy způsobem zajišťujícím seznámení se s obsahem evidence.

 10. Protokol podpisuje předseda a předávající zaměstnanec. Jestliže k předání agendy dochází bez účasti předávajícího zaměstnance, podepisují protokol všichni členové komise.

 11. Jedno vyhotovení písemného protokolu se předává předávajícímu zaměstnanci. Jestliže se předání předávající zaměstnanec osobně neúčastní, předá zaměstnavatel protokol zaměstnanci osobně, a není-li to možné, zašle jej zaměstnavatel bezprostředně po vyhotovení na poslední adresu předávajícího zaměstnance, kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělil. Za splnění této povinnosti, správnosti a úplnosti písemného protokolu o předání agendy odpovídá předseda komise, a je-li přítomen, také předávající zaměstnanec.

 12. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě ....... (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem ............................

....................................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

Komentář:

Jednou z povinností zaměstnance končícího pracovněprávní vztah je dokončit práci, kterou koná podle sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě nebo na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a podle toho, o jakou práci se jedná, předat zaměstnavateli pracovní agendu. Některé práce není třeba předávat, případně není potřebné je předávat formálně, protože výkon práce spočívá ve faktické činnosti, která končí uplynutím pracovní doby v konkrétní den. Potřeba řádného a úplného předání pracovních úkolů vzniká v případě složitější, odpovědnější a náročnější práce, nebo není-li možné, aby zaměstnanec ke dni skončení pracovního poměru pracovní činnosti uzavřel a výsledky jeho pracovní činnosti jsou zachyceny v písemné nebo jiné (elektronické) podobě. Zaměstnavatel musí vytipovat pracovní pozice (pracovní činnosti), u kterých je potřebné agendu formálně předat, a upravit proto postup při předání pracovních činností, např. i s povinností vypracovat protokol s povinnými náležitostmi o předání pracovních činností. Zaměstnavatel také v těchto případech musí vyčlenit pro předání činností další zaměstnance, kteří budou předání přítomni, a uložit konkrétnímu zaměstnanci (zpravidla nejbližšímu nadřízenému), aby práci přebral a vyhotovil podle stanovené osnovy protokol o předání.

Obsahem předání by měly být především:

 • dokončené vykonané práce a jejich formální předání

 • práce a činnosti, které nejsou dokončeny a budou předány bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci s popisem stavu rozpracovanosti a příp. lhůtami s tím, zda je ve věci potřeba něco bezodkladně činit apod. Při předání nedokončených prací postupuje bezprostředně nadřízený zaměstnanec vždy podle charakteru zaměstnancem konaných prací. 

O předání práce se vyhotovuje protokol, což je vhodné vždy, pokud předmětem předávané práce jsou rozpracované úkoly a je nutné ve věci činit další úkony, které musí vykonat zaměstnanec, který práci převezme. Tomu je třeba věnovat pozornost zejména v případech, kdy se pracuje s originály písemností, které měl zaměstnanec k dispozici.

Vnitřní předpis upravující pravidla pro předání agendy je potřebné přijímat pouze v případě, že

Nahrávám...
Nahrávám...